Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СЫРДƏРЬЯЛЫЛАР ДА ҚЫЗҒЫН МИЙНЕТ ЕТПЕКТЕ

«Биз Арал теңизиниң суўсыз қалған аймағында жасыл тоғайлар жаратыўға айрықша итибар бермектемиз. Егер ғəрезсизлик жылларында Өзбекстан бойынша 1 миллион 220 мың гектарға шамалас тоғайлық жаратылған болса, соннан 400 мың гектардан асламы əйне Аралбойы аймағында жаратылған. Бул мəселеде қабыл етилип атырған арнаўлы бағдарламаға бола, Арал теңизиниң суўсыз аймағында келеси жылы жəне 500 мың гектар тоғай жаратылады» деген еди Ҳүрметли Президентимиз Олий Мажлиске Мүрəжатында.
Кимсесиз саҳра болып жатырған Арал теңизиниң суўсыз қалған аймағы əйне ўақытта қызғын мийнет майданына айланған. Бул жерде шөлге шыдамлы өсимликлерди егиў жумысларына республикамыздың қала, районларынан тысқары бəрше ўəлаятлардан келген Айрықша жағдайлар басқармасы хызметкерлери, жумысшы ҳəм механизаторлар бир тəн, бир жан болып мийнет етпекте. 
— Аралбойы аймағында жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў ислерине өз үлесимизди қосып атырғанымыздан жүдə қуўанышлымыз. Бул қайырлы ислерге ўəлаятымыздан жəми 30 техника, 15 тоғай хожалығы хызметкери, 40 механизатор қамтып алынып, жумысшыларымыз өзлерине тапсырылған ўазыйпаларды тез ҳəм сапалы орынлаўға ҳəрекет етпекте. Елимиздиң бəрше орынларынан келген жумысшылар менен бирге бир шаңарақ ағзаларындай болып, аўызбиршилик пенен бир мақсет жолында ҳəрекет етип атырмыз,— дейди Сырдəрья ўəлаяты Айрықша жағдайлар басқармасы баслығының орынбасары Бахтыяр Реджепов.
Арал теңизиниң қурыған ултанын жасыл тоғайлыққа айландырыў жумыслары қызғын даўам етпекте. Бүгинги күнге шекем 326 мың гектардан аслам жер майдыны егис ушын таярланып, 103 мың гектардан аслам жер майданына сексеўил егилген.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.