Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛЫҚҚА «ДАҢҚ» ЛЕНТАЛАРЫ ТАРҚАТЫЛМАҚТА

Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси, ра­йон (қала)лық кеңеслери тәрепинен бирге ислесиўши шөлкемлер менен биргеликте усы жыл 26-апрельден «Еслеў ҳәм қәдирлеў» айлығы шеңберинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Усы күнге шекем «Инсан қәдири уллы, еслеў муқаддес», «Мәртлик, миннет ҳәм садықлық» жойбарлары шеңберинде «Үш әўлад ушырасыўы», «Еки әўлад ушырасыўы», «Ўатан еркинлиги ушын өз жанын қурбан еткенлердиң естелиги мәңги жасайды», «Қаҳарманлық, миннет ҳәм пидайылық», «Ата-бабаларымызды еслеў муқаддес қәдирият» темаларында жигирмадан аслам руўхый-ағартыўшылық ушырасыў кешелери, байрам илажлары ҳәм спорт жарыслары өткерилди.

Сондай-ақ, «Нураныйларды қәдирлеймиз» патронаж жаслар ҳәрекетиниң қатнасында «Перзентлик миннетим» жойбары шеңберинде қала ҳәм районларда жасап атырған екинши жер жүзилик урыс, мийнет ветеранларының ҳәм хызмет бабында қайтыс бол­ған әскерлердиң шаңарақларынан хабар алынып, оларға байрам саўғалары тапсырылды. Үй жумысларына жәрдем көрсетилди. Бул илаж­ларға, жәми 125 жас тартылды.

Усы жыл 30-апрель күни «9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күни» мүнәсибети менен Нөкис қаласында «Даңқ» лентасын халық арасында тарқатыў бойынша байрам илажлары әмелге асырылды.

Оған Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық кеңесиниң басшылары, белсендилери, Арқа-батыс әскерий округиниң әскерий хызметкерлери, ветеранлар, оқыўшы жаслар қатнасты.

Илажға екинши жер жүзилик урыс дәўириндеги әскерий кийимлер менен шыққан оркестрлер, актёрлар да қатнасты.

Илаж Нөкис қаласындағы елимиз байрақлары көтерилген майданнан басланды. Соң илаж қатнасыўшылары И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейи алдына сап тартып барды. Оның әтирапындағы адамларға «Даңқ» лентасы, акция стикерлери белсенди жаслар тәрепинен тарқатылды. «Даңқ» лентасы ҳәм акция стикерлери Орайлық дийқан базары алдындағы майданда да тарқатылды.

 

— Мен Нөкиске ата-анам менен бирге 1935-жылы көшип келген едим. Ата-анам Нөкис қаласын жаңадан қурыўға қатнасыў ушын келген еди. Кишкене едим. Бирақ, сонда да 1945-жылғы 9-май күнин жақсы еслеймен. Радиоколонкадан еситилген хабарды еситиў ушын пүткил халық жыйналды. Ҳәмме қуўанышта, бир-бирин сүйип, қушақлап қатты қуўанысты.

Сол ўақыттағы адамлардың кейпиятын, қуўанышын тил менен жеткериў қыйын. 55 жылдан аслам ўақыт медицина тараўында иследим. Ҳәзир ҳүрметли дем алыстаман. Мине, бүгин Уллы жеңиске бағышланып өткерилип атырған байрам еле даўам етип атырғанлығынан оғада қуўанышлыман. Бул ушын Президентимизге мыңда-бир рахмет. Илайым ҳеш қашан урыс болмасын,-дейди нураный Роза Шарафутдинова.

Байрам илажлары елимиз бойлап даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS