Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаслар фестивалы пайтахтымызда

Елимизде жасларды ғәрезсизлик жыллары даўамында әмелге асырылып атырған социаллық, сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жақыннан таныстырыў, оларда бул процеслерге байланыслылық сезимлерин қәлиплестириў, жасларды «ғалабалық мәденият»тың кери тәсирлеринен сақлаў, оларды миллий қәдириятларымызға садықлық руўхында тәрбиялаў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен республикамыздың барлық қала ҳәм районларында усы жылдың  19-май күнинен берли «Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!»  ураны астында өткерилип атыр­ған жаслар фестивалының тийкарғы мақсети де усылардан ибарат.

Орынлардағы үгит-нәсият илажларының жоқары дәрежеде өтиўин тәмийинлеў мақсетинде жергиликли үгит-нәсиятшылар топарлары қәлиплестирилип, оған ҳәкимият ҳәм басқарыў уйым­ларынан, жәмийетлик шөлкемлерден ўәкиллер, илимпазлар, түрли тараўларында жетискенликлерди қолға киргизип киятырған жаслар тартылды.

Илажлар ҳәр бир оқыў орынларында, жергиликли әскерий бөлимлерде, мәденият ҳәм дем алыў, жәми­йетлик орынларда, спорт майданларында, мәҳәллелерде 4 күн даўамында өткерилип, олар жасларымыздың дүнья қарасы ҳәм руўхый кәмиллиги жолында хызмет етиўши көплеген жойбарларды өз ишине алды.

19-май күни усындай фес­тиваль  пайтахтымыз Нөкис қаласында да болып өтти.

Усы күни пайтахтымыздағы «Туран» стадионына қаламыздағы жоқары, орта арнаўлы ҳәм улыўма билим бериўши оқыў орынларынан келген он бес мыңнан аслам жаслар жыйналды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң басшылары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың ўәкиллери, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының басшылары, кең жәмийетшилик ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жасларды ийгиликли мақсетлер ушын бирлестириўши фестивальдың ашылыўы менен қызғын қутлықлады ҳәм елимиздеги жаслар ушын жаратылған имканиятларға, олар тәрепинен қолға киргизилип атырған табысларға ҳәм ғәрезсизлик жылларында ерисилген жетискенликлерге айрықша тоқтап өтти.

Әлбетте, олардың қатары жыл сайын емес, ай сайын, күн сайын көбейип атырғаны ҳәммемизге үлкен қуўаныш бағышлайды. Мәселен, жақында ғана еки қызымыз Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлыққа мия­сар болған болса, апрель айында Туркменстанда болып өткен Азия чемпионатында тақыятаслы Р.Жаңабаев өз салмағы бойынша бириншиликти, сондай-ақ, ислам мәмлекетлери арасында Баку қаласында өткерилген жәҳән чемпионатында алтын медальды қолға киргизди. Әлбетте, қәсийетли ана жеримизде кәмалға келип атырған жаслар арасынан илимде, өндиристе, дийқаншылықта, көркем өнерде, спортта ҳәм басқа да тараўларда ерискен жетискенликлери менен көзге түскен бундай жаслардың саны күннен-күнге өсип бармақта. 

Илажда республикамыздың көркем өнер шеберлери ҳәм жас талант ийелериниң жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық теа­трластырылған концерт бағдарламасы қойып берилди.

Стадион иши ҳәм әтирапы ҳәр қыйлы түске дөниўши бәҳәр гүллери, Ўатанды улығлаўшы, жасларды әдилликке, мийрим шәпәәтке шақырыўшы уранлар менен безелген.

Гала концерт байрам шақырығы астында 100 ер баланың ҳәм 1200 қыздың қатар тартып салтанатлы түрде шығып келиўи менен басланды. Елимиз байрақлары жаслар қолында бәлент көтерилген.

Соң ана-Ўатан, туўған жер, муҳаббат ҳаққындағы қосықлар жаңлады. Шайырлар мушайрасында сүйикли шайырларымыз Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Абай, Пушкин, А.Орипов, И.Юсуповлардың образы сәўлеленген сахналық көринислерге орын берилди. Арқа-батыс әскерий округи гарнизонында хызмет етиўши жас әскерлердиң ҳәм де  жас спортшылардың көр­гизбели шығыўлары елимиз шегарасының ҳәм келешегимиздиң исенимли қолларда екенин көрсетип турды. Уллы бабаларымыздың турмысын, халықлар дослығын сәўлелендириўши сахналық көринислер, классикалық қосықлар фестивальға байрам кейпиятын бағышлап, бул ел улыўма үйимиз екенин, ҳәмме бир адамдай болып оны көзимиздиң қарашығындай қорғаўымызды, тынышлықтың, бахытлы ҳәм абадан турмыстың қәдирине жетиўди түсиндирип турғандай болды.

Фестивальда Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Жеңисбек Пиязов, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Ҳосила Рахимова, елимизге белгили артист Жаҳонгир Фозилжоновлар да йошлы қосықлары менен шығып, жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады. Сондай-ақ, республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң ҳәм жас эстрада қосықшыларының атқарыўындағы йошлы қосықлар, «Айқулаш жулдызлары», «Әмиў тол­қыны», «Гүлзар» фольклор ансамбллериниң аяқ ойынлары тамашагөйлерде үлкен тәсирлер қалдырды.

Сахнада Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Юлдуз Усманованың шығыўы пүткил халықты тол­қынландырып жиберди. Әсиресе, оның «Ҳеч кимга бермаймиз сени Ўзбекистон!» қосығын барлық жаслар хор болып ат­қарды.

— Дерлик ҳәр жылы усындай илажларға қатнасыў арқалы, бундай фестиваллардың 2011-жылдан баслап республикамыздың барлық қала ҳәм районларында, ең шетки аўыл-аймақларында да өткерилип, оның абырайы жылдан-жылға артып киятырғанын, өз көзим менен көрип, гүўасы болып киятырман. Жасларды жақынластырыўшы, бир мақсетке бириктириўши бундай байрамлар бәрқулла бола бергей. Биз жаслар елимиздиң тынышлығы, келешеги ушын аянбай хызмет етиўге бәрқулла таярмыз,-дейди илаж қатнасыўшысы, университеттиң 4-курс студенти Б.Сердалиева.

Сондай-ақ, илажда фестиваль шеңберинде жоқары оқыў орынларының студент жаслары, орта арнаўлы оқыў орынлары ҳәм улыўма билим бериў мектеплериниң оқыўшылары, мәҳәллелердеги жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, мәмлекетимиздеги сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жасларды жақыннан таныстырыў мақсетинде таярланған видеоролик қойып берилди ҳәм усы мақсетте «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси кеўиллилери тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды.

Бундай илажлар елимиз бойлап еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.