Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Белсенди жасларды бирлестирген илаж

ШЫМБАЙ. Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен «Өзбекистан — муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзент­леримиз!» сүренлери астында республикамыздың Төр­ткүл ра­йонында басланған жаслар фестивалы 17-май күни Шымбай ра­йонында даўам етти.

«Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң ең ири үгит-нәсият жойбарларынан бири болған бул фес­тиваль 2011-жылдан бери елимиздиң барлық аймақларында, қала ҳәм ра­йонларымызда, ҳәттеки, шетки аўылларымызда да шөлкемлескенлик пенен өткерилип келинбекте.

Жаслар фестивалының қатнасыўшыларын Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығының орынбасары М.Жуманов қутлықлады.

Атап өтилгениндей, елимиздиң таянышы ҳәм сүйениши болған жасларымыздың тәлим-тәрбия алыўы, белгили бир кәсипти ийелеўи, спорт пенен турақлы шуғылланып, саламатлығын беккемлеўи ушын елимизде барлық имканиятлар жаратылған. Бир сөз бенен айтқанда, ғәрезсиз Өзбекистан ҳақыйқатында да жас­лар­ға, соның менен бирге, перзентлерине шексиз меҳир ҳәм итибар көрсететуғын, олардың бахытлы келешеги ушын ҳеш нәрсени аямайтуғын қүдиретли елге айланды.

Илаж шеңберинде мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының, жәмийетлик шөлкемлердиң ўәкиллери, илимпазлар, жәмийетлик турмыстың түрли салаларында табысларды қолға киргизип киятыр­ған жаслардан шөлкемлестирилген үгит-нәсият топарлары районның бир қатар оқыў орынларында, пуқаралар жыйынларында болып, саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылықтың ҳәм ҳуқықбузарлықтың алдын алыў, жаман иллетлерге қарсы гүресиў бағдарындағы жойбарлар әмелге асырылды.

Жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық театрластырылған концерт бағдарламасы Б.Темирбаевтың атқарыўындағы «Ўатан тәрипи» қосығы менен басланды. Буннан кейин елимиз шегараларының қол қатылмаслығы, халқымыздың тынышлығы жолында аянбай хызмет етип атыр­ған әскерлердиң, халықаралық ҳәм республикалық көлемдеги жарыслардың қатнасыўшылары болған жас спортшылардың көргизбели шығыўлары болды. «Шайырлар мушайрасы» деп аталған бөлимде Әлишер Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Пушкин, Абай, Абдулла Орипов, Ибрайым Юсупов сыяқлы классик ша­йырлардың қосықларынан үзиндилер жаңлады.

Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артистлер, «Ниҳол» сыйлығының лауреатлары, жас талант ийелери тәрепинен атқарылған түрли миллет ўәкиллериниң қосықлары жаслар тәрепинен узақ даўам еткен қол шаппатлаўлар менен қоллап-қуўатланып турылды.

***

ҚОҢЫРАТ. 18-май күни бул илаж Қоңырат районында даўам етти. Район ҳәкимлиги, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен бирликте шөлкемлестирген илаждың ашылыўында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформалар процесинде жаслардың интеллектуал потенциалын және де арттырыўға, қәбилетли жигит-қызларды анықлаў ҳәм хошаметлеўге айрықша итибар қаратылып атырғанын атап өтти.

Фестиваль шеңберинде шөлкемлес­тирилген гала-концертте қарақалпақ халқының миллий кийимлериниң, үй-руўзыгершилик тутыныў буйымларының, сахна төрине тигилген отаўлар көргизбеси мийманларда үлкен тәсир қалдырды.

Концерт даўамында ана топырағымызда бирге татыў турмыс кеширип киятырған туўысқан халықлардың миллий мәдениятының, миллий армия­мызға байланыслы көринислердиң сахнада сәўлелениўи илаж қатнасыўшыларын айрықша заўыққа бөледи. 

Жас әўладтың руўхый ҳәм  интеллектуаллық талапларын қанаатландырыўда китаптың, әдебияттың тутқан орны менен  әҳмийетин және де арттырыўға қаратылған сахналық көринис Бердақ, И.Юсупов, А.С.Пушкин, Мақтумқулы сыяқлы елимиз ҳәм дүнья әдебияты ўәкиллериниң  образлары арқалы атқарып берилди.

Бул фестиваль Мойнақ, Қанлыкөл, Шоманай, сондай-ақ, Қоңырат районларынан қатнасқан жаслардың жүрегинде уллы жигер оятты.   

 

Басқа жаңалықлар RSS

22.07.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.07.2017 «ЕЛИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ЖОЛЫНДА БИРЛЕСЕЙИК!»

Елимизде әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти тәмийинлеў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болмақта.

20.07.2017 АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Ҳәммемизге белгили, усы жыл 12-июль күни парламент палаталары, сия­сий партиялар, Өзбекистан Экология­лық ҳәрекети, халық депутатларының ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслери жумысларын талқылаў және алдағы ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилиси болып өткен еди.

19.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ БОЙЫНША ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң усынысын қарап шығып «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў хаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 11-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ:

19.07.2017 ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН ЖЕРДЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызда болғанында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы энергия тармағы өнимлерин ислеп шығаратуғын завод жойбары менен де танысқан еди.

18.07.2017 ЕГЕР БИЗ ӨЗГЕРМЕСЕК, ТУРМЫС ӨЗГЕРМЕЙДИ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демо­кратия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» деп аталған баянатынан кейинги ойлар

18.07.2017 БАЙРАМҒА ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА БОЛАДЫ

Қарақалпақ халқының зәбердес шайыры, поэ­зия бостанына қаншадан-қанша сарғаймас, солымас дарақлар көгертип кеткен — Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан қаҳарманы И.Юсуповтың атын мәңгилестириў мақсетинде тиккелей Президентимиз Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен пайтахтымыз Нөкис қаласында усы жылдың март айы­нан баслап И.Юсупов атындағы 216 оқыўшы орнына мөлшерленген инталы балалар мектебиниң қурылыс жумыслары қызғын жүргизилмекте.

17.07.2017 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў, сондай-ақ, мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапа жағынан түп-тийкарынан жаңа системасын жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түпкиликли жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, аймақларда Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады.

15.07.2017 САРҚЫЛМАС БУЛАҚ-ШӘШМЕНИҢ КӨЗИ АШЫЛҒАНДА…

2017-жыл 1-июль — тарийх жылнамасына алтын сыя менен жазылатуғын бул күн тек мойнақшылар ушын емес, пүткил елимиз турмысында умытылмас сәне болып қалады. Қоңыраттан Мойнаққа 101 километр аралыққа полиэтилен трубаларда тартыл­ған суў тармақларының район ора­йындағы суў бөлистириўши шарбағына тутастырылған тетиги салтанатлы жағдайда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары А.Раматов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Ш.Уснатдиновлардың шарапатлы қоллары менен бурап ашылғанда жоқары басымдағы таза ишимлик суўы аспанға атылғанын жыйналған журтшылық дүрлеген қол шаппатлаўлар менен күтип алысты.

13.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: