Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Белсенди жасларды бирлестирген илаж

ШЫМБАЙ. Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Өзбекистан — муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүренлери астында республикамыздың Төр­ткүл ра­йонында басланған жаслар фестивалы 17-май күни Шымбай ра­йонында даўам етти.

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң ең ири үгит-нәсият жойбарларынан бири болған бул фес­тиваль 2011-жылдан бери елимиздиң барлық аймақларында, қала ҳәм ра­йонларымызда, ҳәттеки, шетки аўылларымызда да шөлкемлескенлик пенен өткерилип келинбекте.

Жаслар фестивалының қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов қутлықлады.

Атап өтилгениндей, елимиздиң таянышы ҳәм сүйениши болған жасларымыздың тәлим-тәрбия алыўы, белгили бир кәсипти ийелеўи, спорт пенен турақлы шуғылланып, саламатлығын беккемлеўи ушын елимизде барлық имканиятлар жаратылған. Бир сөз бенен айтқанда, ғәрезсиз Өзбекистан ҳақыйқатында да жас­лар­ға, соның менен бирге, перзентлерине шексиз меҳир ҳәм итибар көрсететуғын, олардың бахытлы келешеги ушын ҳеш нәрсени аямайтуғын қүдиретли елге айланды.

Илаж шеңберинде мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, илимпазлар, жәмийетлик турмыстың түрли салаларында табысларды қолға киргизип киятыр­ған жаслардан шөлкемлестирилген үгит-нәсият топарлары районның бир қатар оқыў орынларында, пуқаралар жыйынларында болып, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылықтың ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаман иллетлерге қарсы гүресиў бағдарындағы жойбарлар әмелге асырылды.

Жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық театрластырылған концерт бағдарламасы Б.Темирбаевтың атқарыўындағы «Ўатан тәрипи» қосығы менен басланды. Буннан кейин елимиз шегараларының қол қатылмаслығы, халқымыздың тынышлығы жолында аянбай хызмет етип атыр­ған әскерлердиң, халықаралық ҳәм республикалық көлемдеги жарыслардың қатнасыўшылары болған жас спортшылардың көргизбели шығыўлары болды. «Шайырлар мушайрасы» деп аталған бөлимде Әлишер Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Пушкин, Абай, Абдулла Орипов, Ибрайым Юсупов сыяқлы классик ша­йырлардың қосықларынан үзиндилер жаңлады.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артистлер, «Ниҳол» сыйлығының лауреатлары, жас талант ийелери тәрепинен атқарылған түрли миллет ўәкиллериниң қосықлары жаслар тәрепинен узақ даўам еткен қол шаппатлаўлар менен қоллап-қуўатланып турылды.

***

ҚОҢЫРАТ. 18-май күни бул илаж Қоңырат районында даўам етти. Район ҳәкимлиги, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен бирликте шөлкемлестирген илаждың ашылыўында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалар процесинде жаслардың интеллектуал потенциалын және де арттырыўға, қәбилетли жигит-қызларды анықлаў ҳәм хошаметлеўге айрықша итибар қаратылып атырғанын атап өтти.

Фестиваль шеңберинде шөлкемлес­тирилген гала-концертте қарақалпақ халқының миллий кийимлериниң, үй-руўзыгершилик тутыныў буйымларының, сахна төрине тигилген отаўлар көргизбеси мийманларда үлкен тәсир қалдырды.

Концерт даўамында ана топырағымызда бирге татыў турмыс кеширип киятырған туўысқан халықлардың миллий мәдениятының, миллий армия­мызға байланыслы көринислердиң сахнада сәўлелениўи илаж қатнасыўшыларын айрықша заўыққа бөледи. 

Жас әўладтың руўхый ҳәм  интеллектуаллық талапларын қанаатландырыўда китаптың, әдебияттың тутқан орны менен  әҳмийетин және де арттырыўға қаратылған сахналық көринис Бердақ, И.Юсупов, А.С.Пушкин, Мақтумқулы сыяқлы елимиз ҳәм дүнья әдебияты ўәкиллериниң  образлары арқалы атқарып берилди.

Бул фестиваль Мойнақ, Қанлыкөл, Шоманай, сондай-ақ, Қоңырат районларынан қатнасқан жаслардың жүрегинде уллы жигер оятты.   

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.