Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Теңиз жаңалаўларын дүр силкиндирген байрам салтанатлары

Бийғәрез елимизде бирин-бири мазмун, мағанасы жағынан байытатуғын халықаралық фестивальлар көплеп өткерилмекте. Усы жылдың 24-25-октябрь күнлери И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ Мәмлекетлик Көркем өнер музейинде халық шайырлары Бердақ пенен Әжинияздың дөретиўшилик мийнетлерине бағышланған нама қосықлары, «Арал балықларынан 99 түрли тағам» гастрономиялық ҳәм «Арал ҳәм Мойнақты қайта жаңаландырыў» тематикасындағы халықаралық фестивальлардың қатнасыўшыларының биринши жумыс күни илимий конференция менен басланып, музейдиң экспозициясы менен танысыў, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик Академиялық музыкалы театры симфониялық оркестриниң музей фойесиндеги жаңлатқан намаларын тыңлап, театрда Қашқадәрья ўәлаяты көркем өнер ғайраткерлериниң «Танҳо қайиқ» атлы спектаклин тамашалады.

«Көксуў» бойындағы жайылған дастурхан, қайнаған қазан ҳәм байрам сейиллери

Фестивальдың екинши күни жергиликли халық тилинде еки дәрья аралығындағы бир саласы болған «Көксуў» деп аталыўшы мәскандағы гүпшектей тораңғыллы жағысы гүз паслының сарғыш липасын жамылып, алтын жапырақлары елеберин төгилмей турған пайызлы жерлерге жеткенше асықты. Тәбий­ғый ҳалатта өскен тораң­ғыллардың ҳәр түбине жер ошақлар қазылып, ашық майданларына ғаз-қатар қара үйлер тигилген. Майда толқынсақлары жағысқа урылған, толып-тасыўшы «Көксуў»дың  ортасындағы қара көрим жердеги атаўға алты қанат қара үй тигилип, барып келиўшилер ушын республикамыздың байрақлары желбиреген катерлер тынымсыз қатнамақта.

Қара үйлердиң еки жапсарын толтырған қонақлардың хызметлерине тақ турғанлар он еки пердели аламойнақ дуўтары, жаўырны бүкир қыл қобыз намаларын ырғағына қосып, «Бозатаў»ды ҳәўижге миндирип айтқанда кеўли елжиремеген адам қалмады.

«Дийқанның үйинен жарма ишип, балықшының үйине барсаң қарма жерсең» дегендей, жергиликли халық дәрьялықтағы ылай суўда өршип-өнген, шыпырлаған балықлардың не түри, әсиресе, пал татыған шабағы, бозыққан жерлерине еккен овощ-палыз, бағларындағы мийўе-жемислери, балық, мал, қус гөшлеринен таярланған түрли тағамларына дуз-дәмек болысқанда таңлайларына татығанлықтан бир өмирге айтып жүреди.

«Арал балықларының 99 түрли тағамларын таярлаў» гастрономиялық шәрти бойынша барлық ўәлаятлар ҳәм районларымыздан келген «қолы мазалы» аспазлар ерте таңнан баслап қонақлар жетип келемен дегенше таярлық әнжамларын көрип, балық өнимлеринен түрли тағамлар таярлап үлгерипти. Дәрья, теңиз бойын жайлаған ата-бабаларымыздың ишип-жеген, өзине тән миллий тағамлары дүнья халықлары асханаларының жетилискен усыллары менен байытылған.

Өзбекистан Республикасының Аспазлар бирлеспеси баслығының орынбасары Ҳәкимжан Назаровтың басшылығы астында дүзилген жюри ағзалары — шаңарақ ийеси, мойнақшы аспазлардың фестивальға күшли таярлықлар менен келгени, балық өнимлеринен 77 түрли тағамларын усынғаны ушын ­ биринши, бир дәрьядан суў ишкен хорезмлилер екинши, Әмиўдәрья районының аспазларын үшинши орынға ылайық деп тапты. Әсиресе, мойнақлы Халифа Жапарованың бийдай унын дигирманға тартып таярлаған балық қармасы менен хорезмли аспаз Фурҳат Набатовтың асқабақтың ишине салып, пуўына демиктирип писирген тағамларының өз алдына мазасы тән алынды.

Халық сейилине айланып кеткен фестивальда қатарына үш қара үй тиккен шымбайлы Улбосын Өтепбергенованың төринде бекирениң бел кеспесинен дәм татқан англиялы саяхатшылар Браян Кэтберт ҳәм Эмма Карэр Вилсонлар пүткил дүньяны гезип жүргени, океан жағалаўларында жасап, бас тамағы балық өнимлери болса да Арал менен Әмиўдәрьяның ҳәм ишки көллерде өршип-өнген балықлардың мазасына жетпесин тән алысты...

 

Басқа жаңалықлар RSS

27.11.2017 АРНАЎЛЫ ОҚЫЎ КУРСЫ БАСЛАНДЫ

Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтың усы жыл 12-июль күни Олий Мажлис палаталары, сиясий партиялар ҳәм Өзбекистан Экологиялық ҳәрекетиниң ўәкиллери менен видеоселектор мәжилисиндеги «Парламентимиз ҳақыйқый демократия мектебине айланыўы, реформалардың баслаўшысы ҳәм тийкарғы атқарыўшысы болыўы керек» темасындағы шығып сөйлеген сөзи ҳәр биримизге, соның ишинде сиясий партиялардың ўәкиллерине, депутатларға айрықша ўазыйпа және жуўапкершилик жүклейди. Усы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, Өзбекистан Республикасы Президенти жанындағы мәмлекетлик басқарыў академиясы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси тәрепинен сиясий партиялардың ўәкиллери ҳәм аймақлық Кеңес депутатлары ушын арнаўлы оқыў курсы шөлкемлестирилди.

27.11.2017 УЛЛЫ ШАЙЫР ДӨРЕТИЎШИЛИГИНЕ ҲҮРМЕТ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында  уллы бабамыз, белгили шайыр Бердақ Ғарғабай улы туўылғанының 190 жыллығына бағышланған салтанатлы кеше болып өтти.

26.11.2017 КОМИССИЯНЫҢ ҮЙРЕНИЎ ЖУМЫСЛАРЫНЫҢ ЖУЎМАҒЫНА БАҒЫШЛАНДЫ

Бурын хабар етилгениндей, усы жылдың 17-август күни Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтиң басшылығында Ишки ислер уйымлары системасында алып барылып атырған жумыслардың жағдайы, машқалалар ҳәм келешектеги ўазыйпаларға бағышланған видеоселектор мәжилисинде Қарақалпақстанда ҳуқықбузарлықлар профилактикасы ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша әмелге асырылған жумыслар нәтийжелерин Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты жанындағы комиссия мәжилисинде қарап шығыў ҳәм алдағы ўазыйпаларды белгилеп алыў тапсырылған еди. Усы мәселелер бойынша 1-10-ноябрь күнлери аралығында комиссияның жумысшы топары ағзалары республикамыздың қала ҳәм районларында болып, алып барылған жумыслар менен танысты.

24.11.2017 БЕРДАҚ БАБАМЫЗДЫҢ 190 ЖЫЛЛЫҒЫ БЕЛГИЛЕНДИ

Қарақалпақ классик әдебиятының көрнекли ўәкили, уллы бабамыз Бердақ Ғарғабай улының  190 жыллығына бағышланған әдебий кешелер республикамыз бойлап өткерилип келинбекте. 

24.11.2017 ҲӘР БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДА

Быйылғы «Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы»нда «Халық мәмлекетлик уйымларына емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек»,- деген принцип тийкарында Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын атқарып келмекте.

24-ноябрь күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов Тақыятас районында болып, бул жердеги халық қабыллаўханасы жумыслары менен танысты ҳәм 7-санлы Балалар музыка ҳәм көркем-өнер мектебинде кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў өткерди.

23.11.2017 БАЛАЛАРДЫ ЗЫЯНЛЫ МАҒЛЫЎМАТТАН ҚОРҒАЎ МӘСЕЛЕСИ ТАРАЎ БАСШЫЛАРЫ НӘЗЕРИНДЕ

Пайтахтымыздағы И.Юсупов атындағы инталы балалар мектеп-интернатында Өзбекистан баспасөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен дөгерек сәўбети өткерилди.