Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Депутат минбери

11.04.2019 КИТАПҚА ТИГИЛГЕН НӘЗЕРЛЕР

Өзбекстан Президенти ҳәр дайым ҳәммемизди, әсиресе, жасларымызды китап оқыўға шақырып атыр. Бул әҳмийетли ҳәм керекли мәселени мәмлекетлик дәрежеге көтерип, китап басып шығарыўды, тарқатыўды жолға қоятуғын қатар қарарлар қабыл етилди.

10.01.2019 АРАЛ БОЙЫ АБАТ БОЛАДЫ...
«Ҳәзирги ўақытта Арал машқаласы себепли 5,5 миллион гектардан аслам майданда Аралқум саҳрасы пайда болды.
10.01.2019 МОЙНАҚТЫҢ ЖАҢА ДӘЎРАНЫ ЖАҢА ЖЫЛҒА БИР СААТ ҚАЛҒАНДА

Жас жойбарлаўшы инженер Мийратдин жаңа жыл басланбастан бурын атасын қутлықлаўға асығып киятыр. 

 

05.01.2019 БАРЛЫҚ ИЙГИЛИКЛИ ИСЛЕР НИЙЕТКЕ БАЙЛАНЫСЛЫ

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлиске Мүрәжатын тыңлар екенмен, инсанның ҳәмийше үмит пенен жасаўында жүдә үлкен ҳикмет бар екенине исенимим артты.

 

13.12.2018 МОЙНАҚ ХАЛҚЫ УШЫН ЖАҢА ДӘЎИР

Елимизде барлық тараўларда кең көлемли реформалар әмелге асырылып, бул өз гезегинде халықтың турмыс дәрежесиниң жоқарылаўына, олардың кейпия­тының көтериңки болыўына түртки болып, елимиздиң көркейген келбети бәршемизде үлкен мақтаныш сезимлерин оятпақта.

13.12.2018 КОНСТИТУЦИЯ — ХАЛҚЫМЫЗ ОЙ-ПИКИРИНИҢ ЖОҚАРЫ ҮЛГИСИ

Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышлан­ған салтанатлы мәресимдеги Президентимиз баянатын қайта-қайта оқып танысар екенбиз, кеўлимиз бүгинги азат ҳәм абат турмысқа, тынышлық ҳәм турақлылыққа, перзентлеримиздиң бахты ҳәм камалына, елимиздеги үлкен ҳәм шексиз дөретиўшилик ислерине мақтаныш сезимлери менен толып-тасады.

06.10.2018 ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА КӨБИРЕК БОЛЫЎЫМЫЗ КЕРЕК

Мәмлекетимиздиң күннен-күнге алға илгерилеп, раўажланып баратырғанын ҳәр бир пуқараның қәлбиндеги қуўанышта, шаңарақлардың тыныш-татыў турмысында, жас әўладтың алға умтылып, өз арзыўларының орынланыўын ертең емес, усы бүгин көрип, айдын келешегине исенип жасап атырғанында сезип атырмыз.

22.09.2018 МЕДИЦИНА ЖАҢАЛАНЫЎ ЖОЛЫНДА

Ҳақыйқатында да, бүгин денсаўлықты сақлаў тараўында әмелге асырылып атырған жаңаланыўлар ең дәслеп инсан ушын, оның мәпи, турмыс абаданлығын тәмийинлеў ҳәм әлбетте, саламат жасаўына қаратылған.
Заманагөй, халықаралық талаплар дәрежесиндеги медициналық хызмет көрсетиў тараўын пайда етиў, ҳәр тәреплеме бәркамал әўладты камалға келтириў — бул тараўда алып барылып атырған жаңаланыўлардың мазмунын қурайды.

22.08.2018 ЖОҚАРЫ ШЕКЛЕРДИ ГӨЗЛЕГЕН ЖУРТЫМ

Ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамын мүнәсип күтип алыў мақсетинде «Әзиз ҳәм жалғызымсаң, жанажан Өзбекстаным!» деген жақсы идеяны өзинде жәмлеген мәмлекетимиз өзиниң ҳуқықый раўажланыў жолынан нық қәдем менен бармақта.
Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ҳәр күнимиз жаңалыққа толы, барлық тараўларда да алға илгерилеўлер, өзгерислер, сондай-ақ, елимиздиң экономикасын еркинлестириў, инвестициялық орталықты жаратыўға үлкен дыққат-итибардың қаратылыўын бул бағдарда әмелге асырылып атыр¬ған реформалардың нәтийжесинен көриўимизге болады.

20.08.2018 ЖУРТ СОҚПАҒЫ ЖӘҲӘНДЕГИ ЖОЛЛАРҒА ТЕҢ

Усы күнлерде елимизде халқымыздың әсирлик әрманы болған, Ўатанымыздың әййемги бай тарийхында жаңа бет ашқан, Өзбекстан мәмлекетин дүнья жәмийетшилигинде теңлер ишинде тең еткен, еркин ҳәм азат турмысымызды тәмийинлеп берген   даңқлы ғәрезсизлигимиздиң жигирма жети жыллығы кеңнен белгиленбекте.

12.07.2018 Халық саламатлығы жолындағы реформалар

Бәршемизге мәлим, елимизде ғәрезсизликтиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, халықтың денсаўлығын беккемлеў, әсиресе, аналық ҳәм балалықты қорғаў, физикалық тәрептен саламат, руўхый жақтан бәркамал әўладларды камалға келтириў мәселесине айрықша итибар қаратылып келинбекте.

05.06.2018 КЕПИЛЛЕНГЕН МИЙНЕТҲУҚЫҚЛАРЫ ҲӘМ МӘЖБҮРИЙ МИЙНЕТТИҢ АЛДЫН АЛЫЎ МӘСЕЛЕЛЕРИ

Бүгинги күнде халықаралық көлемде, Өзбекстан Республикасында да инсан ҳуқықлары ең жоқары қәдирият сыпатында ҳәр бир тараўда тәми­йинлениўине айрықша итибар қаратылып атыр. Мәмлекетлер ортасындағы интеграцияласыў нәтийжесинде мәмлекетлер бир-бири менен сиясий, экономикалық ҳәм мәдений тараўларда ғана емес, ал, социаллық тараўларда да, әсиресе, мийнет тараўында  көплеген келисимлерге ерисип, өз-ара мүнәсибетлерге кириспекте. 

25.04.2018 ДОСЛЫҚ, ТАТЫЎЛЫҚ ҲӘМ БИРЛИК — КЕЛЕШЕГИМИЗ ҲӘМ ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ ТИРЕГИ

2018-жылы 23-24-апрель күнлери Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мир­зиёевтиң мирәтине бола Түркменстан Президенти Гурбангули Бердимухамедовтың Өзбекстан Республикасына сапары еки ел ортасында стратегиялық шериклик мүнәсибетлерин беккемлеў, сондай-ақ, сиясий, экономикалық, мәдений-гуманитар ҳәм бас­қа да тараўлардағы бирге ислесиўди раўажландырыўды жаңа басқышқа көтериўде үлкен қәдем болды.

  • Бетлер:
  • 1
  • 2
  • 3