Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Теңиз жаңалаўларын дүр силкиндирген байрам салтанатлары

Бийғәрез елимизде бирин-бири мазмун, мағанасы жағынан байытатуғын халықаралық фестивальлар көплеп өткерилмекте. Усы жылдың 24-25-октябрь күнлери И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Көркем өнер музейинде халық шайырлары Бердақ пенен Әжинияздың дөретиўшилик мийнетлерине бағышланған нама қосықлары, «Арал балықларынан 99 түрли тағам» гастрономиялық ҳәм «Арал ҳәм Мойнақты қайта жаңаландырыў» тематикасындағы халықаралық фестивальлардың қатнасыўшыларының биринши жумыс күни илимий конференция менен басланып, музейдиң экспозициясы менен танысыў, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик Академиялық музыкалы театры симфониялық оркестриниң музей фойесиндеги жаңлатқан намаларын тыңлап, театрда Қашқадәрья ўәлаяты көркем өнер ғайраткерлериниң «Танҳо қайиқ» атлы спектаклин тамашалады.

«Көксуў» бойындағы жайылған дастурхан, қайнаған қазан ҳәм байрам сейиллери

Фестивальдың екинши күни жергиликли халық тилинде еки дәрья аралығындағы бир саласы болған «Көксуў» деп аталыўшы мәскандағы гүпшектей тораңғыллы жағысы гүз паслының сарғыш липасын жамылып, алтын жапырақлары елеберин төгилмей турған пайызлы жерлерге жеткенше асықты. Тәбий­ғый ҳалатта өскен тораң­ғыллардың ҳәр түбине жер ошақлар қазылып, ашық майданларына ғаз-қатар қара үйлер тигилген. Майда толқынсақлары жағысқа урылған, толып-тасыўшы «Көксуў»дың  ортасындағы қара көрим жердеги атаўға алты қанат қара үй тигилип, барып келиўшилер ушын республикамыздың байрақлары желбиреген катерлер тынымсыз қатнамақта.

Қара үйлердиң еки жапсарын толтырған қонақлардың хызметлерине тақ турғанлар он еки пердели аламойнақ дуўтары, жаўырны бүкир қыл қобыз намаларын ырғағына қосып, «Бозатаў»ды ҳәўижге миндирип айтқанда кеўли елжиремеген адам қалмады.

«Дийқанның үйинен жарма ишип, балықшының үйине барсаң қарма жерсең» дегендей, жергиликли халық дәрьялықтағы ылай суўда өршип-өнген, шыпырлаған балықлардың не түри, әсиресе, пал татыған шабағы, бозыққан жерлерине еккен овощ-палыз, бағларындағы мийўе-жемислери, балық, мал, қус гөшлеринен таярланған түрли тағамларына дуз-дәмек болысқанда таңлайларына татығанлықтан бир өмирге айтып жүреди.

«Арал балықларының 99 түрли тағамларын таярлаў» гастрономиялық шәрти бойынша барлық ўәлаятлар ҳәм районларымыздан келген «қолы мазалы» аспазлар ерте таңнан баслап қонақлар жетип келемен дегенше таярлық әнжамларын көрип, балық өнимлеринен түрли тағамлар таярлап үлгерипти. Дәрья, теңиз бойын жайлаған ата-бабаларымыздың ишип-жеген, өзине тән миллий тағамлары дүнья халықлары асханаларының жетилискен усыллары менен байытылған.

Өзбекистан Республикасының Аспазлар бирлеспеси баслығының орынбасары Ҳәкимжан Назаровтың басшылығы астында дүзилген жюри ағзалары — шаңарақ ийеси, мойнақшы аспазлардың фестивальға күшли таярлықлар менен келгени, балық өнимлеринен 77 түрли тағамларын усынғаны ушын ­ биринши, бир дәрьядан суў ишкен хорезмлилер екинши, Әмиўдәрья районының аспазларын үшинши орынға ылайық деп тапты. Әсиресе, мойнақлы Халифа Жапарованың бийдай унын дигирманға тартып таярлаған балық қармасы менен хорезмли аспаз Фурҳат Набатовтың асқабақтың ишине салып, пуўына демиктирип писирген тағамларының өз алдына мазасы тән алынды.

Халық сейилине айланып кеткен фестивальда қатарына үш қара үй тиккен шымбайлы Улбосын Өтепбергенованың төринде бекирениң бел кеспесинен дәм татқан англиялы саяхатшылар Браян Кэтберт ҳәм Эмма Карэр Вилсонлар пүткил дүньяны гезип жүргени, океан жағалаўларында жасап, бас тамағы балық өнимлери болса да Арал менен Әмиўдәрьяның ҳәм ишки көллерде өршип-өнген балықлардың мазасына жетпесин тән алысты...

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.