Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Машқалалар орынларда үйренилип, шешими қадағалаўға алынды

Халқымыздың дәрт ҳәм тәшиўишлерин  үйрениў, олардың күнделикли турмысында ушырасып атырған маш­қалаларын шешиў мақсетинде орынларда көшпели қабыллаўханалар шөл­кемлестирилмекте.

6-июнь күни республикамыздың ең арқа аймағында жайласқан Мойнақ районында шөлкемлестирилген гезектеги көшпели қабыллаўға минис­трликлер менен ведомстволардың, кәрхана, шөлкем, мәкемелердиң басшылары, ҳуқық қорғаў уйымларының, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Усы мүнәсибет пенен өткерилген илажда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Өзбекистан Республикасы Президентиниң мәмлекетлик кеңесгөйи Т.Худайбергенов, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасының баслығы Ҳ.Халимов шығып сөйлеп,  елимизде әмелге асырылып атырған кең көлемли реформаларға, пуқаралардың аўырын жеңиллетиў, олардың бүгинги турмыстан разы болып жасаўын тәмийинлеў, келешекке болған исенимин арттырыўда шөлкемлестирилип атырған бундай көшпели қабыллаўханалардың әҳмийетине тоқтап өтти.

 Атап өтилгениндей, Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтың тиккелей басшылығында республиканы, соның ишинде Мойнақ ра­йонын социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў,  халықтың турмыс шараятларын жақсылаў, жаңа жумыс орынларын жаратыў бағдарында кең көлемли илажлар әмелге асырылмақта. Журтбасшымыздың 2017-жыл 28-февраль күни «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарының орынланыўын тәмийинлеў шеңберинде 72 жойбарды әмелге асырыў нәзерде тутылған болса, соннан бүгинги күнге 30 ға жақын жойбар иске түсирилди. Нәтийжеде 200 ден аслам жаңа жумыс орны жаратылды. Улыўма узынлығы 101 километр болған Қоңырат-Мойнақ суў тармағының қурылысы тезлетилген пәтте алып барылмақта.

Өзбекистан Республикасы Президентиниң райондағы Халық қабыллаўханасына быйылғы жылдың өткен айлары даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардан жәми 324 мүрәжат келип түскен. Олар таллап көрилгенде тийкарынан жумыс пенен тәмийинлеў, коммуналлық хызмет, денсаўлықты сақлаў, пенсия ҳәм напақа тәмийнаты, кредит алыў, материаллық жәрдем ҳәм бас­қа да мәселелер болып табылады. Келип түскен мүрәжатлардан 118 и қанаатландырылып, 181 мүрәжат бойынша түсиник берилген болса, 25 и көрип шығылмақта. Көшпели қабыллаўхана барысында мәлим бол­ғанындай, ра­йон турғынларын қыйнап жүрген машқалалар еле де болса баршылық.

Усындай илаж Қанлыкөл районындағы «Бескөпир» аўыл пуқаралар жыйынларында да болып өтти. Бул жерде шөлкемлестирилген көшпели қабыллаўханада сондай-ақ, Қоңырат ҳәм Шоманай районларының пуқаралары қабыл етилди. Тараў қәнигелери усы жердиң өзинде пуқаралардың мүрәжатларын үйренип шықты. Яғный, халқымызға өз пикирлерин, машқалаларын ашық-айдын билдириў имканияты жаратылды.

Соны айрықша атап өтиўимиз керек, майыплардың турмыс шарая­тын жақсылаў, оларды жумыс пенен тәмийинлеў бо­йынша баслан­ған тәжирийбе өзиниң унамлы нәтийжесин бермекте. Мәселен, үйде жумыссыз отырған майып ҳаял-қызлар қәўендерлер тәрепинен тигиў машиналары менен тәмийинленип, орынлардағы пахта тазалаў заводлары менен шәртнама тийкарында жумыс алып барады. Оларға мийнет дәптершелери ашылып, салықтан жеңиллик бериледи. Нәтийжеде, алынған дәрамат есабынан үлги жойбар тийкарында қурылып атырған арзанластырылған турақ жайдың басланғыш төлемин төлеў имкания­ты жаратылып, келешекте имаратлы болады.

Бул жерге қандай да бир маш­қала, дәрт ҳәм тәшўиш пенен келген пуқаралардың мәселелери шешимин таўып, жүзлеринде қуўаныш, кеўиллери көтериңки кейпиятта қайтып атыр­ғанлығы, өткерилген илаждың унамлы нәтийже бергенлигинен дәрек береди. Орынларда көшпели қабыллаўханалардың шөлкемлестирилиўи Ҳүрметли Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген пикириниң ҳақый­қый турмыслық көриниси болды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

22.07.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН АЛТЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МӘЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 22-июль күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он алтыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымларының басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.07.2017 «ЕЛИМИЗДИҢ РАЎАЖЛАНЫЎЫ ЖОЛЫНДА БИРЛЕСЕЙИК!»

Елимизде әмелге асырыл­ған кең көлемли реформалар миллий мәмлекетшиликти ҳәм суверенитетти беккемлеў, қәўипсизликти тәмийинлеў, мәмлекетимиз шегараларының қол қатылмаслығын, жәми­йетте нызам үстинлигин, инсанның ҳуқықлары менен еркинликлерин, миллетлер­аралық татыўлық және диний кеңпейиллик орталығын тәмийинлеў ушын әҳмийетли тийкар болмақта.

20.07.2017 АЛДАҒЫ ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Ҳәммемизге белгили, усы жыл 12-июль күни парламент палаталары, сия­сий партиялар, Өзбекистан Экология­лық ҳәрекети, халық депутатларының ўәлаятлық, районлық ҳәм қалалық кеңеслери жумысларын талқылаў және алдағы ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилиси болып өткен еди.

19.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОКАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ БОЙЫНША ОКРУГЛИК САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫН ДҮЗИЎ ҲАҚҚЫНДА

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң усынысын қарап шығып «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесине сайлаў хаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 11-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ:

19.07.2017 ЖУМЫСЛАР ЖЕДЕЛЛЕСКЕН ЖЕРДЕ

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратыл­ған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў ҳәм пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызда болғанында пайтахтымыз Нөкис қаласындағы энергия тармағы өнимлерин ислеп шығаратуғын завод жойбары менен де танысқан еди.

18.07.2017 ЕГЕР БИЗ ӨЗГЕРМЕСЕК, ТУРМЫС ӨЗГЕРМЕЙДИ

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтың Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар, Өзбекистан Экологиялық ҳәрекети ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демо­кратия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы орынлаўшысы болыўы керек» деп аталған баянатынан кейинги ойлар

18.07.2017 БАЙРАМҒА ЫЛАЙЫҚЛЫ САЎҒА БОЛАДЫ

Қарақалпақ халқының зәбердес шайыры, поэ­зия бостанына қаншадан-қанша сарғаймас, солымас дарақлар көгертип кеткен — Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекистан қаҳарманы И.Юсуповтың атын мәңгилестириў мақсетинде тиккелей Президентимиз Ш.Мир­зиёевтың басламасы менен пайтахтымыз Нөкис қаласында усы жылдың март айы­нан баслап И.Юсупов атындағы 216 оқыўшы орнына мөлшерленген инталы балалар мектебиниң қурылыс жумыслары қызғын жүргизилмекте.

17.07.2017 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎ БОЛЫП ӨТТИ

Елимизде «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген принципти әмелде жүзеге шығарыў, сондай-ақ, мүрәжатлар менен ислесиўдиң сапа жағынан түп-тийкарынан жаңа системасын жаратыў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық шахслардың мүрәжатлары менен ислесиў сис­темасын түпкиликли жетилистириўге байланыслы илажлар ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилип, аймақларда Халық қабыллаўханалары өз жумысын баслады.

15.07.2017 САРҚЫЛМАС БУЛАҚ-ШӘШМЕНИҢ КӨЗИ АШЫЛҒАНДА…

2017-жыл 1-июль — тарийх жылнамасына алтын сыя менен жазылатуғын бул күн тек мойнақшылар ушын емес, пүткил елимиз турмысында умытылмас сәне болып қалады. Қоңыраттан Мойнаққа 101 километр аралыққа полиэтилен трубаларда тартыл­ған суў тармақларының район ора­йындағы суў бөлистириўши шарбағына тутастырылған тетиги салтанатлы жағдайда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекистан Республикасы Бас министриниң биринши орынбасары А.Раматов, «Нураный» қорының Қарақалпақстан Республикасы бөлими баслығы Ш.Уснатдиновлардың шарапатлы қоллары менен бурап ашылғанда жоқары басымдағы таза ишимлик суўы аспанға атылғанын жыйналған журтшылық дүрлеген қол шаппатлаўлар менен күтип алысты.

13.07.2017 БОСАҒАН ОРЫНҒА ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ДЕПУТАТЫН САЙЛАЎДЫ ӨТКЕРИЎ КҮНИН БЕЛГИЛЕЎ ҲАҚҚЫНДА

«Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Кеңесине сайлаў ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 47-статьясына муўапық Қарақалпақстан Республикасының Орайлық сайлаў комиссиясы ҚАРАР ЕТЕДИ: