Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Заманагөй турақ жайлар — пәраўан турмысымыз тийкары

Мәмлекетимизде ғәрезсизликтен соңғы жылларда халық хожалығының барлық тараўларында әмелге асырылып атырған реформалардан нәзерде тутылған мақсет — биринши нәўбетте инсан мәплерин тәмийинлеўге, халыққа пәраўан ҳәм абадан турмыс тийкарларын жаратып бериўге қаратылғанлығы менен үлкен әҳмийетке ийе. Сонлықтан усы бағдардағы ийгиликли ислердиң нәтийжелилигин арттырыўда «Бул муқаддес Ўатанда әзиздур инсан» деген сүрен астында Президентимиздиң басламасы менен кең көлемли ис-илажлар алып барылмақта.

Әсиресе, Елбасшымыздың аўыллық елатлы пунктлердеги турақ жай қурылысын қала менен теңлестириў ҳәм аўыл халқының мәдений турмыс дәрежесин көтериўге қаратылған 2009-жыл август айында қабыл етилген «Аўыллық орынларда турақ жай қурылысы көлемин кеңейтиўге байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарары бул бағдардағы жумысларды және де кең ен жайдырыўда айрықша әҳмийетке ийе ҳүжжет болып саналады.

Усы қарар тийкарында ҳәм әзелий мийнеткеш халқымыздың дөретиўшилик ислери нәтийжесинде Республикамыздың барлық орынларында халқымыздың миллий қәдириятларына үнлес тәризде үлгили жойбарлар тийкарында салынып атырған турақ жайлар көлеми жылдан-жылға кеңейип, жаңадан-жаңа заманагөй, көркем, барлық имканиятларға ийе турақ жай массивлери пайда болмақта. Ең әҳмийетлиси, бул орынларда турақ жай қурылысы менен биргеликте билимлендириў, медицина мәкемелери, халыққа турмыслық хызмет көрсетиў ҳәм саўда орынлары, балалар ушын ойын майданшалары комплексли тәризде қурылып, пайдаланыўға тапсырылыўы халқымыз ушын және де кең қолайлылықлар жаратып бермекте. Ал, жаңадан қәлиплесип атырған ҳәр бир елатлы пунктлердеги қатар-қатар асфальт жоллар, абаданластырыў ҳәм көгалландырыў ислери, заманагөй ирригация ҳәм инженер-коммуникация тармақлары олардың шырайын танып болмас дәрежеде өзгертпекте.

Және бир итибарлы тәрепи, жаңа турақ жайлар менен социаллық-мәдений объектлердиң бой тиклеўинде пайдаланылып атырған қурылыс материаллары жергиликли шийки зат өнимлеринен таярланып, жеткерилип берилип атырғанлығын да айтып өтиўимиз орынлы.

Усындай, үлгили жойбарлар тийкарында 2009-жылда Республикамыз көлеминде бес районда 100 жеке тәртиптеги үш, төрт ҳәм бес ханалы турақ жайлар, 2010-жылда он төрт районда 310 турақ жай, 2011-жылда он үш районда 345 ҳәм өткен 2012 — «Беккем шаңарақ жылы»нда 400 турақ жайлар қурылып, жас шаңарақларға узақ мүддетли, жеңиллетилген кредитлер тийкарында пайдаланыўға тапсырылды. Ал, быйылғы жылда республикамыздың және он үш районында, он сегиз аўыллық елатлы пункти аймағында жәми 550 турақ жай қурылысы әмелге асырылыўы режелестирилмекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң арнаўлы қарары бойынша үлгили жойбарлар тийкарындағы турақ жай қурылысын қаржыландырыў ҳәм әмелге асырыў мақсетинде ашық акционерлик коммерциялық «Қишлоқ қурилиш банки» шөлкемлестирилген еди.

Өткен жыллар даўамында усы банк тәрепинен өзиниң хызмет шеңбериндеги ўазыйпаларды әмелге асырыў менен биргеликте, пуқараларға ипотека кредитлерин ажыратыў ҳәм оны қайтарыўда да бир қанша жеңилликлер жаратылып берилмекте. Бунда, ең тийкарғы жеңиллик түрлериниң бири — жаңа турақ жай ийелерине берилген жыллық 7 процент муғдарындағы ипотека кредитлерин қайтарыўда пуқаралардың айлық ис ҳақылары жыллар даўамында көбейип барыўына қарамастан, кредит процентлерине ҳеш қандай өзгерислер киритилмейди ҳәм кредит төлемлеринен салықлар өндирилмейди.

Сондай-ақ, және бир айрықша атап өтетуғынымыз, үлгили жойбарлар тийкарында салынған турақ жайлардан кредит тийкарында алған пуқараларды қоллап-қуўатлаў мақсетинде банк тәрепинен «Мадад» мүддетли аманат түри шөлкемлестирилип, онда ҳәр бир пуқараның усы аманат түрине қойған қарежетлерине жыллық 26 процент өсим белгиленген. Ал, процентлер ҳәр бир аманатшының ипотека кредитлерин ҳәм оның процентлерин қайтарыўға жөнелтирилиўи менен айрықша әҳмийетке ийе болып есапланады.

Мәмлекетимизде алып барылып атырған усындай ис-илажлардың бәршеси, әлбетте, көп миллетли халқымыздың айдын келешегин тәмийинлеў ҳәм социаллық турмыс дәрежесин беккемлеў жолында әмелге асырылып атыр десек, асыра айтқан болмаймыз. Бул бағдарда ийгиликли ислер келешекте жыллар даўамында үзликсиз даўам ете беретуғынлығына да исенимимиз кәмил.

 

Басқа жаңалықлар RSS