Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Ата-бабалардың дәстүрине садықлық

Биринши Президентимиз баслап берген жол арқалы көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер ҳәм жаңаланыўлар, халықтың турмыс дәрежеси ҳәм сапасының жедел өсип, елимиз келбети, мәмлекетимиздиң жәҳән жәмийетшилигиндеги орны пүткиллей өзгерип атыр­ғаны ҳәр бир ўатанласымызға мақтаныш бағышламақта.

Әсиресе елимизге еркин ҳәм абат турмыс инам еткен, инсаныйлық абырайымыз бенен қәдир-қымбатымызды тиклеп, бәршемизге өзлигимизди аңлаў сезимин қайтарып берген ғәрезсизлик жылларында әсирлерге тең бол­ған дөретиўшилик жумыслары Өзбекистанымыздың жаңа тарийхынан мүнәсип орын ийелемекте.

Халқымыз жаңа жылды өзгеше кейпият, көтериңки руўх пенен күтип алып атырған усы бахытлы күнлерде ҳәр бир инсан турмысында, әсиресе, бәршемиз ушын теберик, қәдирли, уллы инсанлар саналған нураныйларымыз турмысында мисли көрилмеген жаңалық жүз бермекте.

Яғный, Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёев тәрепинен 2016-жыл 28-декабрь күни қабыл етилген «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманын пүткил халқымыз, әсиресе, биз нураный инсанлар үлкен қанаатланыўшылық пенен қабыл еттик.

Жалғыз кекселерди, пенсионерлерди ҳәм ма­йыпларды қорғаўды, кексе жастағылар, имканияты шекленген адамлар ҳәм жалғыз кекселерге медициналық-социаллық жәрдем көрсетиўди мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерген ҳеш бир мәмлекет жоқ.

Бундай ийгиликли ислерге ата-теги таза, уллы ата-бабалардың әўлады, мәнаўий бай халық ғана уқыплы, деп көтериңки айтыў орынлы.

Ҳақыйқатында да, хал­қымыз әзелден ҳәр күнин, барлық уллы ҳәм ийгиликли ислерин кекселердиң пәтиясын алыўдан баслайды.

Ҳүрметли Президентимиздиң пәрманы ата-бабаларымыз дәстүрлерине садықлығымызды өзинде жәмлеўи менен бирге, мәнаўий мийрас болып киятырған бийтәкирар пазыйлетлеримизди буннан былай да жетилистириўде әҳмийетли орын ийелейди.

Бул пәрманда жоқары ийгиликли мақсетлерди нәзерде тутып әмелге асырылыўы күтилип атырған илажлар, ең дәслеп, жәмийетимизди буннан былай да еркинлестириў, елимиздиң және де гүллеп-жайнаўы жолында нураныйларымыздың белсене қатнасын тәмийинлеў сыяқлы мақсетлер жәмленген.

Усы жол арқалы нураныйларымыз елимизди тағы да абадан етиў, Ўатанымыздың абырай-мәртебесин халықаралық майданда арттырыў жолында үлкен дөретиўшилик жумысларын алып баратуғынына исеним билдиремиз.

 

Ш.Уснатдинов.
«Нураный» қорының
Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.05.2017 Районлық Кеңестиң сессиясы

Усы жыл 16-май күни Халық депутатлары Елликқала районлық Кеңесиниң гезексиз 21-сессиясы болып өтти. Сессияда шөлкемлестириў мǝселеси қаралды.

09.05.2017 Еслеў - мəңгилик, қəдирлеў - уллы пазыйлет

9-май - Еслеў ҳәм қәдирлеў күни пүткил елимиз бойлап кеңнен белгиленбекте. Себеби, еслеў ҳәм қәдирлеў - инсан ақыл-ойының тәкирарланбас руўхый жемиси, тиришиликтиң әзелий өлшеми болып табылады. Кеўли мийрим-шәпәәтке ҳәм сақаўатқа толы инсанлар ғана өзиниң тарийхын, ата-бабаларын ҳәмийше еслейди ҳәм жарқын келешек ушын пидәкерлик мийнет етип атырған заманласларының қәдирине жетеди.

04.05.2017 Мойнақ районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма екинши сессиясы болып өтти

Усы жыл 4-май күни Халық депутатлары Мойнақ районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма екинши сессиясы болып өтти. Сессияның күн тǝртибинде шөлкемлестириў мǝселеси қаралды.

03.05.2017 Таңлаў жаңа табысларға бағдарлайды

Экономиканың тийкар­ғы буўыны болған киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик дүнья тәжирийбесинде ишки базарларды керекли өнимлер ҳәм хызметлер менен толықтырыўдың тийкарғы дәреги болып хызмет етеди

03.05.2017 Нөкис районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. Сессияның күн тǝртибинде шөлкемлестириў мǝселеси қарап шығылды. 

03.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

С.С.Данияровты Мойнақ районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

02.05.2017 Урыс қатнасыўшысына турақ жай

Өзбекистан Республикасы Президентиниң усы жыл 4-апрельдеги «Екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшыларын хошаметлеў ҳаққында»ғы пәрманы, «Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине таярлық көриў ҳәм оны өткериў илажлары ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў бағдарында екинши жер жүзилик урыс қатнасыўшысы Режеп Қурманмедовқа Хожели районы Тақыятас қаласы «Халықлар дослығы» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 1-киши район 2-жайдан үш ханалы турақ жай саўға етилди.

02.05.2017 Хожели районлық Кеңесиниң сессиясы

Усы жыл 2-май күни Халық депутатлары Хожели районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма тоғызыншы сессиясы болып өтти.

02.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

А.П.Сейтаховты Нөкис районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

02.05.2017 Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги

Д.Ж.Қайповты Хожели районы ҳǝкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының Бийлиги