Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңа жылда - жоқары шеклерге

Мәжилисти Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов басқарып барды.

Мәжилиске Өзбекстан Республикасы Бас министриниң орынбасары А.Икрамов, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Б.Янгибаев, Өзбекстан Республикасы Экономика министриниң орынбасары Д.Турдиев, Қарақалпақстан Республикасын комплексли раўажландырыў бойынша ведомстволар аралық жумысшы топар ағзалары, сондай-ақ, Жоқарғы Кеңес Баслығының орынбасары, парламенттиң комитет баслықлары, Ҳүкимет ағзалары, министрликлер менен ведомстволардың, мәкеме ҳәм кәрханалардың, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Мәжилисте атап өтилгениндей, өткен жылы республикамызды социаллық-экономикалық раўажландырыў бағдарында бир қатар унамлы нәтийжелерге ерисилди. Атап айтқанда, жалпы аймақлық өним 12,7 процентке, санаат өнимлерин ислеп шығарыў көлеми 8,7 процентке, тутыныў товарларын ислеп шығарыў көлеми 10,6 процентке, қурылыс жумысларының көлеми 19,5 процентке, аўыл хожалығы өнимлерин жетистириў 13,2 процентке, саўда ҳәм улыўма аўқатланыў көлеми 12,7 процентке өсти.

«Сүргил» кәни базасында жылына 4,5 миллиард кубометр газди қайта ислеў қуўатына ийе Үстирт газ-химия комплексиниң қурылыс жумыслары басланды. Ол иске түскеннен кейин жылына 400 мың тонна полиэтилен, 100 мың тонна полипропилен ислеп шығарыў менен бирге 5 мыңнан аслам жаңа жумыс орынларын жаратыў имканияты пайда болады.

Өткен жылы елимиздиң раўажланыўында әҳмийети үлкен, бурын бизде болмаған жаңа өндирислер пайда болды. Мәселен, шаң тартқыш ислеп шығарыўшы «Нукус Самсунг», терини қайта ислейтуғын «Ориент технолоджи» ҳәм жипек таласын ислеп шығарыўшы «Азия силк» кәрханалары иске түсирилди. Сондай-ақ, 6 ири жеңил санаат кәрханасында жәми 65,5 миллион АҚШ доллары көлеминде модернизация жумыслары алып барылып, бул бойынша көрсеткиш 117 процентке орынланды.

Тоқымашылық кәрханаларын модернизациялаў жумысларының нәтийжесинде олардың өндирислик қуўаты, өним ислеп шығарыў ҳәм экспорт етиў көлеми анағурлым артты. Әлбетте, бунда пахта жетистириў бойынша шәртнамаларын артығы менен орынлаған фермер хожалықларының орны гиреўли.

Есап бериў дәўиринде республикамызда 1 триллион 145 миллиард сумлық инвестициялардың өзлестирилиўи тәмийинленди. Экспорт етиўши кәрханаларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў, өнимлерди сыртқы базарларға шығарыў бойынша көрилип атырған илажлардың нәтийжесинде жергиликли кәрханалардың экспорт көлеми 11,8 миллион долларға жетти ҳәм белгиленген реже 118,8 процентке орынланды.

Өткен жылы жумыс орынларын шөлкемлестириў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў Бағдарламасы тийкарында 49 мың 772 жумыс орны жаратылды ҳәм болжаў көрсеткиши 100,5 процентти қурады.

Өткен «Беккем шаңарақ жылы»нда жас шаңарақларға дыққат-итибар және де күшейтилди. Бул бойынша қосымша аймақлық Бағдарламаны әмелге асырыў арқалы 237 миллиард сўм ҳәм 1 миллион 473 мың АҚШ доллары муғдарында қаржы өзлестирилди.

Санаат өнимлерин ислеп шығарыў көлеми 657 миллиард сўм болып, алдынғы жылдың усы дәўирине салыстырғанда 108,7 процентти қурады. Санаат потенциалы Бағдарламасында режелестирилген 64 кәрхана орнына 88 кәрхана иске түсирилди.

Есап бериў дәўиринде жәми хызметлер көлеми 106,7 процентке орынланды. Халықтың жан басына есаплағанда бул орташа 875 мың сумды қурап, өткен жылға салыстырғанда 303 мың сумға артты. Хызмет көрсетиў ҳәм сервис саласында 756 хызмет көрсетиў шақапшасы шөлкемлестирилип, реже 104,4 процентке орынланды.

Халықтың бәнтлигин тәмийинлеўде, олардың дәраматларын арттырыўда ҳәм жасаў шараятларын жақсылаўда киши бизнести раўажландырыў әҳмийетли орын тутады. Өткен жылы әмелге асырылған илажлар нәтийжесинде киши бизнес субъектлериниң жалпы аймақлық өнимдеги үлеси 66,4 процентти қурады. Солардың есабынан 21 мың 240 жаңа жумыс орны жаратылды.

Экономиканы раўажландырыўда инвестициялық жойбарларды әмелге асырыў айрықша әҳмийетке ийе. Президентимиздиң «2012-жылғы Инвестициялық бағдарлама ҳаққында»ғы қарарына муўапық есап бериў дәўиринде жәми 1 триллион 145,1 миллиард сум өзлестирилип, алдынғы жылдың усы дәўирине салыстырғанда өсим пәти 120,4 процентти қурады.

Инвестициялық бағдарламаға муўапық социаллық тараў ҳәм инфрадүзилме объектлеринде 63,4 миллиард сумлық капитал қойылмалар өзлестирилди. Улыўма 79, соның ишинде 39 мектеп, 3 колледж, 11 балалар спорты, 8 денсаўлықты сақлаў, 16 суў тармақлары объекти пайдаланыўға тапсырылды. Сондай-ақ, жол қурылысы бойынша 87,9 миллиард сумлық жумыс исленди.

Және бир әҳмийетли мәселе - бул үлги жойбар тийкарында турақ жайлар қурыў, жол транспорты ҳәм коммуникация инфрадүзилмесин және де раўажландырыў болып табылады. Өткен жылы 10 райондағы 18 массивте 39 миллиард 237 миллион сумлық 400 турақ жайдың қурылысы питкерилип, реже 100 процентке орынланды. Массивлердеги турақ жайлар электр энергиясы, газ ҳәм ишимлик суў менен толық тәмийинленди. Быйылғы жыл ушын тастыйықланған Бағдарлама бойынша 18 массивте 77 миллиард сумлық жәми 550 турақ жай қурыў режелестирилип отыр.

Бүгинги күни жаңа жумыс орынларын шөлкемлестириў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў мәселесине айрықша итибар қаратылмақта. Республикамызда ҳәр жылы орташа есапта жоқары оқыў орынлары менен кәсип-өнер колледжлерин питкерген 30 мыңнан аслам, сондай-ақ, сырт еллерде ислеп қайтқан 12 мыңға жақын жас жигит-қызларды жумысқа орналастырыўымыз керек болады.
Бәнтлик Бағдарламасына муўапық быйыл 49 мың 725 жаңа жумыс орнын шөлкемлестириў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў режелестирилген. Деген менен, бизлер бул көрсеткишти 60 мыңға жеткериў ушын қосымша илажлар көриўимиз тийис.

Министрлер Кабинетиниң мәжилисинде тармақлардың аймақты раўажландырыўдағы ролин арттырыў бойынша жаңа ўазыйпалар белгиленди. Мине, усы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстанды комплексли раўажландырыў бойынша ведомстволар аралық жумысшы топар дүзилди.

Мәжилисте Өзбекстан Республикасы Бас министриниң орынбасары А.Икрамов усы жумысшы топардың ўазыйпалары ҳаққында кең түрде шығып сөйлеп, келешекте районлар менен қалаларды комплексли раўажландырыўда пайдаланылмай атырған имканиятлар ҳәм быйылғы жылы әмелге асырылыўы тийис ўазыйпаларға ҳәр тәреплеме тоқтады. Әсиресе, Қарақалпақстан Республикасын комплексли раўажландырыў бағдарында әмелге асырылатуғын илажлар халқымыздың турмыс абаданлығын буннан былай да арттырыўда жаңа шеклерди ийелеўге жәрдем ететуғынын айрықша атап өтти.

Бул мәселе бойынша Өзбекстан Республикасы Экономика министриниң орынбасары Д.Турдиев, «Өзхимиясанаат» компаниясының басқарма баслығы Х.Шерматов, «Өзқурылысматериаллары» компаниясы басқармасының менеджери Ш.Хайдаров, «Өзбекжеңилсанаат» компаниясының басқарма баслығы М.Матякубов, «Өзнефтьгазқазыпшығарыў» компаниясының бас директоры Н.Холбаев, «Азық-аўқат санааты кәрханалары» бирлеспесиниң бөлим баслығы Н.Норқулов, «Асака банк» баслығының орынбасары А.Норибаевлар шығып сөйледи.

Мәжилисте үлги жойбарлар тийкарында турақ жайлар қурыў, жол транспорты ҳәм мәлимлеме-коммуникация инфрадүзилмесин және де раўажландырыў, 2013-жылы жумыс орынларын шөлкемлестириў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бағдарламасын сөзсиз орынлаў, кәсип-өнер колледжлери питкериўшилерин ийелеген қәнигеликлери бойынша жумысқа орналастырыў мәселелери бойынша бир қатар ҳәкимлердиң ҳәм тараў басшыларының есаплары тыңланды.

Мәжилис күн тәртибиндеги мәселелер бойынша тийисли шешим қабыл етти.

 

Басқа жаңалықлар RSS