Қққ  қғ ң

⌂ Ў Қ EN

ҚҚҚ Ғ Ң Ғ Ғ Ғ ۡ ҲҚҚ

ҚҚҚ Қ
Ң Қ

 

«Қққ қғ ң ҳққ»ғ Ққ ң 48- қ Қққ қ Қ :

ғ ғ Қққ қғ ң 2017- 13- ө ң қ ҳққғ ң , Қққ қғ ң ғ ө :

— 1987- ғ, ғ, Ө қ Қққ қ ң ғ, ө қ . 52- «Қ» .

 

Қққ қ
ң ғ                                                  ..

 

қ ңқ RSS

27.11.2017 Қۡ

Ҳү ң 12- ү , ҳә Ө қ ҳәң ә ә « ҳққ , ң ҳә ғ қ » ғ ғ ө ө ҳә , ң ң ә, ғ қ ә ү. ң ә қ Ө , Ө ғ ә қ , Қққ қғ ң ң ә ң ә ҳә ққ ң қ ө.

27.11.2017 Өȡ ҲҮ

ғ қ ғ Қққ ә қ   , қ Ғғ ғң 190 ғ ғғ ө.

26.11.2017 Ң Үȡ Ң ӡҒ Ғ

, ң 17- ү Ө .ң ғ ғ ң ғ, қ ҳә ғ ғғ ә Қққ ҳқққ ҳә қң ә ғ ә Ө ғ ә қ ғ ҳә ғ ғ . ә 1-10- ү ғ ң ғ ң қ ҳә , ғ .

24.11.2017 Қ Ң 190 Ғ

Қққ әң ө ә, қ Ғғ ң  190 ғ ғғ ә ө . 

24.11.2017 ҲӘ ҮӘ

ғ «қ ҳә ә » «қ ә , , ә қғ »,- .ң ө қ қ қң үә ң, қ қ ә ҳә қ   ө қ .

24- ү Қққ қ­ғ ң ғ . қ , қ қ ҳә 7- ҳә ө-ө ң ә ә ө.

23.11.2017 Ғۡ ҚҒ Ә Ә

ғ . ғ - Ө ө ҳә ә ө ә ө.