Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖУМЫСЛАРЫМЫЗ ƏМЕЛИЙ НƏТИЙЖЕЛЕРГЕ БАҒДАРЛАНҒАН

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен ислеп шығыл­ған, елимиздиң 2017-202l-жылларда раўажланыўына тий­карлан­ған бағдарлама болыўы белгиленген Ҳəрекетлер стратегиясының турмысымызға енгизилиўи мəмлекетимиз ҳəм жəми­йетимиздиң раўажланыўын жаңа бас­қышқа көтерди.

Ҳəрекетлер стратегиясында белгиленген ҳəр бир тараў бо­йынша кең көлемли өзгерислер əмелге асырылмақта. Халықты социаллық қорғаў ҳəм денсаўлығын беккемлеў, оларды арзан ҳəм сапалы дəри-дəрмақлар менен тəмийинлеў, пуқаралардың бəнтлигин ҳəм реал дəраматларын арттырыў, арзан турақ жайлар қурылысын кеңейтиў, сондай-ақ, имканияты шекленген инсанларды ҳəр тəреплеме қоллап-қуўатлаўға үлкен дыққат-итибар қаратылды. Бул өз гезегинде бүгинги күнде елимизде жүз берип атырған өзгерис ҳəм жаңаланыўлар, əмелге асырылып атырған реформалар процесинде сиясий партиялар ўəкиллери ҳəм барлық дəрежедеги депутатлардан еле де үлкен жуўапкершилик ҳəм пидайылық пенен қатнасыўды талап етеди.

20l7-жылдың l2-июль сəнесинде болып өткен видеоселектор мəжилисинде Президентимиз тəрепинен депутатлар ҳəм сиясий партиялар искерлигиндеги кемшиликлер сын көзқарастан талланыўы өз жумысымызды бүгинги дəўир талабы дəрежесинде шөлкемлестире алмай атыр­ғанлығымызды көрсетип берди.

Тиккелей Президентимиз тəрепинен өз ўазыйпаларымызды жəне бир мəрте еслетип, əмелге асырыўымыз тийис бол­ған жумысларымыз бойынша анық усыныс ҳəм ўазыйпалар белгилеп берилиўи елимиз тəрепинен сиясий партияларға ҳəм депутатларға қаратылып атыр­ған үлкен дыққат-итибардан дəрек береди.

20l7-жыл 22-декабрь күни Президентимиз Ш.Мирзиёев тəрепинен мəмлекетимиз тарийхында биринши мəрте Парламент ағзаларына Мүрəжат усын­ған еди. Бунда сиясий партиялардың ролин күшейтиў мəселесине кең түрде тоқталып, елимиздиң келешекте ҳəр тəреплеме раўажланыўына тийкар болатуғын ўазыйпалар белгилеп берилиўи менен бирге бир қатар нызамшылық басламалар да алға қойылды.

Бүгинги дəўир ҳəр бир депутаттан сайлаў округындағы жағдайларды терең үйрениўди, сайлаўшылар менен турақлы рəўиште ушырасып, жүзеге келген машқалаларды шешиўи менен бир қатарда мəмлекетимизде қабыл етилип атырған қарар ҳəм пəрманлар, нызам ҳəм нызамасты ҳүжжетлерди халыққа түсиндириў, сондай-ақ, ғалаба хабар қураллары арқалы үгит-нəсиятлаўды, ең тийкарғысы, халық пенен тығыз байланыста болыўды талап етеди.

Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы ҳəм мəкан пуқаралар жыйынлары ўəкиллери менен биргеликте «Үйме-үй» ҳəм «Депутат пенен жүзбе-жүз» жойбарлары шеңберинде аймақтағы үйлерди аралап, социаллық жəрдемге мүтəж инсанлардың ҳал-жағдайынан хабар алынды, сондай-ақ, жəмлеспеген жаслар ҳəм ҳаял-қызлар менен сəўбетлесиўлер өткерилип, оларды қыйнап атырған машқалалар үйренип шығылып, ҳуқықый мəслəҳəтлер берилди, айырымлары сол ўақыттың өзинде шешилген болса, ал, айырым машқалалар бойынша тийисли орынларға депутатлық сораўлар менен мүрəжат етилди.

Сондай-ақ, депутат сыпатында ҳəм қəнигелигимнен келип шыққан ҳалда жаслар арасында саламат турмыс тəризин үгит-нəсиятлаў, ҳаял-қызлар арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў, ҳаял-қызлар ҳəм бала­ларға медициналық жəрдем көрсетиў, шаңарақта медициналық мəдениятты еле де арттырыў бағдарындағы илажларда белсенди қатнасыўға ҳəрекет етиўге умтыламыз.

Президентимиз тəрепинен сиясий партиялар ҳəм депутатлар искерлигине билдирилген сын пикирлерден жуўмақ шығарып, өз жумысларымызды еле де жетилистириўимиз, депутат сыпатында халықтың арасына тереңирек кирип барыўымыз, олардың машқалаларын шешиўимиз тийис. Алдағы ўазыйпаларды сапалы орынлап, əмелий нəтийжелерге ерисе алсақ ғана биз халқымыздың жүрегинен орын алыўымыз сөзсиз.

Алима Маткаримова,
Республикалық көп тармақлы балалар
медицина орайы бас шыпакери,
 Қарақалпақстан Республикасы
Жоқарғы Кеңеси депутаты.