Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ТЫНЫШЛЫҚ, РАЎАЖЛАНЫЎ ҲӘМ АБАДАНЛЫҚ ЖОЛЫНДАҒЫ БИРГЕ ИСЛЕСИЎ

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясындағы қатнасыўын ҳәм оның жоқары минберинде турып сөйлеген сөзин үлкен итибар ҳәм қызығыўшылық пенен бақлап бардық. Әлбетте, тезлик пенен өзгерип баратырған турмысымыз, адамлардың пикирлеў дүньясындағы жаңаланыў, жәҳәнде бийтәкирар болған Ўатанымыз — Өзбекистанның күн сайын жедел раўажланып, елимиздиң XXI әсирге сай болған жаңа келбетиниң ашылып атырғаны ҳәр биримиздиң мәмлекетимиздиң келешегине болған исенимимизди арттырмақта.

Жақында ғана елимизде миллий валютаны еркин қолланыў системасы жумыс баслады, исбилерменлердиң ҳуқықлары қорғалмақта. Салық жеңилликлери, кредит пенен тәмийинлениўдиң толық ҳуқықый тийкарлары жаратылды.

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң бундай жетискенликлер ҳаққында исеним менен айтқан сөзлерин пүткил дүнья еситти, пүткил дүнья жәмийетшилиги Ўатанымыз қүдиретиниң барған сайын артып баратырғанына гүўа болды.

Әсиресе, Президентимиздиң «Тыныш-татыў, экономикалық жақтан раўажланған Орайлық Азия — биз умтылатуғын ең әҳмийетли мақсет ҳәм ўазыйпа болып табылады.

Өзбекистан өз-ара пикирлесиўди, әмелий бирге ислесиўди ҳәм жақсы қоңсышылықты беккемлеўдиң қатаң тәрепдары», деп атап өткени әйне ҳақыйқат екенлигин  турмыс көрсетпекте.

Биз қарақалпақстанлылар Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Ассамблеясының сессиясында Президентимиздиң Арал теңизи апатшылығы мүнәсибети менен экологиялық машқалаларды айрықша атап өткенлигин ҳәм де өз сөзинде «Бүгинги күнниң ең өткир экологиялық машқалаларынан бири — Арал апатшылығына және бир рет итибарыңызды қаратпақшыман. Теңиздиң қурыўына байланыслы ақыбетлерди сапластырыў халықаралық көлемдеги ис-ҳәрекетлерди белсенди бирлестириўди талап етпекте.

Биз БМШ тәрепинен Арал апатшылығынан жәбир көрген халыққа әмелий жәрдем көрсетиў бойынша быйыл қабыл етилген арнаўлы бағдарлама толық әмелге асырылыўының тәрепдарымыз», деп итибар менен көрсетип өткенлиги бул тараўда еле кең ҳәм әҳмийетли ўазыйпалардың әмелге асыўынан дерек береди.

Президентимиздиң пүткил дүнья жәмийетшилиги алдында тынышлық, раўажланыў ҳәм абаданлық жолында бирге ислесиў ҳаққындағы дана пикирлери халқымыздың да арзыў-мақсетлерине сай.

Усы орында Президентимиздиң Өзбекистан атынан жас әўладтың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаўға, жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты қәлиплестирип, әмелге асырыўға қаратыл­ған Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң Жаслар ҳуқықлары ҳаққындағы халықаралық конвенцияны ислеп шығыўды усыныс еткени дүнья жәмийетшилиги тәрепинен де қоллап-қуўатланбақта.

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясындағы сөзи әлбетте мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған, бес жылға мөлшерленген Ҳәрекетлер стратегиясының Өзбекистанның буннан былай да жедел раўажланыўы, елимиздеги «Инсан мәплери ҳәмме нәрседен үстин» деген принципке әмел ете отырып, демократиялық мәмлекет ҳәм әдалатлы жәмийет қурыўға бағдарланғанлығын және бир мәрте көрсетти.

Бизиң елимиз ҳәмийше тынышлық тәрепдары. Раўажланыў ҳәм абаданлық жолында ғана тынышлық­сүйер ишки ҳәм сыртқы сия­сатымыз өз-ара бирге ислесиўди қоллап-қуўатлайды.

Президентимиздиң Бирлескен Миллетлер Шөлкеми Бас Ассамблеясының 72-сессиясындағы сөзинде баян етилген ҳәм алға қойылған пикир ҳәм идеялар тынышлықсүйер сиясатымыздың ең айқын үлгиси болып табылады.

 

Гүлистан АННАҚЛЫЧЕВА,
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Кеңесиниң депутаты, Өзбекистан Республикасы
Олий Мажлиси Сенатының ағзасы.