Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаслар фестивалы пайтахтымызда

Елимизде жасларды ғәрезсизлик жыллары даўамында әмелге асырылып атырған социаллық, сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жақыннан таныстырыў, оларда бул процеслерге байланыслылық сезимлерин қәлиплестириў, жасларды «ғалабалық мәденият»тың кери тәсирлеринен сақлаў, оларды миллий қәдириятларымызға садықлық руўхында тәрбиялаў мақсетинде бир қатар илажлар әмелге асырылмақта.

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма алты жыллығы мүнәсибети менен «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен республикамыздың барлық қала ҳәм районларында усы жылдың  19-май күнинен берли «Өзбекистан муқаддес Ўатан!» ҳәм «Биз — уллы журт перзентлеримиз!»  ураны астында өткерилип атыр­ған жаслар фестивалының тийкарғы мақсети де усылардан ибарат.

Орынлардағы үгит-нәсият илажларының жоқары дәрежеде өтиўин тәмийинлеў мақсетинде жергиликли үгит-нәсиятшылар топарлары қәлиплестирилип, оған ҳәкимият ҳәм басқарыў уйым­ларынан, жәмийетлик шөлкемлерден ўәкиллер, илимпазлар, түрли тараўларында жетискенликлерди қолға киргизип киятырған жаслар тартылды.

Илажлар ҳәр бир оқыў орынларында, жергиликли әскерий бөлимлерде, мәденият ҳәм дем алыў, жәми­йетлик орынларда, спорт майданларында, мәҳәллелерде 4 күн даўамында өткерилип, олар жасларымыздың дүнья қарасы ҳәм руўхый кәмиллиги жолында хызмет етиўши көплеген жойбарларды өз ишине алды.

19-май күни усындай фес­тиваль  пайтахтымыз Нөкис қаласында да болып өтти.

Усы күни пайтахтымыздағы «Туран» стадионына қаламыздағы жоқары, орта арнаўлы ҳәм улыўма билим бериўши оқыў орынларынан келген он бес мыңнан аслам жаслар жыйналды.

Илажға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң басшылары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың ўәкиллери, жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларының басшылары, кең жәмийетшилик ўәкиллери, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов шығып сөйлеп, жасларды ийгиликли мақсетлер ушын бирлестириўши фестивальдың ашылыўы менен қызғын қутлықлады ҳәм елимиздеги жаслар ушын жаратылған имканиятларға, олар тәрепинен қолға киргизилип атырған табысларға ҳәм ғәрезсизлик жылларында ерисилген жетискенликлерге айрықша тоқтап өтти.

Әлбетте, олардың қатары жыл сайын емес, ай сайын, күн сайын көбейип атырғаны ҳәммемизге үлкен қуўаныш бағышлайды. Мәселен, жақында ғана еки қызымыз Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлыққа мия­сар болған болса, апрель айында Туркменстанда болып өткен Азия чемпионатында тақыятаслы Р.Жаңабаев өз салмағы бойынша бириншиликти, сондай-ақ, ислам мәмлекетлери арасында Баку қаласында өткерилген жәҳән чемпионатында алтын медальды қолға киргизди. Әлбетте, қәсийетли ана жеримизде кәмалға келип атырған жаслар арасынан илимде, өндиристе, дийқаншылықта, көркем өнерде, спортта ҳәм басқа да тараўларда ерискен жетискенликлери менен көзге түскен бундай жаслардың саны күннен-күнге өсип бармақта. 

Илажда республикамыздың көркем өнер шеберлери ҳәм жас талант ийелериниң жаслар фестивалына бағышланған әдебий музыкалы хореографиялық теа­трластырылған концерт бағдарламасы қойып берилди.

Стадион иши ҳәм әтирапы ҳәр қыйлы түске дөниўши бәҳәр гүллери, Ўатанды улығлаўшы, жасларды әдилликке, мийрим шәпәәтке шақырыўшы уранлар менен безелген.

Гала концерт байрам шақырығы астында 100 ер баланың ҳәм 1200 қыздың қатар тартып салтанатлы түрде шығып келиўи менен басланды. Елимиз байрақлары жаслар қолында бәлент көтерилген.

Соң ана-Ўатан, туўған жер, муҳаббат ҳаққындағы қосықлар жаңлады. Шайырлар мушайрасында сүйикли шайырларымыз Наўайы, Бердақ, Мақтумқулы, Абай, Пушкин, А.Орипов, И.Юсуповлардың образы сәўлеленген сахналық көринислерге орын берилди. Арқа-батыс әскерий округи гарнизонында хызмет етиўши жас әскерлердиң ҳәм де  жас спортшылардың көр­гизбели шығыўлары елимиз шегарасының ҳәм келешегимиздиң исенимли қолларда екенин көрсетип турды. Уллы бабаларымыздың турмысын, халықлар дослығын сәўлелендириўши сахналық көринислер, классикалық қосықлар фестивальға байрам кейпиятын бағышлап, бул ел улыўма үйимиз екенин, ҳәмме бир адамдай болып оны көзимиздиң қарашығындай қорғаўымызды, тынышлықтың, бахытлы ҳәм абадан турмыстың қәдирине жетиўди түсиндирип турғандай болды.

Фестивальда Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Жеңисбек Пиязов, Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист Ҳосила Рахимова, елимизге белгили артист Жаҳонгир Фозилжоновлар да йошлы қосықлары менен шығып, жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады. Сондай-ақ, республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң ҳәм жас эстрада қосықшыларының атқарыўындағы йошлы қосықлар, «Айқулаш жулдызлары», «Әмиў тол­қыны», «Гүлзар» фольклор ансамбллериниң аяқ ойынлары тамашагөйлерде үлкен тәсирлер қалдырды.

Сахнада Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық артисти Юлдуз Усманованың шығыўы пүткил халықты тол­қынландырып жиберди. Әсиресе, оның «Ҳеч кимга бермаймиз сени Ўзбекистон!» қосығын барлық жаслар хор болып ат­қарды.

— Дерлик ҳәр жылы усындай илажларға қатнасыў арқалы, бундай фестиваллардың 2011-жылдан баслап республикамыздың барлық қала ҳәм районларында, ең шетки аўыл-аймақларында да өткерилип, оның абырайы жылдан-жылға артып киятырғанын, өз көзим менен көрип, гүўасы болып киятырман. Жасларды жақынластырыўшы, бир мақсетке бириктириўши бундай байрамлар бәрқулла бола бергей. Биз жаслар елимиздиң тынышлығы, келешеги ушын аянбай хызмет етиўге бәрқулла таярмыз,-дейди илаж қатнасыўшысы, университеттиң 4-курс студенти Б.Сердалиева.

Сондай-ақ, илажда фестиваль шеңберинде жоқары оқыў орынларының студент жаслары, орта арнаўлы оқыў орынлары ҳәм улыўма билим бериў мектеплериниң оқыўшылары, мәҳәллелердеги жаслар арасында саламат турмыс тәризин қәлиплестириў, түрли жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў, мәмлекетимиздеги сиясий ҳәм экономикалық реформалар, демократиялық өзгерислер менен жасларды жақыннан таныстырыў мақсетинде таярланған видеоролик қойып берилди ҳәм усы мақсетте «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекети Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси кеўиллилери тәрепинен үгит-нәсият жумыслары алып барылды.

Бундай илажлар елимиз бойлап еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

30.08.2017 Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 26 жыллығы мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик сыйлықлары менен сыйлықлаў ҳаққында

20.08.2017 ШОМАНАЙДА БАЛАЛАР КИТАП ДҮКАНЫ АШЫЛДЫ

Президентимиз усы жыл 20-21-январь күнлери республикамызға сапары даўамында, Шоманай районында да болып, республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў, инфраструктураны жақсылаў, қала ҳәм районларымызды абаданластырыў бойынша бир қатар усыныслар берген еди.

16.08.2017 ТАҢЛАЎ ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Жақында пайтахтымызда Өзбекистанан Көркем өнер Академиясы Қарақалпақстан Республикалық бөлиминиң көргизбе сарайында елимиз ғәрезсизлигиниң 26 жыллық байрамына бағышланған «Ең уллы, ең әзиз» таңлаўының республикалық басқышы өткерилди.

15.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНЕ БОСАҒАН ОРЫНҒА САЙЛАНҒАН ДЕПУТАТТЫ ДИЗИМГЕ АЛЫЎ ҲАҚҚЫНДА

Босаған орынға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси депутатын сайлаў бойынша 2017-жыл 13-августта өткерилген сайлаўдың жуўмақлары ҳаққындағы округлик сайлаў комиссиясының протоколына тийкарлана отырып, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайланған төмендеги депутат дизимге алынсын:

14.08.2017 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

14-август күни Халық депутатлары Тақыятас районлық Кеңесиниң гезексиз биринши сессиясы болып өтти.

14.08.2017 Ф.Е.АЛЛАМБЕРГЕНОВТЫ ТАҚЫЯТАС РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ЛАЎАЗЫМЫНА ТАЙЫНЛАЎ ҲАҚҚЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИ БАСЛЫҒЫНЫҢ БИЙЛИГИ

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы 81-статьясының 6-бәнтине муўапық Алламбергенов Фархат Ембергенович Тақыятас районы ҳәкими лаўазымына тайынлансын.

14.08.2017 ТАРАЎҒА ЖАҢА АВТОМАШИНАЛАР

Бүгинги күнде мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў тараўын реформалаў мәмлекетлик бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша анық мақсетке қаратылған ҳәм избе-из илажлардың әмелге асырылыўы нәтийжесинде халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли бийпул медициналық жәрдем бериўди тәми­йинлейтуғын қыстаўлы кешиктирип болмайтуғын медициналық жәрдем көрсетиўдиң бир пүтин системасы шөлкемлестирилмекте.

11.08.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ЖЕТИНШИ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 11-август күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он жетинши сессиясы болып өтти.