Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАЙТҚАН ҒАЗДАЙ ҒАҢҚЫЛДАҒАН ҲАЎАЗЫҢ... ЯМАСА ЖЕРЛЕСЛЕРИМИЗ ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ

Хабарыңыз бар, усы күнлерде Сурхандәрья ўәлая­тының орайы Термиз қаласында Халықаралық бақсышылық көркем өнери фестивалы болып өтпекте.

Фес­тиваль шеңберинде бир қатар таңлаўларды өткериў нәзерде тутылған болып, олардың бири өзбекстанлы бақсы-жыраўлар арасында шөлкемлестирилди. Қуўанарлы тәрепи, елимизде дөретиўшилик пенен шуғылланып киятырған 87 бақсы ҳәм жыраў қатнасқан бул таңлаўда қарақалпақстанлы үш талант ийеси сыйлы орынларды жеңип алыўға миясар болды.

Атап айтқанда, Ерисбай Асқаров бақсылар таңлаўында биринши орынды жеңип алып, фестиваль дипломы ҳәм 5 миллион сумлық ақшалай сыйлықты қолға киргизген болса, Мухаммед Төребеков үшинши орынды ийелеп, ол да диплом ҳәм 3 миллион сум ақшалай сыйлық пенен сыйлықланды. Ал, жыраўлар арасында өткерилген таңлаўда Саламат Аяпов сыйлы екинши орынды қолға киргизип, фес­тиваль дипломы ҳәм 4 миллион сум ақшалай сыйлыққа ийе болды. Сондай-ақ, жерлеслеримизден    М.Аекеев, Л.Мухаммеддинов ҳәм Б.Асқаровалар да жоқары нәтийжелерге ерисип, диплом ҳәм ақшалай сыйлықлар менен сыйлықланды.

Таңлаўдың талабы жүдә күшли болды, - дейди Ерисбай бақсы Асқаров. ­ Оның шәртлерине бола, қатнасыўшылардан «Ғәрип ашық» дәстанының төрешилер көрсеткен жеринен айтып бериў керек еди. Қарақалпақ бақсышылық өнериниң даңқлы жолын даўам еттире алғаным ушын жүдә қуўанышлыман...

Жийемурат, Хожамберген (Өгиз), Қурбанбай, Қыяс, Жақсылық, Жумабайдай атақлы жыраўларды, Ақымбет, Муўса, Жапақтай атлары тарийхта қалған бақсыларды жетистирип берген қарақалпақ халқы ушын бул табыслар мақтаныш болып есапланады. Жеңимпаз жерлеслеримизди бул табыслары менен қызғын қутлықлап, халықаралық таңлаўда қатнасып атырған бақсы-жыраўларымызға да әўмет яр болыўын тилеймиз.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.05.2019 «МЕҲНАТ ФАХРИЙСИ» КӨКИРЕК БЕЛГИСИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Усы жыл 10-май күни Нөкисте Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбекстан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилерин тапсырыў салтанаты болып өтти.

09.05.2019 АТА-БАБАЛАРДЫ ЕСЛЕЎ-МУҚАДДЕС ҚӘДИРИЯТ

Пайтахтымыздағы «Ҳəсиретли ана» естелиги алдында 9-май — «Еслеў ҳəм қəдирлеў күни»не, сондай-ақ, Екинши жер жүзилик урыста қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мəресим болып өтти.