Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Ўатанымыздыӊ жоқары сыйлықлары тапсырылды

Соңғы жыллары республикамыздың социаллық-экономикалық турмысында жүз берип атырған унамлы өзгерислер халқымыздың кеўлин көтерип, жаңа шеклерге руўхландырмақта.

Әсиресе, «Сүргил» кәни негизинде Үстирт газ-химия комплекси қурылысының, «Қоңырат сода заводы»ның екинши гезегиниң басланыўы жаңа жумыс орынларын көбейтиў имканиятын кеңейтпекте. Сондай-ақ, W014-2016-жылларда 1 триллион 300 миллиард сумға жақын қаржы есабынан Нөкис қаласы менен Беруний районын реконструк­циялаў ҳәм абаданластырыў жумысларының қолға алын­ғаны айрықша қуўанышлы ўақыя болды.

Усы жойбар тийкарында Нөкис қаласында «Дослық» каналының 2,5 километр аралықтағы бөлегин абаданластырыў, 54 көп қабатлы турақ-жай, Аква парк ҳәм музыкалы фонтанлар, спорт майданшаларын қурыў, «Темир жолшылар», «Әжинияз» ҳәм «Балалар бағы» парклерин шөлкемлестириў, сондай-ақ, халықтың ишимлик суў, тәбийғый газ ҳәм электр энергиясына болған талабын және де толығырақ қанаатландырыў ҳәм басқа да бир қатар илажларды әмелге асырыў режелестирилген.

Халқымыздың беккем аўызбиршилик пенен ислеп атырған пидайы мийнетиниң нәтийжесин күн сайын көркейип баратырған қалаларымыз бенен аўылларымыз, жаңа қурылыслар, кең ҳәм рәўан жоллар мысалында көрип атырмыз. Булардың барлығы Елбасшымыздың Қарақалпақстанға,  усы үлкеде жасап ҳәм мийнет етип атыр­ған инсанларға деген айрықша ғамқорлығының ай­қын көриниси болып табылады.

Елимиз ғәрезсизлигиниң 22 жыллық байрамы, сондай-ақ, «Муғаллимлер ҳәм устазлар» күнине байланыслы бир топар жерлеслеримиз көп жыллық жемисли мийнети ушын ҳүрметли атақлар ҳәм орден-медальлар менен сыйлықланған еди.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы сыйлықларды  тапсырыў мәресими болып өтти.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов жый­нал­ғанларды Өзбекстан Республикасы Конститу­циясының 21 жыллық байрамы менен қызғын қутлықлады ҳәм сыйлықлан­ғанларға ҳүрметли атақлардың гүўалықларын ҳәм өңирге тағатуғын белгилерин, орден ҳәм медальларды салтанатлы жағдайда тапсырды.

Сыйлықланғанлар атынан  Өзбекстан Республикасына мийнети сиңген мәденият хызметкери Я.Қошқаров, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген юрист Ж.Ниязова, «Эл-юрт ҳурмати» ордениниң ийеси Б.Ержанова, Қарақалпақстанға мийнети сиңген журналист Д.Абдулла­ева, Қарақалпақстан халық ша­йыры К.Каримов, Қарақалпақстанға хызмет көр­сеткен артист С.Аннақулова ҳәм Қарақалпақстанға мийнети сиңген спортшы А.Турдановлар шығып сөйлеп, жоқары сыйлық ушын Президентимизге ҳәм Республика басшыларына миннетдаршылық билдирди және бар билимин, уқыбын, күш-жигерин елимиздиң буннан былай да гүллеп-жаснаўы ҳәм экономикамыздың раўажланыўы ушын жумсайтуғынына исендирди.

Сыйлықлаў мәресимине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, парламенттиң комитет баслықлары қатнас­ты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.