Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Депутат минбери

10.10.2019 ТОЙЛАРДЫ АСПАЙ-САСПАЙ ӨТКЕРЕЙИК ОЛ, ШЕНСИЗ ДӘБДЕБЕ ҲӘМ ДАҢҚПАРАЗЛЫҚТЫ КӨТЕРМЕЙДИ

Той — өмир жарасығы. Турмысымызда болатуғын бахытлы, қуўанышлы мәўритлеримизди айрықша белгилеп, узақ жыллар еслеп жүретуғын кеўил хошлығымыз. Ол, туўысқанлар арасындағы татыўлықты, дослар арасындағы сыйласықты, тамыр-таныс, қоңсы-қоба арасындағы аўызбиршиликти беккемлейтуғын, перзентлеримиздиң камалға келип, шаңарақ болған күнлерин көриўдей мақсет- мурадымыз.

11.06.2019 КОРРУПЦИЯСЫЗ ЖАСАЎДЫ ҮЙРЕНИЎ — РАЎАЖЛАНЫЎДЫҢ ТИЙКАРЫ

Жақында Президентимиз тәрепинен қабыл етилген «Өзбекстан Республикасында коррупцияға қарсы гүресиў системасын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманда бул тараўда ҳәммемиздиң дыққатымызды, итибарымызды қаратыўшы төмендеги қатарлар бар:

11.04.2019 КИТАПҚА ТИГИЛГЕН НӘЗЕРЛЕР

Өзбекстан Президенти ҳәр дайым ҳәммемизди, әсиресе, жасларымызды китап оқыўға шақырып атыр. Бул әҳмийетли ҳәм керекли мәселени мәмлекетлик дәрежеге көтерип, китап басып шығарыўды, тарқатыўды жолға қоятуғын қатар қарарлар қабыл етилди.

10.01.2019 АРАЛ БОЙЫ АБАТ БОЛАДЫ...
«Ҳәзирги ўақытта Арал машқаласы себепли 5,5 миллион гектардан аслам майданда Аралқум саҳрасы пайда болды.
10.01.2019 МОЙНАҚТЫҢ ЖАҢА ДӘЎРАНЫ ЖАҢА ЖЫЛҒА БИР СААТ ҚАЛҒАНДА

Жас жойбарлаўшы инженер Мийратдин жаңа жыл басланбастан бурын атасын қутлықлаўға асығып киятыр. 

 

05.01.2019 БАРЛЫҚ ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕР НИЙЕТКЕ БАЙЛАНЫСЛЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлиске Мүрәжатын тыңлар екенмен, инсанның ҳәмийше үмит пенен жасаўында жүдә үлкен ҳикмет бар екенине исенимим артты.

 

13.12.2018 МОЙНАҚ ХАЛҚЫ УШЫН ЖАҢА ДӘЎИР

Елимизде барлық тараўларда кең көлемли реформалар әмелге асырылып, бул өз гезегинде халықтың турмыс дәрежесиниң жоқарылаўына, олардың кейпия­тының көтериңки болыўына түртки болып, елимиздиң көркейген келбети бәршемизде үлкен мақтаныш сезимлерин оятпақта.

13.12.2018 КОНСТИТУЦИЯ — ХАЛҚЫМЫЗ ОЙ-ПИКИРИНИҢ ЖОҚАРЫ ҮЛГИСИ

Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышлан­ған салтанатлы мәресимдеги Президентимиз баянатын қайта-қайта оқып танысар екенбиз, кеўлимиз бүгинги азат ҳәм абат турмысқа, тынышлық ҳәм турақлылыққа, перзентлеримиздиң бахты ҳәм камалына, елимиздеги үлкен ҳәм шексиз дөретиўшилик ислерине мақтаныш сезимлери менен толып-тасады.

06.10.2018 ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА КӨБИРЕК БОЛЫЎЫМЫЗ КЕРЕК

Мәмлекетимиздиң күннен-күнге алға илгерилеп, раўажланып баратырғанын ҳәр бир пуқараның қәлбиндеги қуўанышта, шаңарақлардың тыныш-татыў турмысында, жас әўладтың алға умтылып, өз арзыўларының орынланыўын ертең емес, усы бүгин көрип, айдын келешегине исенип жасап атырғанында сезип атырмыз.

22.09.2018 МЕДИЦИНА ЖАҢАЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Ҳақыйқатында да, бүгин денсаўлықты сақлаў тараўында әмелге асырылып атырған жаңаланыўлар ең дәслеп инсан ушын, оның мәпи, турмыс абаданлығын тәмийинлеў ҳәм әлбетте, саламат жасаўына қаратылған.
Заманагөй, халықаралық талаплар дәрежесиндеги медициналық хызмет көрсетиў тараўын пайда етиў, ҳәр тәреплеме бәркамал әўладты камалға келтириў — бул тараўда алып барылып атырған жаңаланыўлардың мазмунын қурайды.

22.08.2018 ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ГӨЗЛЕГЕН ЖУРТЫМ

Ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамын мүнәсип күтип алыў мақсетинде «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» деген жақсы идеяны өзинде жәмлеген мәмлекетимиз өзиниң ҳуқықый раўажланыў жолынан нық қәдем менен бармақта.
Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ҳәр күнимиз жаңалыққа толы, барлық тараўларда да алға илгерилеўлер, өзгерислер, сондай-ақ, елимиздиң экономикасын еркинлестириў, инвестициялық орталықты жаратыўға үлкен дыққат-итибардың қаратылыўын бул бағдарда әмелге асырылып атыр¬ған реформалардың нәтийжесинен көриўимизге болады.

20.08.2018 ЖУРТ СОҚПАҒЫ ЖӘҲӘНДЕГИ ЖОЛЛАРҒА ТЕҢ

Усы күнлерде елимизде халқымыздың әсирлик әрманы болған, Ўатанымыздың әййемги бай тарийхында жаңа бет ашқан, Өзбекстан мәмлекетин дүнья жәмийетшилигинде теңлер ишинде тең еткен, еркин ҳәм азат турмысымызды тәмийинлеп берген   даңқлы ғәрезсизлигимиздиң жигирма жети жыллығы кеңнен белгиленбекте.

  • Бетлер:
  • 1
  • 2
  • 3