Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Қараөзектеги умытылмас мәўритлер

Бүгинги күнде Өзбекистанда 130 дан аслам миллет, 16 диний конфессия ўәкиллери беккем аўызбиршиликте жасап, ғәрезсиз мәмлекетимиздиң раўажланыўы жолында пидайы мийнет етип атыр. Олардың тыныш ҳәм татыў турмысын тәмийинлеў, елимизде демократиялық принциплерге тийкарланған еркин пуқаралық жәмийетин қурыўдағы белсендилигин арттырыў ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылларынан баслап-ақ ҳүкиметимиз сия­сатының баслы бағдарына айланды. Бул жолда елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов баслап берген көлемли илажлар бүгин турмысымызда өз көринисин таўып, бәрше ўатанласларымызды қуўанышқа бөлеп атыр.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 22-январьдағы «Мәдений-ағартыўшылық ҳәм үгит-нәсият ислерин шөлкемлестириўди және де жетилистириў ис-илажлары ҳаққында»ғы Режеси талапларын орынлаў шеңберинде ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық мүнәсибети менен елимиз бойлап орынлардағы билимлендириў мәкемелеринде «Биз кеше ким едик, бүгин ким болдық, ертең қандай жоқары шеклерди ийелеўимиз керек!» деген атамада үгит-нәсият илажларын өткериў нәзерде тутылған еди. Бул илаждың жуўмақлаўшы басқышын усы жылдың 17-22-октябрь сәнелеринде Қарақалпақстан Республикасында өткериў белгиленген.

Шийшемби күни елимиздиң атақлы жазыўшы-шайырлары, жас алымлары, кино ҳәм театр актёрлары, көркем өнер шеберлери, эстрада атқарыўшылары ҳәм «Ниҳол» сыйлығы ийелеринен ибарат үгит-нәсиятшылардың бир топары Қараөзек районында болды. Район ҳәкимиятында, аўыл хожалығы, экономика ҳәм турмыс хызмети кәсип-өнер колледжлеринде, «Мәденият» хожалығында, бир қатар мектеплерде болып өткен ушырасыўларда илаж қатнасыўшылары ғәрезсизлик жылларында халқымыз ерискен үлкен жетискенликлер, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигинде тутқан орны, жасларымыздың илим, мәденият ҳәм спортта қолға киргизген табыслары, абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары ҳаққында кең түрде сөз етти. Ушырасыўларда ғәрезсизлик жылларында елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримовтың басшылығында әмелге асырылған кең көлемли реформалар ҳаққында сөз етиўши видеоролик қойып берилди. Белгили көркем өнер ҳәм эстрада шеберлери тәрепинен атқарылған қызықлы концерт бағдарламалары жыйнал­ғанларға үлкен заўық бағышлады.

- Қарақалпақстанның қубла районларында бир неше мәрте болған болсам да арқа зонасына биринши сапарым, - дейди Өзбекистан Жазыўшылар аўқамының ағзасы, «Инсон ва қонун» газетасының бас редакторы Қошқар Нарқабыл. - Қарақалпақ халқының кеўили, пейилине жараса жери де кең екен. Ушырасыўларда бул халықтың, әсиресе, жасларының ерискен табысларын, айдын келешегимизге болған исенимин көрип, шексиз қуўанышқа бөлендик...

Өткерилген үгит-нәсият илажлары барысында мийманлар, сондай-ақ, Қараөзек районында әмелге асырылған абаданластырыў ҳәм қурылыс жумыслары менен де танысып, умытылмас тәсирлер алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

22.07.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.07.2017 «ЕЛИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ЖОЛЫНДА БИРЛЕСЕЙИК!»

Елимизде әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти тәмийинлеў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болмақта.

20.07.2017 АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Ҳәммемизге белгили, усы жыл 12-июль күни парламент палаталары, сия­сий партиялар, Өзбекистан Экология­лық ҳәрекети, халық депутатларының ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслери жумысларын талқылаў және алдағы ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилиси болып өткен еди.

19.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ БОЙЫНША ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң усынысын қарап шығып «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў хаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 11-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ:

19.07.2017 ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН ЖЕРДЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызда болғанында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы энергия тармағы өнимлерин ислеп шығаратуғын завод жойбары менен де танысқан еди.

18.07.2017 ЕГЕР БИЗ ӨЗГЕРМЕСЕК, ТУРМЫС ӨЗГЕРМЕЙДИ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демо­кратия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» деп аталған баянатынан кейинги ойлар

18.07.2017 БАЙРАМҒА ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА БОЛАДЫ

Қарақалпақ халқының зәбердес шайыры, поэ­зия бостанына қаншадан-қанша сарғаймас, солымас дарақлар көгертип кеткен — Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан қаҳарманы И.Юсуповтың атын мәңгилестириў мақсетинде тиккелей Президентимиз Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен пайтахтымыз Нөкис қаласында усы жылдың март айы­нан баслап И.Юсупов атындағы 216 оқыўшы орнына мөлшерленген инталы балалар мектебиниң қурылыс жумыслары қызғын жүргизилмекте.

17.07.2017 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў, сондай-ақ, мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапа жағынан түп-тийкарынан жаңа системасын жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түпкиликли жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, аймақларда Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады.

15.07.2017 САРҚЫЛМАС БУЛАҚ-ШӘШМЕНИҢ КӨЗИ АШЫЛҒАНДА…

2017-жыл 1-июль — тарийх жылнамасына алтын сыя менен жазылатуғын бул күн тек мойнақшылар ушын емес, пүткил елимиз турмысында умытылмас сәне болып қалады. Қоңыраттан Мойнаққа 101 километр аралыққа полиэтилен трубаларда тартыл­ған суў тармақларының район ора­йындағы суў бөлистириўши шарбағына тутастырылған тетиги салтанатлы жағдайда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары А.Раматов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Ш.Уснатдиновлардың шарапатлы қоллары менен бурап ашылғанда жоқары басымдағы таза ишимлик суўы аспанға атылғанын жыйналған журтшылық дүрлеген қол шаппатлаўлар менен күтип алысты.

13.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: