Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Журналистлер аўқамының конференциясы

Нөкисте Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлиминиң есап бериў-сайлаў конференциясы болып өтти.

Күн тәртибинде аўқамның Қарақалпақстан бөлиминиң 2009-2014-жыллар даўамында ислеген жумыслары, тексериў комиссиясының есабы, басқарманың ҳәм тексериў комиссиясының жаңа қурамын, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы конферециясына ўәкиллер сайлаў мәселеси қаралды.

Биринши мәселе бойынша Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы К.Реймов баянат жасады. Атап өтилгениндей, жәмийетимиз турмысында демократия ҳәм жәрия­лылық принциплерин әмелге асырыўда, журналистлерди, соның ишинде, ветеранларды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў, талантлы журналистлердиң ҳәм баспа хызметкерлериниң алдынғы ис-тәжирийбелерин кең ен жайдырыў, жас қәнигелердиң билимин жетилистириў бағдарында өткен дәўир ишинде  айтарлықтай жумыслар исленди. Бүгинги тез пәт пенен раўажланып баратырған заман барлық салалар сыяқлы баспасөз ҳәм ғалаба қураллары хызметкерлеринен де өз үстинде көбирек ислеўди талап етпекте.

Есабат дәўиринде пуқаралық жәмийети институтлары, Өзбекистан бийғәрез баспа ғалаба хабар қураллары менен мәлимлеме агентликлерин қоллап-қуўатлаў ҳәм раўажландырыў жәми­йетлик қоры, журналистлерди қайта таярлаў халықаралық орайы, «Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды  менен бирликте түрли темаларда семинар-тренинглер, дөгерек сәўбетлери өткерилди. Халықаралық   ЮНИСЕФ қоры менен бирликте  «Шаңарақ институтын жетилистириў» ҳәм Балалар ҳуқықлары бойынша Конвенцияның 25 жыллығына бағышланған жойбарларға қатнасыўы кәсиплеслеримиздиң шеберлигин арттырыўға хызмет етти. Олардың дөретиўшилигинде мәселени терең талқылаў, жаңаша ис усыллары көзге түспекте.

Өзбекистан көлеминде өткерилип киятырған таңлаўларда бизиң журналистлеримиз де белсене қатнаспақта. Атап айтқанда, дәстүрий «Алтын қәлем» халықаралық таңлаўында республикамыздан 9 журналист жеңимпаз болған болса, «Жылдың ең белсенди журналисти», «Ең уллы, ең әзиз» ҳәм басқа да халықаралық таңлаўларда сыйлы орынларға мүнәсип болды.

Ҳәр жылы 27-июнь — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни кең түрде белгиленип киятыр. Соңғы бес жыл даўамында төрт кәсиплесимиз «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист» ҳүрметли атағы, бир журналист «Шухрат» медалы менен сыйлықланды.

Күн тәртибиндеги екинши мәселе бойынша Журналистлер аўқамы тексериў комиссиясының баслығы И.Қосназаровтың баянаты тыңланды.

Баянатлар бойынша «Мәденият ҳәм спорт» газетасының бас редакторы А.Абдиев,  «Тахта­көпир таңы» газетасының бас редакторы Г.Дәўлетмуратова, «Жеткиншек» газетасының бас редакторы А.Ембергенов, «Қоңырат ҳақыйқаты» газетасының бас редакторы Г.Қаражанова, Қарақалпақстан хабар агент­лигиниң директоры Е.Байназаровлар шығып сөйлеп, өзлериниң пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Конференцияда басқарманың ҳәм тексериў комиссиясының жаңа қурамы, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының конферециясына ўәкиллер сайланды.

«Еркин Қарақалпақстан»-«Вести Каракалпакстана» газеталарының Бас редакторы К.Реймов Өзбекистан Журна­листлери дөретиўшилик аўқамы Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы етип қайта сайланды.

Журналистлердиң әнжуманына Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS