Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Барлығы пәраўан турмысымыз ушын

Президентимиз Ислам Кәримов усынған «Елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў Концепциясы» ғәрезсиз раўажланыўдың жаңа бас­қышын баслап берди.

2010-жылы 12-ноябрьде Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси палаталарының қоспа мәжилисинде мәмлекетимиз басшысы тәрепинен усынылған бул тарийхый ҳүжжет мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки күнлеринен бас­лан­ған елимизди демокра­тиялық жаңалаў ҳәм модернизациялаў бойынша кең көлемли реформалардың даўамы болды. Онда мәмлекет ҳәм жәмийет раўажланыўының жаңа басқышында елимизди модернизациялаўдың узақ стратегиялық анық бағдарламасы белгилеп берилди.

Концепцияда мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўды демократияластырыў, суд-ҳуқық системасын, мәлимлеме тараўын реформалаў, мәлимлеме ҳәм сөз еркинлиги, сайлаў ҳуқықы еркинлигин тәмийинлеў, сайлаў нызамшылығын раўажландырыў, пуқаралық жәмийет институтларын қәлиплестириў ҳәм раўажландырыў, демократиялық базар реформаларын ҳәм экономиканы либералластырыўды буннан былай да тереңлестириў сыяқлы өз-ара тығыз байланыслы және бирин-бири талап ететуғын бағдарларда реформалардың ҳуқықый базасын жаратыў бойынша әҳмийетли илажлар өз көринисин тапты.

Концепция қабыл етилгенли берли өткен дәўир ишинде онда белгилеп берилген барлық әҳмийетли илажларды әмелге асырыў бойынша айқын ўазыйпалар белгиленип, бул ўазыйпалар избе-излилик пенен әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўды демокра­тияластырыў бағдарында сиясий системаны избе-из модернизациялаўға, мәмлекет ҳәм жәмийет раўажланыўының пүткиллей жаңа бас­қышын баслап бериўге хызмет ететуғын әҳмийетли нызамлар қабыл етилди. Концепцияның орынланыўы сыпатында қабыл етилген бул нызам ҳүжжетлериниң мақсети, зәрүрлиги ҳәм әҳмийети сонда, оларда бекитилген нормалар мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыўды буннан былай да демократияластырыўға, сондай-ақ, социал-экономикалық, жәмийетлик-сиясий реформаларды әмелге асырыўға, елди жаңалаў ҳәм модернизациялаўда сиясий партиялар, парламенттиң ролин ҳәм тәсирин күшейтиўге хызмет етеди. Усыған байланыслы ҳәзирги жаңаланыў басқышында ҳәкимияттың нызам шығарыўшы тармағын, ўәкилликли уйымлар ҳәм олар менен сыбайлас болған көп партия­лылық системасын, сиясий партиялардың мәмлекет ҳәм жәмийеттиң турмысы ушын әҳмийетли болған қарарларды ислеп шығыў, олардың орынланыўын тәмийинлеўдеги ролин күшейтиўди турмыстың өзи талап етпекте. Бул Өзбекстанда «Күшли мәмлекеттен - күшли пуқаралық жәми­йетке қарай» деген турмыслық принциптиң жаңа мәмлекет қурыўда беккем тийкар болып хызмет етип атырғанының және бир көриниси болып табылады.

Ҳәзирги ўақытта елимиздеги барлық сиясий партиялар тәрепинен Концепцияда алға қойылған ҳәм қабыл етилген нызамларда өз сәўлелениўин тапқан имканиятларды әмелге асырыў бойынша ислеп шығылған Ҳәрекет бағдарламалары избе-из орынланып келмекте.

Концепцияда баян етилген нызамшылық басламалары өзиниң мазмун-мәнисине бола елимизди демо­кратиялық раўажландырыўдағы, пуқаралық жәмийетин қурыўдағы жаңа басқыштың басланыўы сыпатында тарийхый ҳәм сиясий-ҳуқықый әҳмийетке ийе болмақта. Усының менен бирге, бул сиясий системаны модернизациялаў ҳәм либералластырыўға, елимизде көп партия­лылық системасының бар­ған сайын беккемлениўинде, көпшилик сайлаўшылар сайлаў алды бағдарламасын қоллап-қуўатлаған сиясий күш усынған кандидатураның атқарыўшы ҳәкимиятқа басшылық етиўине, басқарыўдың буннан былай да демократияласыўына алып келеди.

Улыўмаластырып айт­қанда, мәмлекетимиз басшысы тәрепинен алға қо­йылған Концепция барлық жәмийетлик-сиясий күшлерди елимизде демо­кратиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәми­йетин раўажландырыўға бағдарлаўда шешиўши әҳмийетке ийе болмақта. Усы тарийхый ҳүжжет ҳәм оның тийкарында қабыл етилген нызамлар елимиз ғәрезсизлигин беккемлеў, Өзбекстанның дүньядағы раўажланған еллер қатарынан орын алыўындағы және бир исенимли қәдеми болып табылады. Булардың барлығы халық абаданшылығының артыўына, турмысымыздың және де пәраўан болыўына хызмет етери сөзсиз.

Мақсет ӨТЕМУРАТОВ,

Қарақалпақстан Республикасы
Жоқарғы Кеңесиниң депутаты

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.