Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Машқалалар орынларда үйренилип, шешими қадағалаўға алынды

Халқымыздың дәрт ҳәм тәшиўишлерин  үйрениў, олардың күнделикли турмысында ушырасып атырған маш­қалаларын шешиў мақсетинде орынларда көшпели қабыллаўханалар шөл­кемлестирилмекте.

6-июнь күни республикамыздың ең арқа аймағында жайласқан Мойнақ районында шөлкемлестирилген гезектеги көшпели қабыллаўға минис­трликлер менен ведомстволардың, кәрхана, шөлкем, мәкемелердиң басшылары, ҳуқық қорғаў уйымларының, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Усы мүнәсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов шығып сөйлеп,  елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға, пуқаралардың аўырын жеңиллетиў, олардың бүгинги турмыстан разы болып жасаўын тәмийинлеў, келешекке болған исенимин арттырыўда шөлкемлестирилип атырған бундай көшпели қабыллаўханалардың әҳмийетине тоқтап өтти.

 Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтың тиккелей басшылығында республиканы, соның ишинде Мойнақ ра­йонын социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў,  халықтың турмыс шараятларын жақсылаў, жаңа жумыс орынларын жаратыў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Журтбасшымыздың 2017-жыл 28-февраль күни «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў шеңберинде 72 жойбарды әмелге асырыў нәзерде тутылған болса, соннан бүгинги күнге 30 ға жақын жойбар иске түсирилди. Нәтийжеде 200 ден аслам жаңа жумыс орны жаратылды. Улыўма узынлығы 101 километр болған Қоңырат-Мойнақ суў тармағының қурылысы тезлетилген пәтте алып барылмақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң райондағы Халық қабыллаўханасына быйылғы жылдың өткен айлары даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардан жәми 324 мүрәжат келип түскен. Олар таллап көрилгенде тийкарынан жумыс пенен тәмийинлеў, коммуналлық хызмет, денсаўлықты сақлаў, пенсия ҳәм напақа тәмийнаты, кредит алыў, материаллық жәрдем ҳәм бас­қа да мәселелер болып табылады. Келип түскен мүрәжатлардан 118 и қанаатландырылып, 181 мүрәжат бойынша түсиник берилген болса, 25 и көрип шығылмақта. Көшпели қабыллаўхана барысында мәлим бол­ғанындай, ра­йон турғынларын қыйнап жүрген машқалалар еле де болса баршылық.

Усындай илаж Қанлыкөл районындағы «Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйынларында да болып өтти. Бул жерде шөлкемлестирилген көшпели қабыллаўханада сондай-ақ, Қоңырат ҳәм Шоманай районларының пуқаралары қабыл етилди. Тараў қәнигелери усы жердиң өзинде пуқаралардың мүрәжатларын үйренип шықты. Яғный, халқымызға өз пикирлерин, машқалаларын ашық-айдын билдириў имканияты жаратылды.

Соны айрықша атап өтиўимиз керек, майыплардың турмыс шарая­тын жақсылаў, оларды жумыс пенен тәмийинлеў бо­йынша баслан­ған тәжирийбе өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте. Мәселен, үйде жумыссыз отырған майып ҳаял-қызлар қәўендерлер тәрепинен тигиў машиналары менен тәмийинленип, орынлардағы пахта тазалаў заводлары менен шәртнама тийкарында жумыс алып барады. Оларға мийнет дәптершелери ашылып, салықтан жеңиллик бериледи. Нәтийжеде, алынған дәрамат есабынан үлги жойбар тийкарында қурылып атырған арзанластырылған турақ жайдың басланғыш төлемин төлеў имкания­ты жаратылып, келешекте имаратлы болады.

Бул жерге қандай да бир маш­қала, дәрт ҳәм тәшўиш пенен келген пуқаралардың мәселелери шешимин таўып, жүзлеринде қуўаныш, кеўиллери көтериңки кейпиятта қайтып атыр­ғанлығы, өткерилген илаждың унамлы нәтийже бергенлигинен дәрек береди. Орынларда көшпели қабыллаўханалардың шөлкемлестирилиўи Ҳүрметли Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген пикириниң ҳақый­қый турмыслық көриниси болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.