Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

КОНСТИТУЦИЯ — ХАЛҚЫМЫЗ ОЙ-ПИКИРИНИҢ ЖОҚАРЫ ҮЛГИСИ

Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 26 жыллығына бағышлан­ған салтанатлы мәресимдеги Президентимиз баянатын қайта-қайта оқып танысар екенбиз, кеўлимиз бүгинги азат ҳәм абат турмысқа, тынышлық ҳәм турақлылыққа, перзентлеримиздиң бахты ҳәм камалына, елимиздеги үлкен ҳәм шексиз дөретиўшилик ислерине мақтаныш сезимлери менен толып-тасады.

Әсиресе, Президентимиз Конституциямыздың өмирбағыш күши ҳәм үлкен потенциалы ҳаққында айтар екен, «Халық пенен турақлы пикирлесиў, адамлардың тәшўиш-машқалаларын шешиў, оларды разы етиў жумысымыздың өлшемине айланбақта. Баслаған үлкен реформаларымызды нәтийжели әмелге асырыўда усы мәселелердиң әҳмийети күн сайын артып атыр­ғанын турмыстың өзи көрсетпекте. Әйне сол себепли Бас нызамымызды терең үйрениў, түсиниў, турмысқа енгизиў ҳәм оған сөзсиз әмел етиў — бәршемиздиң мақтанышлы миннетимиз болып табылады» деген сөзлеринен әзиз Ўатанымыздың раўажланыўы ушын алдымызда жүдә үлкен жуўапкершилик турғанлығын қайта-қайта аңлап атырмыз.

Усы орында мен Конституциямыз байрамы күнлеринде халқымыз кеўлинен кешкен сезимлерди келтирип өтиў орынлы деп ойлайман. Неге дегенде, буннан еки жыл бурын әйне усы күнлерде үлкен исеним менен Шавкат Мирзиёевти Өзбекстан Республикасы Президенти етип сайлаған едик. Бүгин халқымыз елимизди усындай тапқыр, узақты көре алатуғын, инсан мәплерин ҳәмме нәрседен үстин қо­йыўшы, дана, инсансүйиўши, халықшыл басшы басқарып атырғанынан баслары аспанға жетпекте. Азат, абат турмысымыз, пәраўанлық, тынышлық-турақлылық Президентимиздиң Өзбекстан Конституциясы бахтымыздың ҳақыйқый тийкары екенлигин әмелий ислерде көрсетип бергенлигинде көзге тасланбақта.

Конституциямызда белгилеп қойылған халық ҳәкимиятшылығы, нызамлар үстинлиги, сырт­қы сиясаттың өз-ара дослық ҳәм бирге ислесиўге бағдарлан­ғанлығы, пуқаралық, жеке ҳуқық ҳәм еркинликлер, сиясий ҳуқықлар, пуқаралардың миннетлери, шаңарақ, жәмийетлик бирлеспелер, қорғаныў ҳәм қәўипсизлик принциплериниң мәмлекетимизде избе-из әмелге асырылып атырғанын Президентимиздиң әмелий жумысларында айқын көрип атырмыз.

Әсиресе, кейинги еки жылда социаллық әдалат орнап атыр­ғаны, халықаралық ҳуқықтың үстинлиги, инсансүйиўши, ҳуқықый мәмлекет қурыў, тынышлық, миллий татыўлық, халық өз дәртин ашық айтыўы, машқалалардың шешилиўи, пуқаралардың мүнәсип турмыс кешириўин тәмийинлеў — Президентимиздиң сөзи менен айт­қанда «Халықтан турмыстан разы болып жасаўы», кеңпейиллик принциплери өмиримиз мазмунына айланды. Сана-сезимимиз, ой-пикиримиз жаңаланды. Жақсы жасаў өзимизге, өз потенциалымыз, ақылымызға байланыслы екенлигин түсинип жетпектемиз.

Сондай-ақ, Президентимиз өз баянатында әдил судлаўды қәлиплестириў, пуқараларымыздың тынышлығы, жәмийет қәўипсизлигин тәмийинлеў, Ишки ислер, Миллий гвардия әскерлери бөлимлерин қоллап-қуўатлаў, коррупцияның алдын алыў ҳәм оған қарсы кескин гүресиў, салық сиясатын жетилистириў, туризмди раўажландырыў, жедел исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, инвесторлар ушын шараятлар жаратып бериў, билимлендириў, медицина, социаллық қорғаў, Парламент, ҒХҚ жумыслары мәселелерине де үлкен итибар қаратып өтти.

Булардың барлығы Президентимиз атап өткениндей, «... пуқараларда да реформаларға жуўапкершилик сезими қәлиплесиўи керек. Әне сонда ғана гөзленген мақсетлерге ерисип, алдымызға қойылған ўазыйпалардың толық орынланыўына ерисемиз».

Халқымыз Конституциямыз қабыл етилген күнниң 26 жыллығын нышанлар екен, оның IV-V бапларында көрсетилген халықаралық қатнасықлар, өз-ара дослық, барлық халықлардың бирдей ҳуқық ҳәм еркинликлерге ийе болыўы, ҳуқық ҳәм еркинликлерге қол қатылмаслығы, мәмлекетимиз өз пуқараларын ҳуқықый қорғаў ҳәм олар­ға қәўендерлик көрсетиўи кепилленип қойылғанлығын айрықша мақтаныш пенен атап өтпекте. Сондай-ақ, Конституцияның 17-бабында беккемлеп берилген Қарақалпақстан Республикасының қорғалыўы, оның өз Конс­титуциясына ийе болыўы, өз ҳәкимшилик-аймақлық дүзилиси мәселелерин өзи бийғәрез шешиўи турмыста өз көринисин таппақта. Конституция себепли қарақалпақ халқының неше әсирлик арзыў-үмитлери бүгин әмелге аспақта.

Бердақтың:

Ели-халқын муңайтпаған,

Ғайратлылар маған керек, - деп жазған үмитлери әмелге ас­қанлығын бүгин өзимиз көрип, кеўлимиз толып атырғаны рас гәп. Президентимиз халық тили менен айтқанда, Бердақ баба болжаған ҳақыйқый ел ғамқоршысы.

Қарақалпақстан баўыры кең дияр. Биз қарақалпақ халқы миллет қәдирин бәлент тутатуғын, қәлби даласындай кең, сөзи суўындай тынық, кеўлиндегиси тилинде турыўшы халықпыз. Президентимиз буны шын кеўилден сезеди. Биз буны Президентимиздиң Қарақалпақстанға деген меҳир ҳәм ғамқорлығында айқын көрмектемиз.

Қарақалпақстанда аграр тараўы раўажланыў жолына өтти. Санааттың барлық түри халық абаданлығы ушын хызмет етпекте. Қарақалпақ халқының өзине тән миллий өнерментшилиги тикленди. Исбилерменлик барлық тараўларға кирип бармақта.

Әсиресе, Президентимиз БМШ минберинде «Арал дәрти — дүнья дәрти» екенлигин ҳақыйқый дәлиллеп бере алды. Президентимиз басшылығында Арал апатшылығы ақыбетлерин сапластырыўға қаратылған әмелий жумыслар Қарақалпақстанның барлық аймақларына жетип барды. Мойнақта дүньялық кең көлемли социаллық-экономикалық өзгерислер болмақта.

Бир сөз бенен айтқанда, бундай бахыт, бундай итибар, бундай пәраўанлық, азат ҳәм абат турмыс тек Конституциямыз ҳәм Президентимиздиң ақыллылық пенен жүргизип атырған ишки ҳәм сыртқы сиясаты себепли әмелге аспақта.

Президентимиздиң сөзлери менен айтқанда: «Елимиздиң тынышлығы, Ўатанымыздың раўажланыўы, пуқараларымыздың ҳуқықлары менен еркинликлерин тәмийинлеў, ул-қызларымыздың илимге, өнерге болған умтылысларын ҳәр тәреплеме күшейтиў, исбилерменлик басламаларды қоллап-қуўатлаў келешекте де реформаларымыз орайында болады.

Биз сыртқы сиясатымызда узақ ҳәм жақын қоңсыларымыз бенен дослық байланысларын көздиң қарашығындай қәстерлеп-сақлап, барлық тараўларда өз-ара бирге ислесиўди буннан былай да раўажландырамыз.

Себеби: Билимли әўлад — уллы келешектиң, исбилермен халық — абадан турмыс­тың, дослық бирге ислесиў болса — раўажланыўдың кепиллиги!».

Гүлистан АННАҚЛЫЧЕВА,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутаты, сенатор.