Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МОЙНАҚ ХАЛҚЫ УШЫН ЖАҢА ДӘЎИР

Елимизде барлық тараўларда кең көлемли реформалар әмелге асырылып, бул өз гезегинде халықтың турмыс дәрежесиниң жоқарылаўына, олардың кейпия­тының көтериңки болыўына түртки болып, елимиздиң көркейген келбети бәршемизде үлкен мақтаныш сезимлерин оятпақта.

Республикамызда әмелге асырылып атырған реформалардың нәтийжелилигин арттырыў, жәмийет турмысының барлық тараўларын модернизациялаў ҳәм либералластырыўға қара­тыл­ған раўажланыўдың жаңа бас­қышы избе-излик пенен даўам етпекте.

Усы жыл 15-16-ноябрь күнлери Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң Қарақалпақстан Республикасына келиўи ҳәм бир қатар орынлардағы әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм жойбарлар менен танысыўы үлкен тарийхый ўақыя болды.

Бүгин халқымыз бул өзгерислерге және бир мәрте гүўа болып, тиккелей Президентимиз тәрепинен алға қойылған басламалар ҳәм жаратылған имканиятларға шын кеўилден миннетдар болып, өз алдына ийгиликли ҳәм уллы мақсетлер қойып, жаңаланыўларға пидайы хызмети менен жуўап қайтарыўға умтылып атыр.

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен Мойнақ районының экономикалық жағдайын еле де жетилистириў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша бир қатар әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп бериўи Арал бойы регионында жасап ҳәм мийнет етип атырған районда жасаўшы ҳәр бир пуқараның кеўлинде бүгинги күнине шүкирлик, ертеңги күнине беккем исеним пайда етпекте.

Президентимиз Мойнақ хал­қы менен ушырасыўында Арал апатшылығынан ең көп зыян көрген тийкарынан бул ­ Мойнақ халқы екенлигин, олардың сабыр-тақаты, Ўатансүйгишлиги ҳәм мийнеткешлиги ушын рахмет айтыўымыз, соған мүнәсип хызмет етиўимиз кереклигин айрықша атап өтти.   

Районда шарўашылықты, әсиресе, ешки бағыўды раўажландырыў арқалы ешки жүнинен күнделикли зәрүр өнимлерди таярлап сатыў арқалы ҳаял-қызлардың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша билдирген пикирлери аймақта жасаўшы бос отырған ҳаял-қызлар ушын оғада әҳми­йетли баслама болды.

Елбасшымыздың Мойнақтың раўажланыўында жаңа дәўирдиң басланыўы, районда келеси еки жылда заманагөй көринистеги 20 көп қабатлы турақ жай ҳәм кәрханалардың қурылыўы, жаңа қалаша бой тиклеўи ҳаққындағы усыныслары пүткил қарақалпақстанлыларды үлкен қуўанышқа бөледи.

Тиккелей Президентимиз басшылығында билимлендириў сис­темасын еле де жоқарылатыў, мәдений-ағартыўшылық жумыслар көлемин кеңейтиў, пән оқытыўшыларының билим дәрежесин арттырыў, әсиресе, шетки аймақларда билимлендириў, медицина ҳәм басқа да тараўларда жеңилликлер енгизиў, аймақлар жағдайына қарай қәнигелер таярлаўдың нәтийжели системасы жолға қойылмақта.

Мойнақ жасларының жоқары оқыў орынларына кириў ушын жеңилликлердиң берилиўи де бул бағдарда алып барылып атырған жумыслардың айрықша көриниси болып, бул өз гезегинде район жаслары ушын күтилмеген саўға болды. Келешекте жаслар бундай имканиятлардан нәтийжели пайдаланған ҳалда оқыў дәргайларын табыслы тамамлап, районда медицина ҳәм билимлендириў тараўларын жоқары дәрежеде раўажландырыўға исенемиз.

Себеби, билимлендириў жас әўладтың кәмил инсан болып жетилисиўинде жоқары мәнаўиятлы ҳәм Ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаўда тийкарғы тая­ныш ўазыйпасын атқаратуғын болса, жетик қәнигелер арқалы жәмийетте жоқары медициналық мәдениятты раўажландырыў, халыққа сапалы медициналық хызмет көрсетиў ҳәм жаслардың физикалық жақтан саламат болып жетилисиўине тийкар болады.

Жуўмақластырып айтқанда, Президентимиз басшылығында халықтың турмыс дәрежеси ҳәм сапасын тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылғанлығының гүўасы болар екенбиз, ең баслысы, халықты разы етип жасаў жумысымыздың тийкарына айланыўы лазым екенлигин түсинемиз.

Рано ҚАЛАНДАРОВА,

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутаты.