Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПАЙЫЗЛЫ ОРЫНҒА АЙЛАНАЖАҚ...

Президентимиз Ш.Мирзиёев орынларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, халқымыздың турмыс дәрежесин ҳәм сапасын буннан былай да арттырыўға қаратылған дөретиўшилик ҳәм абаданластырыў жумыслары менен жақыннан танысыў, халық пенен ушырасыў және пикирлесиў мақсетинде усы жылдың 20-21-январь күнлери республикамызға еткен сапары барысында бир қатар қурылыс, санаат ҳәм медицина объектлеринде, билимлендириў мәкемелеринде болып, оларда жүргизилип атырған реформаларды және де тереңлестириў бойынша өзиниң пикир-усынысларын билдирип, көрсетпелер берген еди.

Әсиресе, елимиз басшысының Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешитинде республикамыз нураныйлары менен өткерилген ушырасыўында мешит әтирапын абаданластырыў бойынша берген көрсетпелери халқымыздың мәдений мийрас объектлерин сақлаўға деген айрықша итибарының айқын көриниси болды.

2017-жыл 23-февральда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде болып өткен мәжилис баянламасы тийкарында мешит әтирапын түп-тийкарынан реконструкциялаў ҳәм абаданластырыў жумыслары баслап жиберилди. Бүгинги күнге келип бул жумыслар жуўмақлаўшы басқышқа кирди. Мешиттиң алдынғы тәрепиндеги фонтанның қурылысы жуўмақланып, әтирапын абаданластырыў жумыслары жүргизилмекте. Биринши ҳәм екинши қабатындағы ханалардың сыбаў жумыслары тамамланып, ҳәзирги ўақытта бояў жумыслары алып барылмақта. Мешиттиң бурынғы гүмбези алып тасланып, орнына жаңадан үлкен гүмбез салынып, ыссы ҳәм суўыққа шыдамлы материаллар менен қапланып атыр.

Соны айрықша атап өтиў керек, «Gоldеn Ganch» жуўапкершилиги шекленген жәмийети елимизге белгили қурылыс кәрханаларынан саналады. Жәмийет қурылысшылары усы күнге шекем бир қатар Европа ҳәм Азия мәмлекетлериндеги Өзбекистан елшиханасының, сондай-ақ, басқа да имаратлардың безеў жумысларына қатнасқанлығы олардың қандай жоқары дәрежедеги қәнигелер екенлигинен дерек береди.

Ҳақыйқатында да, бүгинги күни мешит әтирапында жумыслар қыз­ғын алып барылмақта. Бул жерде ислеп атырған қурылысшылар ыссы аўқатлар менен тәмийинленип, оларға барлық шараятлар жаратылып берилген. Мешит әтирапында салынып атырған фонтан, бассейн, нанбайхана, аталар шайханасы, жатақхана, китапхана, заманагөй тәҳеретханалардың қурылыс жумыслары да жуўмақлаўшы басқышта.

Әлбетте, реконс­трукциялаў ҳәм абаданлас­тырыў ислери толық әмелге асса, ғәрезсизлигимиздиң 26 жыллық байрамы қарсаңында жуўмақланыўы режелестирилген бул жумыслардан кейин Нөкис Имам Ийшан Муҳаммед жәмәәтлик мешити тек диний тараў қәнигелериниң ғана емес, ал, пүткил халқымыздың руўхый дем алатуғын пайызлы орынларының бирине айланатуғынлығына гүман жоқ.

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.