Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң елимиз исбилерменлерине жоллаған ҮНДЕЎИ

Хүрметли исбилерменлер!

Бүгинги күнде елимиздиң барлық тараўларында, қала ҳәм аўылларымызда, халқымыз турмысында жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўлар усы елде жасап ҳәм мийнет етип атырған ҳәр бир инсанда миллий мақтаныш сезимлерин оятады.

Әсиресе Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен быйылғы жылдың «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы» деп белгилеп бериўи елимизде исбилерменликти және де раўажландырыўға, әсиресе сырт ел инвестицияларын кеңнен тартыўға көплеген мүмкиншиликлер жаратыў менен бирге, сырт еллердеги шериклер ушын барлық қолайлықлар жаратылыўына тийкар болмақта.

Кейинги жылларда исбилерменликти раўажландырыўға қаратылып атырған итибардың үлкен нәтийжеси елимиз экономикасының жедел пәт пенен өсип атырғанлығында, халқымыздың жумыс пенен тәмийинлениў дәрежесиниң ҳәм турмыс шәраятларының жақсыланып атырғанлығында да көриўимиз мүмкин.

Соны да айрықша атап өтиўимиз тийис, Ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында усы жылдың 7-ноябрь күни болып өткен кеңейтирилген видеоселектор мәжилисинде белгилеп берилген ўазыйпалар исбилерменликти буннан былай да қоллап-қуўатлаўда, олардың жумысларын және де жеделлестириўде, тараў жумысларын жаңа басқышларға көтериўде әҳмийетли бағдарлама сыпатында хызмет етпекте.  

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен белгилеп берилген бул әҳмийетли ўазайпаларды толық ҳәм сапалы әмелге асырыўда ҳәкимият уйымлары, хызмет көрсетиўши ҳәм тәмийнатшы кәрханалар, барлық буўындағы мәкеме ҳәм шөлкемлер ҳәр бир исбилерменге көмекши, ийинлес, мәдаткар болып, оларды және де қоллап-қуўатлаў жолында бар күш-жигерин аямайды, деп беккем исенемиз.  

Мине, бүгинги күнде елимизде исбилерменликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға, оларға барлық қолайлықларды жаратыўға, исбилерменлердиң алдындағы ҳәр қандай тосықларды алып таслаўға, олардың жумысларына нызамсыз араласыўдың алдын алыўға қаратылған көплеген арнаўлы пәрман ҳәм қарарлардың қабыл етилиўи халқымыз ушын үлкен имканиятлар есигин ашпақта.

Сөзимизге бир ғана мысал сыпатында орынларда Өзбекстан Республикасы Бас министриниң Исбилерменлердиң мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханалары, олардың жанынан белсенди исбилерменлер, юрист қәнигелер ҳәм жәмәәтшилик ўәкиллеринен ибарат жәмийетшилик кеңеслери шөлкемлестирилигенин, келип түскен мүрәжатларды көрип шығыў мақсетинде қала ҳәм районларда сектор басшыларының қатнасында көшпели қабыллаўлар уйымластырылып, мүрәжатлар унамлы шешим таўып атырғанын атап көрсетиў мүмкин.

Егер талқылап қарайтуғын болсақ, өткен қысқа дәўир ишинде қабыллаўханалар тәрепинен исбилерменлик субъектлеринен келип түскен 1 мың 444 мүрәжат унамлы шешилген болса, соннан банк кредити мәселесинде 429 мүрәжат, жер ажыратыў мәселесинде 251 мүрәжат, инфраструктура тармақларына жалғаныў мәселесинде 76 мүрәжат, салық мәселесинде 62 мүрәжат, рухсатнама ҳәм лицензия мәселесинде 40 мүрәжат, имарат ажыратыў мәселелеринде 38 мүрәжат ҳәм басқа да мәселелерде 548 мүрәжат қанаатландырылды.

Буннан тысқары, Ҳүрметли Президентимиздиң арнаўлы Пәрманы тийкарында Исбилерменлик субъектлериниң хуқықлары ҳәм нызамлы мәплерин қорғаў бойынша Ўәкилдиң Қарақалпақстан Республикасында жумыс алып барыўшы инспекторлар лаўазымлары енгизилип, өткен қысқа дәўир ишинде 100 ден аслам исбилерменлердиң хуқықлары тикленди.

Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, бүгинги күнде халықтың социаллық турмыс тәризин жақсылыў, оларды исбилерменликке кеңнен тартыў мақсетинде мәмлекетлик бағдарламалар қабыл етилип, халыққа жеңиллетилген кредитлер берилмекте.

Мысал сыпатында айтатуғын болсақ, «Ҳәр бир шаңарақ – исбилермен» ҳәм «Жаслар - келешегимиз» бағдарламалары, сондай-ақ, қыйтақ жер ийелерин қоллап-қуўатлаў, өнерментшиликти раўажландырыў, ҳаял-қызларды қоллап-қуўатлаў ҳәм де халықтың бәнтлигин тәмийинлеў мақсетинде 484,1 миллиард сўмлық жеңиллетилген кредитлер ажыратылды.

Бул илажлардың даўамы сыпатында, Ҳүрметли Президентимиздиң арнаўлы қарары тийкарында 2020-жыл 1-январьдан баслап исбилерменликти және де раўажландырыў мақсетинде “Агро банк”, “Халық банк”, “Микрокредит банк” филиаллары тәрепинен 437,3 миллиард сўмлық жеңиллетилген кредитлер ажыратылыўы белгиленген.

Сондай-ақ, атап өтилген бағдарламалар тийкарында ажыратылатуғын жеңиллетилген кредитлер бойынша пайыз қәрежетлерди қаплаў мақсетинде фонд тәрепинен компенсация ҳәмде субсидиялар берилиўи рухсат етилген.

Буннан тысқары, соңғы жыллары салық сиясатында түп-тийкарынан өзгерислердиң әмелге асырылыўы нәтийжесинде исбилерменлик тараўы ўәкиллерине салық жүгиниң сезилерли дәрежеде пәсейттирилиўи исбилерменлик субъектлерине кең жол ашып бермекте. Атап айтқанда:

- Мойнақ, Шоманай, Қанлыкөл, Тахтакөпир, Шымбай районларында санаат тараўында жаңадан шөлкемлестирилген микрофирма ҳәм киши кәрханалар 2027-жылдың 1-январына шекемги, қалған районларда
2022-жылдың 1-январына шекемги мүддетте бирден-бир салық төлемин төлеўден азат етилген;

- колледж питириўшилери ушын оқыўды тамамлағаннан соң 12 ай даўамында жеке тәртиптеги исбилермен сыпатында дизимнен өткен жағдайда
6 айға турақлы белгиленген дәрамат салығынан азат етилген;

- туризм тараўы бойынша 4 жулдызлы ҳәмде оннан жоқары болған мийманханаларды шөлкемлестириўшилер бирден бир салық төлеминен азат етилген;

-мәмлекетлик-жеке шерикшилик шәртлери тийкарында шөлкемлестирилген мектепке шекемги билимлендириў мекемелери 10 жыл даўамында барлық турдеги салықлардан азат етилген;

- өнерментшилик бирлеспесине ағза болған, өнерментшилик хызмети менен шуғылланыўшы исбилерменлер турақлы белгиленген дәрамат салығынан азат етилген;

- аўыллық жерлерде дизимнен өткен ҳәм хызметин әмелге асырып атырған өнерментлер өз хызметиниң дәслепки еки жылы даўамында пенсия қорына бирден-бир социаллық төлеминиң 50 пайызын төлеўден азат етилген.

Соның менен бирге, усы жылдың 1-октябринен баслап қосымша қун салығының 15 пайызға пәсейттирилиўи нәтийжесинде республика бойынша 25 миллиард сўмнан артық қаржылар исбилерменлердиң ықтыярында қалдырылып, өз исбилерменлик жумысын еледе кеңейттириўге имканият жаратылмақта.

Бул өз гезегинде тәбийғый байлықларға толы болған үлкемиз ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў, барлық аймақларда санаат, өндирис, хызмет көрсетиў, аўыл хожалығы ҳәм басқа да тараўларда исбилерменликти кеңнен ен жайдырыў илажларын жаңа басқышларға көтериўге тийкар салмақта.

Усының нәтийжесинде халқымыздың барлық қатламының, әсиресе, жаслардың өз сүйген кәсиби менен шуғылланыўына, олардың жумыс орынлары менен тәмийинлениўине, ҳәр бир шанарақтың турмыс дәрежесиниң жақсыланыўына ерисилмекте.

 

Қәдирли исбилерменлер!

Сизлер ушын жаратылған имканиятлардан нәтийжели пайдаланған ҳалда елимизди социаллық-экономикалық раўажландырыўға, өз шаңарағымыздың дәраматын арттырып, оның абаданлығын тәмийинлеўге, Ўатанымыз ҳәм шаңарағымыз алдындағы инсаныйлық парызымызды орынлаўға белсене қатнасыўға шақырамыз.

Гүллән халқымызды, өз Ўатанына, шаңарағына садық ҳәр бир азаматты, ҳаял-қызларымызды, жасларымызды бүгинги күнниң бийминнет имканиятларынан пайдаланған ҳалда тез пәтлер менен раўажланып атырған заман талаплары тийкарында алға умтылып, исбилерменлик жумысларын алып барыўын сораймыз!

Сизлерди және бир мәрте ҳәр бир күннен ҳәм имканиятлардан нәтийжели пайдаланып, өз бизнесиңизди баслап, оны жолға қойыўға ҳеш екиленбей қәдем таслаўға, ҳуқық ҳәм еркинлигиңизден толық пайдаланыўға, елимизди және де раўажландырыўға бар күш-ғайратыңызды жумсап, исбилерменликти жолға қойыўға шақырамыз!

 

Басқа жаңалықлар RSS