Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Мәдений мийрас - тарийхымыз айнасы

«Тарийхый ҳәм мәдений мийрас объектлерин қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамының талапларын әмелге асырыўда Қарақалпақстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги жанындағы Мәдений мийрас объектлерин қорғаў ҳәм олардан пайдаланыў мәмлекетлик инспекциясы тәрепинен бир қанша илажлар әмелге асырылмақта.  Биринши гезекте республикамыз аймағындағы тарийхый ҳәм мәдений мийрас объектлериниң дизимин қайта тастыйықлаў ҳәм муўапықластырыў бойынша республикалық комиссия дүзилди.

Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасы бойынша 255 тарийхый ҳәм мәдений мийрас объектлери мәмлекетлик қорғаў дизимине киргизилген. Солардан  48 и тарийхый-архитектуралық, 120 сы тарийхый-археологиялық  ҳәм 87 си тарийхый-мәдений, монументаллық естеликлер ҳәм бюстлер болып табылады.

Қала ҳәм район ҳәкимликлери, мәпдар мәкеме ҳәм шөлкемлер, илимпазлар менен бирликте мәдений мийрас объектлерин қорғаў, сақлаў, үйрениў ҳәм оларды үгит-нәсиятлаў, естеликлердиң әтирапын абаданластырыў ҳәм тәртипке келтириў бойынша кең көлемли жумыслар алып барылмақта.

Қалалық, районлық мәденият ҳәм спорт ислери бөлимлери өз аймақларындағы естеликлердиң жағдайын үйренип шығып, археологиялық ҳәм қайта тиклеў жумысларын алып барыў ушын тийисли уйымлар менен бирликте усындай объектлерди сүўретке алыў, мәмлекетлик кадастр дизиминен өткериў жумысларын қолға алмақта. Сондай-ақ,  бийбаҳа мәдений мийрасымыздың әҳмийетин жасларға түсиндириў, елимиздиң тарийхын, мәдениятын ҳәм миллий үрп-әдетлерин үйрениў бойынша кешелер, ушырасыўлар ҳәм семинарлар өткерилмекте, ғалаба хабар қуралларында мақалалар жәрияланбақта.

Бүгинги күнге дейин мәдений мийрас объектлериниң айырымларында илимий-изертлеў ҳәм қайта тиклеў жумыслары алып барылды. Атап айтқанда, Хожели районындағы «Миздакхан» археологиялық-архитектуралық комплексиндеги «Назлымхан сулыў», «Мадамин хан», «Шамун Наби» мавзолейлери, Елликқала районындағы «Наринжон баба», Төрткүл районындағы «Қаландар дағлы», Беруний районындағы «Султан Ўайс баба», «Вали аталық», «Шынар баба», Кегейли районындағы «Шиблий ата», Қоңырат районындағы «Даўыт ата», «Ҳәким ата», Әмиўдәрья районындағы «Шайх Жалил баба» мазарлары оңланып, қәлпине келтирилди. Бул жумысларды алып барыўда ҳәм илимий изертлеўлер жүргизиўде белгили илимпазлар - Өзбекстан Қаҳарманы Ғ.Хожаниязов ҳәм профессор В.Ягодинниң мийнети айрықша болды. Олардың басшылығында Австралияның Сидней университетиниң   илимпазлары менен бирликте Беруний районындағы «Ташқырман төбе» ҳәм «Қазақлы ятқан» археологиялық естеликлери, «Миздакхан» комплексиндеги «Гәўир қала», Нөкис районындағы «Кердер қала», Шымбай районындағы «Күйик қала», Қоңырат районындағы «Пулжай» археологиялық объектлеринде қазыў жумыслары алып барылмақта. Ҳәзирги ўақытта жетпистен аслам мәдений мийрас объектлери мәмлекетлик кадастр дизиминен өткерилди.

Республикамызда туризмди раўажландырыў ҳәм сырт ел саяхатшыларының үлкемизге қызығыўшылығын арттырыў мақсетинде көплеген мәдений, тарийхый-архитектуралық объектлер туристлик бағдарламаға киргизилди. Олардан Хожелидеги «Миздакхан» комплексинде жайласқан «Халифа Ережеп», «Назлымхан сулыў», «Шамун Наби», «Қырық шопан», «Жумарт қассап», «Гәўир қала», Беруний районындағы «Қызыл қала», «Ақшахан қала», «Пил қала», Әмиўдәрья районындағы «Шылпық», Қараөзек районындағы «Жампық қала», Елликқала районындағы «Топырақ қала», «Қабат қала», «Гүлдирсин қала», «Бүркит қала», «Қырыққыз қала», «Аяз қала» сондай-ақ, Төрткүл районындағы «Жамбас қала», «Қой қырылған қала», «Қумбасқан қала» археологиялық объектлери саяхатшылардың нәзерине усынылыўға таяр.

Мәмлекетлик инспекция тәрепинен  әмелге асырылып атырған бундай ийгиликли ислер экономикамызды беккемлеўге ҳәм халқымыздың турмыс абаданлығын арттырыўға хызмет ететуғынына гүман жоқ.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.