Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Ата-бабалардың дәстүрине садықлық

Биринши Президентимиз баслап берген жол арқалы көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар, халықтың турмыс дәрежеси ҳәм сапасының жедел өсип, елимиз келбети, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги орны пүткиллей өзгерип атыр­ғаны ҳәр бир ўатанласымызға мақтаныш бағышламақта.

Әсиресе елимизге еркин ҳәм абат турмыс инам еткен, инсаныйлық абырайымыз бенен қәдир-қымбатымызды тиклеп, бәршемизге өзлигимизди аңлаў сезимин қайтарып берген ғәрезсизлик жылларында әсирлерге тең бол­ған дөретиўшилик жумыслары Өзбекистанымыздың жаңа тарийхынан мүнәсип орын ийелемекте.

Халқымыз жаңа жылды өзгеше кейпият, көтериңки руўх пенен күтип алып атырған усы бахытлы күнлерде ҳәр бир инсан турмысында, әсиресе, бәршемиз ушын теберик, қәдирли, уллы инсанлар саналған нураныйларымыз турмысында мисли көрилмеген жаңалық жүз бермекте.

Яғный, Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тәрепинен 2016-жыл 28-декабрь күни қабыл етилген «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманын пүткил халқымыз, әсиресе, биз нураный инсанлар үлкен қанаатланыўшылық пенен қабыл еттик.

Жалғыз кекселерди, пенсионерлерди ҳәм ма­йыпларды қорғаўды, кексе жастағылар, имканияты шекленген адамлар ҳәм жалғыз кекселерге медициналық-социаллық жәрдем көрсетиўди мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерген ҳеш бир мәмлекет жоқ.

Бундай ийгиликли ислерге ата-теги таза, уллы ата-бабалардың әўлады, мәнаўий бай халық ғана уқыплы, деп көтериңки айтыў орынлы.

Ҳақыйқатында да, хал­қымыз әзелден ҳәр күнин, барлық уллы ҳәм ийгиликли ислерин кекселердиң пәтиясын алыўдан баслайды.

Ҳүрметли Президентимиздиң пәрманы ата-бабаларымыз дәстүрлерине садықлығымызды өзинде жәмлеўи менен бирге, мәнаўий мийрас болып киятырған бийтәкирар пазыйлетлеримизди буннан былай да жетилистириўде әҳмийетли орын ийелейди.

Бул пәрманда жоқары ийгиликли мақсетлерди нәзерде тутып әмелге асырылыўы күтилип атырған илажлар, ең дәслеп, жәмийетимизди буннан былай да еркинлестириў, елимиздиң және де гүллеп-жайнаўы жолында нураныйларымыздың белсене қатнасын тәмийинлеў сыяқлы мақсетлер жәмленген.

Усы жол арқалы нураныйларымыз елимизди тағы да абадан етиў, Ўатанымыздың абырай-мәртебесин халықаралық майданда арттырыў жолында үлкен дөретиўшилик жумысларын алып баратуғынына исеним билдиремиз.

 

Ш.Уснатдинов.
«Нураный» қорының
Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.