Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛЫҚ ИСЕНИМИ АРТЫП БАРМАҚТА

Мəмлекетимизде əмелге асырылып атырған реформалардың нəтийжелилигин арттырыў, жəмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳəм либералластырыўға қаратылған жаңа раўажланыў басқышы басланды.

Президентимиз басшылығында елимиздиң раўажланған мəмлекетлер қатарынан мүнəсип орын ийелеўине, халықтың турмыс дəрежесин тəмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта.

Дүнья жүзиндеги бир қатар раўажланған еллерде мəмлекет басшысының миллий парламент ағзаларына жəмийеттиң ҳəр түрли тараўларындағы мəселелер, белгиленген ўазыйпалар ҳəм мəмлекетти демократиялық раўажландырыў бойынша Мүрəжат пенен шығыў тəжирийбеси жолға қойылды. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тəрепинен                                    2017-жылдың 22-декабрь күни мəмлекет тарийхында биринши мəрте Парламент­ке Мүрəжат усыныўы елимизде əмелге асырылып атыр­ған реформалардың еле де беккемлениўине хызмет етиў менен бирге халқымыздың жəмийетимизде жүз берип атырған өзгерислер ҳəм жаңаланыўларды жəне бир мəрте аңлап жетиўине үлкен түртки болды.

Мүрəжатта Президентимиз ҳəр бир мəселе бойынша анық талқылаўлар, жол қойылып атырған кемшиликлер ҳəм де машқалалардың унамлы шешимин табыў бойынша усыныс ҳəм пикирлер билдирилип, əмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпаларға кең түрде тоқтап өтти.

Мүрəжатта басқа да тараўлар сыяқлы, туризмди раўажландырыў, бул бағдарда имканиятлардан нəтийжели пайдаланыў бойынша бир қатар усыныс ҳəм ўазыйпалар ҳаққында атап өтти. Ҳүрметли Президентимиз бүгинги күнде аймақлар ортасында жол-патруль постларының ески тəртипте жайласқанлығы себепли транспортлардың емин-еркин ҳəрекетлениўине, саўда-экономикалық мүнəсибетлердиң, сондай ақ, ишки ҳəм сыртқы туризмниң раўажланыўына кери тəсирин көрсетип атырғанлығын атап өтти.

Бул бағдарда əмелге асырылыўы тийис болған ўазыйпалар ҳаққында айтар екен, Президентимиз  тəрепинен ҳəзирги күнде миллий экономикаға жоқары дəрамат келтиретуғын нəтийжели тармақлардың бири бул — туризм екенлиги, Өзбекистан туризм тараўында жоқары имканиятқа ийе мəмлекет болып есапланатуғынлығы, елимизде 7 мың 300ден артық мəдений мийрас объектлери бар болып, олардың көпшилиги ЮНЕСКО дизимине киргизилгенлигин айрықша атап өтти.

Елимиздиң гөззал тəбияты ҳəм пайызлы дем алыў орынларының имканиятларынан келип шыққан ҳалда, жаңа туристлик бағдарлар ашыў мүмкин. Бул бағдарда шет ел инвестицияларын киргизиў арқалы зыярат туризм, экологиялық, этнографиялық, гастрономиялық ҳəм басқа да туризм тармақларын жаратыў арқалы мəмлекетимизди туризм орайларынан бирине айландырыў имканиятын береди.

Республикамыздағы муқаддес орынларды зыяратлаў пуқаралардың ата-бабаларымыз ҳаққында толығырақ мағлыўматқа ийе болыўы, жүреклеринде жақсылық, ата-бабалар мийрасына ҳүрмет, Ўатанға садықлық туйғылары пайда болыўына ҳəм беккемлениўине хызмет етеди. Бул, əсиресе, жаслар тəр­биясында үлкен əҳмийетке ийе.

Елимизде усы күнге шекем туризм тараўын раўажландырыў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылды. Қараўсыз қалған естеликлер, мəдений мийрас объектлери қайта тикленди, əтирапларында абаданластырыў жумыслары даўам етпекте. Тараўға тийисли  бир қатар нызам ҳəм нызам асты ҳүжжетлер қабыл етилди.

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясының сайлаўалды платформасында туризмди раўажландырыў, тараўда жаңа бағдарларды ашыў, бул бағдарда исбилерменлик жумысларын алып барыўды гөзлеген пуқараларға материаллық ҳəм руўхый жақтан көмеклесиў сыяқлы мақсет-ўазыйпалар белгиленген. Сайлаўалды платформасында нəзерде тутылған ис-илажлар əмелиятқа енгизилмекте. Президентимиздиң Парламентке Мүрəжатында туризм тараўы бо­йынша атап өтилген идея­лар партияның усы бағдарда өз алдымызға қойған ўазыйпаларымызды əмелге асырыўымыз ушын Бағдарлама болып хызмет етеди.

Р.ҚАЛАНДАРОВА,
Қарақалпақстан Республикасы
Жоқарғы Кеңеси депутаты.