Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ДОСЛЫҚ, ТАТЫЎЛЫҚ ҲӘМ БИРЛИК — КЕЛЕШЕГИМИЗ ҲӘМ ТЫНЫШЛЫҒЫМЫЗ ТИРЕГИ

2018-жылы 23-24-апрель күнлери Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мир­зиёевтиң мирәтине бола Түркменстан Президенти Гурбангули Бердимухамедовтың Өзбекстан Республикасына сапары еки ел ортасында стратегиялық шериклик мүнәсибетлерин беккемлеў, сондай-ақ, сиясий, экономикалық, мәдений-гуманитар ҳәм бас­қа да тараўлардағы бирге ислесиўди раўажландырыўды жаңа басқышқа көтериўде үлкен қәдем болды.

Әзел-әзелден өзбек ҳәм түркмен тамыры бир, тили, дини, үрп-әдетлери үнлес, не-не сынақлардан бирге өткен, керек бол­ғанда душпанларға қарсы бирге гүрескен, бир дәрьядан суў ишип, бир нанды бөлисип жеген, ең әҳмийетлиси, руўхыяты, мәна­ўияты егиз халық. Тарийхы ҳәм тәғдири бир, туўысқаншылығы мың жыллардан асқан. Үргениш районындағы «Уллы ҳәўли» комплекси Хийўа ханлығы дәўиринде түркменлер ушын аўыллар, турақ жайлар қурылғанлығы, түркмен мәде­ниятының раўажланыўына кең имканиятлар жаратылғанлығынан дерек бериўши тарийхый гүўа.

Өзбекстан менен Түркменстанды материаллық байлық ямаса мәплер бирлестирмейди. Бизди, ең дәслеп, мәнаўий-руўхый жақынлық, тарийх, туўыс­қанлық бирлестиреди. Түркменстан шет мәмлекетлердиң ишинде ең биринши болып Өзбекстанның Биринши Президентиниң атын мәнгилестирип, Ислам Кәримовқа естелик орнатты. Бундай уллы инсаныйлық мүнәсибеттен өзбек халқының қәлбинде түркмен халқына естелик орнатылды.

Республикамызда 130 дан аслам миллет ҳәм халық ўәкиллери арасында түркмен миллети ўәкиллери де емин-еркин жасап, мийнет етиўи, перзентлерин тәрбиялап, камалға келтириўи, өз ана тилинде оқып, билим алыўы ушын барлық имканият ҳәм шараятлар жаратылған. Солардан, Республика түрк­мен миллий мәдений орайы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы, Бухара, Сурхандәрья, Ташкент ҳәм Қашқадәрья ўәлаятларындағы  миллий мәдений орайлардың дослық мүнәсибетлеринде өзине тән хызметин өтемекте. Бул мәденият орайлары мәмлекетимиздеги улыўмахалықлық байрамлар, фестиваль ҳәм көргизбелер, елимизде жасап атырған бәрше миллет ҳәм елатлардың турмысындағы әҳмийетли сәнелерди белгилеўде белсендилик пенен қатнасып келмекте.

Уллы данышпан Әлишер Наўайы түркменлер ушын қандай қәдирли болса, Мақтымқулы да өзбеклер ушын сондай қәдирли. Бул еки халықтың мүнәсибетлери жақын қоңсышылық, исенимли дос ҳәм жақынлықтан да жоқары турыўшы туўысқанлық сезимлери менен беккем бай­ланған.

Уллы ата-бабаларымыздың руўхый мийраслары халықларымыздың улыўма мүлкине айлан­ған. Бул жақынлық мәдений-гуманитар саладағы бирге ислесиўдиң раўажланыўына беккем тийкар болмақта. Илим ҳәм билимлендириў тараўындағы бирге ислесиў де жылдан жылға жоқары шоққыларға көтерилмекте. Буны Қарақалпақстан Республикасының жоқары оқыў орынларында түркмен халқының көплеп ул-қызларының оқып билим алып атырғанлығынан да көриўимиз мүмкин. Олардың арасында өз билими ҳәм талапшаңлығы менен жоқары нәтийжелерге ерисип атырғанлары талай ғана. Елимизге келип, ҳәр қыйлы тәлим бағдарларында оқып атырған түркменстанлы жаслар елимизде жаратылған барлық имканиятлар ҳәм қолайлылықлардан унамлы ҳәм утымлы  пайдаланып тек оқыўда ғана емес, ал, мәденият, спорт ҳәм басқа да салаларда да жақсы нәтийжелерди қолға киргизбекте. Студентлик алтын дәўирлерин бирге өткерип атырған өзбек-түркмен жаслары келешекте еки мәмлекеттиң раўажланыўында қолды қолға берип, бирликте хызмет ететуғынлығына гүман жоқ. Елимизде неше-неше түркмен қыз-жигитлери түрли тараўларда пидакерлик пенен мийнет етип, елдиң алғысына миясар болмақта.

Түркменстан Президентиниң елимизге сапары даўамында еки халықтың бири-бирине деген меҳир-мүриўбети, тынышлық сүйиўшилик, ашық кеўиллик ҳәм кеңпейиллик сыяқлы уллы инсанийлық пазыйлетлери айқын көзге тасланып турды.

Өзбекстан менен Түркменстан ортасындағы мүнәсибетлер өз-ара исеним, мәплерин ҳүрмет етиў, халықаралық майданда бирин-бири қоллап-қуўатлаў принциплери тийкарында раўажланбақта. Бундай дослық, татыўлық ҳәм бирге ислесиўлер қәдирдан еки мәмлекеттиң ҳәр тәреплеме раўажланыўында әҳмийетли орын тутады.

Алмагүл Байрыева.
 Қарақалпақстан Республикасы
 Жоқарғы Кеңеси депутаты.