Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Тийкарғы Нызамымыз - ел-журтымыз таянышы

Инсан ҳуқықлары ҳәм мәмлекет суверенитети принциплери ҳәзирги ҳәм келешек әўладлар алдындағы үлкен жуўапкершилик, демократиялық ҳәм социаллық әдалатқа садықлығы, халықаралық ҳуқықтың улыўма қабылланған қағыйдаларының үстинлиги, пуқаралар тынышлығы ҳәм миллий татыўлықты тәмийинлеў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилген.

Өзбекстан Республикасында инсан тынышлығы ҳәр тәреплеме раўажланыўы, билим алыў ҳуқықы барлық нәрседен үстин турады. Сонлықтан да, Конституциямыздың 24-статьясында “Жасаў ҳуқықы ҳәр бир инсанның ажыралмас ҳуқықы. Инсан өмирине қастыянлық етиў ең аўыр жынаят” деп белгиленип қойылғаны пуқаралардың жасаў ҳуқықының тәмийинлениўи ҳәм қорғалатуғынлығынан дәрек береди. Ең  әҳмийетлиси, оның Х бабының 43-46-статьялары да инсан ҳуқықларының ҳәм еркинликлериниң кепилликлерине бағышланған.

Сондай-ақ, 43-статьясында “Мәмлекет пуқаралардың Конституция ҳәм Нызамларда беккемленген ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин тәмийинлейди” делинген. Соның ушын, соңғы жыллары Өзбекстан Республикасының Конституциясын үйрениў, оны көпшиликтиң итибарына жеткериў, нызамларымыз талапларын үйрениў баслы ўазыйпалар қатарына киреди. Атап айтқанда,  жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында Конституциямыздың әҳмийети, ўазыйпалары ҳаққында арнаўлы сабақлықлардың оқытылыўы мақсетке муўапық болды. Себеби, пуқараларымыз, әсиресе, жасларымыз уллы мәмлекетимиздиң тийкарғы нызамы есапланған Конституциямыз талапларын өз ўақтында оқып, үйренип, түсиник пайда етип барса, әлбетте, келешекте ҳеш қандай тосқынлықларға ушырамай, өз ҳуқықларын орынлы жерлерде пайдалана алады.

Журтбасшымыз И.Кәримов ғәрезсиз мәмлекетимиз Конституциясының қабылланыўына арналған баянатында “Ҳәр бир инсан Конституция ҳәм нызамларға ҳүрмет пенен қарағанда ғана өз елине, Ўатанына шын кеўилден хызмет ете алады. Әне, сонда ғана пүткил жәми­йет санасында нызамға ҳүрмет ҳәм бойсыныў менен қараў пайда болады” деген еди. Әлбетте, бүгинги еркин ҳәм бийғәрез мәмлекетимиздиң пуқаралары, жаслары Журтбасшымыздың бул дана сөзлерине садық болып қалатуғынына исенемиз.

 

Басқа жаңалықлар RSS