Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў кампаниясының басланыўын жәриялаў ҳаққында

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАРАРЫ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 110-статьясына ҳәм Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында»ғы Нызамының 36-статьясына муўапық, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы

           Қ А Р А Р   Е Т Е Д И:

1.2019-жыл 22-декабрь - Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатларын, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслери депутатларын сайлаў күни деп белгиленсин.

2.Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары районлық ҳәм қалалық Кеңеслерине сайлаў кампаниясы 2019-жыл 22-сентябрьден басланыўы жәриялансын.

3.Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши ҳәр бир сайлаў округине туўра келетуғын сайлаўшылар санының нормасы орташа 17 мың сайлаўшы есабынан белгиленсин.

4.Қала ҳәм район ҳәкимликлери 2019-жыл 8-октябрьге шекем Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясына Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши сайлаў округлерин дүзиў бойынша усыныслар берсин.

5. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши 65 сайлаў округи дүзилсин, олардың шегаралары ҳәм сайлаўшылар саны көрсетилген дизими 2019-жылдың 8-октябрине шекем баспасөзде жәриялансын.

6. Халық депутатлары қала ҳәм районлық Кеңеслери 2019-жылдың 13-октябрине шекем Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясына Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлар сайлаўын өткериўши округ сайлаў комиссияларының ағзалығына талабанлар усыныўды тәмийинлесин.

7. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши округ сайлаў комиссияларының жеке қурамы 2019-жыл 13-октябрьге шекем тастыйықлансын.

8.Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши округлик сайлаў комиссиялары Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында» ғы Нызамына муўапық:

2019-жыл 23-октябрине шекем сайлаў участкаларын;

2019-жыл 12-ноябрине шекем участкалық  сайлаў комиссияларын дүзеди.

9. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши тийисли округ сайлаў комиссияларына:

- қала ҳәм район ҳәкимликлери 2019-жылдың 23-октябрине шекем сайлаў участкаларын дүзиў бойынша усыныслар береди;

- халық депутатлары қала ҳәм район Кеңеслери 2019-жылдың 12-ноябрине шекем участка сайлаў комиссияларының ағзалығына талабанлар бойынша усыныс киргизеди.

10.Нызамда белгиленген тәртипте дүзилетуғын сайлаў участкалары ҳәм участкалық  сайлаў комиссиялары Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасына, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине, халық депутатлары қала ҳәм районлық Кеңеслерине сайлаўлар ушын улыўма болып есапланады.

11.Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында»ғы Нызамына муўапық:

сиясий партиялар Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаўға қатнасыў ушын тийисли ҳүжжетлерди Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясына 2019-жылдың 13-октябрине шекем усыныўы тийис;

сиясий партиялар тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлыққа талабанлар көрсетиў 2019-жылдың 18-октябринде басланып, 2019-жыл 7-ноябринде жуўмақланады;

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлыққа талабанларды дизимге алыў ушын сиясий партиялардан ҳүжжетлер қабыл етиў 2019-жылдың 31-октябринде жуўмақланады;

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине депутатлыққа талабанларды дизимге алыў 2019-жылдың 17-ноябринде жуўмақланады;

мәпдар шөлкемлер өз бақлаўшылары ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши округлик сайлаў комиссияларына 2019-жылдың 7-декабрине шекем мәлим етиўи керек.

12. Участкалық сайлаў комиссиялары:

- сайлаўшылардың дизимлери менен ғалаба танысып шығыўы ушын 2019-жылдың 6-декабрине шекем Қарақалпақстан Республикасының тысқарысында турақлы ўәкилханалары жанында, санаторийлар ҳәм дем алыў үйлеринде, емлеўханалар ҳәм басқа да стационар емлеў мәкемелеринде, алыс ҳәм барыў қыйын болған жерлердеги пухаралар жасайтуғын орынларда, қамақта сақлаў орынларында дүзилген сайлаў участкаларында болса, 2019-жылдың 18-декабрине шекем усынады;

- сайлаўшылардың дизими менен танысыў орны ҳәм ўақты ҳаққында сайлаўшыларды өз ўақтында хабардар етиўди тәмийинлейди;

-  2019-жылдың 11-декабрине шекем сайлаўшыларды даўыс бериў ўақты ҳәм орны туўралы хабарлайды;

- 2019-жылдың 11-декабринен 18-декабрине шекем мүддетинен алдын даўыс бериўди өткереди.

13. Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында» ғы Нызамының 44 ҳәм 51-статьяларына муўапық:

сайлаў алды үгит-нәсият жумыслары талабанларды дизимге алыў ушын белгиленген ақырғы күнниң ертеңине басланады ҳәм 2019-жылдың 10-декабрине жуўмақланады. Сайлаў күни ҳәм даўыс бериў басланыўына бир күн қалғанда сайлаў алды үгит-нәсиятлаўға жол қойылмайды;

даўыс бериў 2019-жыл 22-декабрь күни саат 8.00 ден саат 20.00 ге шекем өткериледи.

14. «Қарақалпақстан Республикасының «Сайлаў ҳаққында» ғы Нызамының 75 ҳәм 76-статьяларына муўапық:

-  участкалық  сайлаў    комиссиялары  2019-жылдың 22-декабрь күни даўыс бериў тамамланғаннан соң, даўыс бериўдиң жуўмақларын шығарыўға кириседи, комиссия мәжилисинде көрип шығыў нәтийжелери бойынша протокол дүзеди ҳәм оны белгиленген тәртипте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши округлик сайлаў комиссиясына усынады. Сайлаў нызамшылығы талапларына муўапық, протокол участкалық сайлаў комиссиясының баслығы ямаса баслық орынбасары тәрепинен оқып еситтириледи ҳәм усы протоколдың көширме нусқасы участкалық сайлаў комиссиясы имаратында ҳәмме танысып шығыўы ушын  48 сааттан кем болмаған мүддетке қыстырылып қойылады.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў өткериўши округлик сайлаў комиссиялары участкалық сайлаў комиссиялары тәрепинен усынылған протокол тийкарында сайлаў округи бойынша сайлаў нәтийжелерин анықлайды ҳәм Орайлық сайлаў комиссиясына белгиленген тәртипте протоколды усынады.

15. Сайлаў жуўмақлары ҳаққындағы мәлимлеме ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған депутатлардың дизими 2020-жылдың  1-январына шекем баспасөзде жәрияланады.

16. Егер де сайлаў округи бойынша депутатлыққа екеўден артық талабаннан қойылған болса, олардан биреўи де сайланбаған жағдайда, округлик сайлаў комиссиясы округинде қайта даўыс бериўди өткериў ҳаққында қарар қабыл етеди ҳәм еки ҳәптелик мүддетте өткериледи.

17. Сайлаўға таярлық көриў ҳәм оны өткериў менен байланыслы барлық илажлар Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы, орынларда дүзилетуғын сайлаў комиссиялары тәрепинен Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының нормаларына, «Сайлаў ҳаққында»ғы нызамға, Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының 2019-жыл 7-июньдағы №89 қарары менен тастыйықланған, 2019-жылда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси, Халық депутатларының районлық ҳәм қалалық Кеңеслери сайлаўларына таярлық көриў ҳәм оны өткериў бойынша илажлардың бағдарламасына қатаң әмел еткен ҳалда орынланыўы белгилеп қойылсын.

18. Бул қарардан көширме ғалаба хабар қуралларында жәриялансын.

19. Усы қарардың орынланыўын қадағалаўды тәмийинлеў Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы баслығының орынбасарына (С.Қудайбергенов) ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының бас қәнигесине (А.Айбергенов) тапсырылсын.     

Қарақалпақстан Республикасы

Орайлық сайлаў комиссиясының

баслығы                                                                     Е. Джуманазаров

 

Басқа жаңалықлар RSS