Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Ҳеш бир мүрәжат итибарсыз қалмайды

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың басламасы менен мәмлекетлик уйымлардың пуқаралардың мүрәжатлары менен ислесиў мәселеси мәмлекетимиздиң баслы ўазыйпасы етип белгиленди.

Усы жыл 5-июнь күни Әмиў­дәрья районындағы Халық қабыллаўханасының мүрәжатлар менен ислесиўин үйрениўге бағышланған мәжилис болып, оған министрликлер менен ведомстволардың, мәмлекетлик комитетлердиң, шөлкемлердиң басшылары, район ҳәм қала ҳәкимлери, районлық ҳәм қалалық Халық қабыллаўханаларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Халық пенен өткерилген көшпели қабыллаўды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм басқарып барды.

Атап өтилгениндей, Президентимиздиң басшылығында елимизде инсан мәплерин тәмийинлеў, адамлар менен ушырасыў ҳәм пикирлесиў, олардың дәртин ҳәм тәшўишлерин, арз6ыў-нийетлерин, турмыслық машқалалары менен талапларын үйрениў ҳәм жүз берген машқалаларды шешиў барысында системалы жумыслар әмелге асырылмақта. Халық қабыллаўханалары халық пенен тиккелей пикирлесиўди жолға қойыў, физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиўди сапа жағынан түпкиликли жақсылаў, пуқаралардың ҳуқықларын ҳәм мәплерин исенимли қорғаўға хызмет етпекте.

Әмиўдәрья районында мүрәжатлер менен ислесиў ушын барлық қолайлылықлар жаратылып қойылған. Пуқараларды қабыл етиў, мүрәжатларын көрип шығыўда заманагөй мәлимлеме-технологияларынан кеңнен пайдаланылмақта. Ҳуқықый әдебиятлар ҳәм зәрүрли мағлыўматлар менен тәмийинленген.

Үйрениўлер соны көрсетти, ра­йонда тийкарынан турақ жай қурылысы ушын жер майданын ажыратыў, материаллық жәрдем менен тәмийинлеў, комуналлық хызметлердиң сапасын арттырыў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, пенсия ҳәм напақа пулларын өз ўақтында төлеў, банктен кредитлер бериў механизмин және де жетилистириў бойынша шешилиўи тийис болған машқалалар бар.

Илажда район ҳәкимлигиниң Халық қабыллаўханасына келип түсип атырған мүрәжатларды ең алды менен өз ўақтында шешиў, қалаберсе, алдағы ўақытларда пуқаралардың наразылығына себепши болып атырған усындай кемшиликлерди сапластырыў бойынша турақлы түрде жумыс алып барыў ушын зәрүрли илажларды көриў ўазыйпалары белгиленди.

Ушырасыўда Өзбекистан Республикасы Президентиниң Мәмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов кең түрде шығып сөйледи ҳәм тийисли басшыларға жуўапкер басшыларға анық ўазыйпалар белгилеп берди.

 

Басқа жаңалықлар RSS

22.07.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.07.2017 «ЕЛИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ЖОЛЫНДА БИРЛЕСЕЙИК!»

Елимизде әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти тәмийинлеў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болмақта.

20.07.2017 АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Ҳәммемизге белгили, усы жыл 12-июль күни парламент палаталары, сия­сий партиялар, Өзбекистан Экология­лық ҳәрекети, халық депутатларының ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслери жумысларын талқылаў және алдағы ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилиси болып өткен еди.

19.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ БОЙЫНША ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң усынысын қарап шығып «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў хаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 11-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ:

19.07.2017 ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН ЖЕРДЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызда болғанында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы энергия тармағы өнимлерин ислеп шығаратуғын завод жойбары менен де танысқан еди.

18.07.2017 ЕГЕР БИЗ ӨЗГЕРМЕСЕК, ТУРМЫС ӨЗГЕРМЕЙДИ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демо­кратия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» деп аталған баянатынан кейинги ойлар

18.07.2017 БАЙРАМҒА ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА БОЛАДЫ

Қарақалпақ халқының зәбердес шайыры, поэ­зия бостанына қаншадан-қанша сарғаймас, солымас дарақлар көгертип кеткен — Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан қаҳарманы И.Юсуповтың атын мәңгилестириў мақсетинде тиккелей Президентимиз Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен пайтахтымыз Нөкис қаласында усы жылдың март айы­нан баслап И.Юсупов атындағы 216 оқыўшы орнына мөлшерленген инталы балалар мектебиниң қурылыс жумыслары қызғын жүргизилмекте.

17.07.2017 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў, сондай-ақ, мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапа жағынан түп-тийкарынан жаңа системасын жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түпкиликли жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, аймақларда Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады.

15.07.2017 САРҚЫЛМАС БУЛАҚ-ШӘШМЕНИҢ КӨЗИ АШЫЛҒАНДА…

2017-жыл 1-июль — тарийх жылнамасына алтын сыя менен жазылатуғын бул күн тек мойнақшылар ушын емес, пүткил елимиз турмысында умытылмас сәне болып қалады. Қоңыраттан Мойнаққа 101 километр аралыққа полиэтилен трубаларда тартыл­ған суў тармақларының район ора­йындағы суў бөлистириўши шарбағына тутастырылған тетиги салтанатлы жағдайда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары А.Раматов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Ш.Уснатдиновлардың шарапатлы қоллары менен бурап ашылғанда жоқары басымдағы таза ишимлик суўы аспанға атылғанын жыйналған журтшылық дүрлеген қол шаппатлаўлар менен күтип алысты.

13.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: