Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев өзиниң ҳəр бир шығып сөйлеўинде өсип кия­тырған жас əўлад тəрбия­сына айрықша дыққат қаратып, олардың заман талабына сай билим алыўы ушын барлық қала ҳəм аўылларда қолайлы шараятлар жаратыў зəрүрлиги ҳаққында айтып өтеди. Əсиресе, сырт еллерде оқып ҳəм ислеп, ол жерде ис-тəжирийбе арттырған елимиз жасларының жетискенликлерине сүйсинип, оларды мəмлекетимизге қайтып алып келиў лазымлығына айрықша тоқтайды. Соңғы ўақытлары елимизде усындай жаслар­ға қаратылып атырған жоқары итибардың нəтийжесинде мəмлекетимиздиң көплеген жаслары өзлериниң туўылып өскен мəканларына қайта оралмақта. Усындай жаслардың бири Германияда аўыл хожалығы қəнигелиги бо­йынша магистр­лик, экономика бо­йынша докторлық илимий жумысын жақлап, он бир жыл даўамында ис-тəжирийбе арттыр­ған жерлесимиз Алишер Қурбанов болып табылады.

— 2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим. 20l7-жылы «Панаев фармс» фермер хожалығы баслығы Ислам Панаев Германияға семиннтал нəсилли қарамал сатып алыўға барды. Сонда мен оған 60 бас семиннтал нəсилли буўаз қашар, Австриядан 300 бас ешки сатып алыўда өз мəслəҳəтлерим менен жəрдемлескенмен. Сентябрь айында аўылға нəўбеттеги мийнет демалысына келгенимде, усы алып берген маллардың аўҳалын көриў мақсетинде фермер хожалығына барғанымда бул жердеги жумысларда өзгерис киргизиў шəрт ҳəм тəртипке салыў зəрүр болған илажларды көрдим. Əне, соннан баслап усы хожалықтың жумысларын дурыс шөлкемлестириў ҳəм экономикалық жақтан тəртипке салыў бойынша өзимниң мəслəҳəтлеримди берип, мененджер хызметин атқарып келмектемен. Ҳəзир бул хожалықтың шарўашылықтағы жағдайы əдеўир жақсы тəрепке өзгерди. Бəҳəрде сатып алып келинген қашарларымыз бузаўлап, олардың бас саны l30 бас­қа жетти. Сондай-ақ, фермада Голландиядан алып келинген гольштейн нəсилли қарамаллар да бағылмақта. Ҳəзирги күнлери олардың ҳəр биринен күнине орташа 20 литрден сүт саўып алынып, өзлеримизде қайта исленип, «Panamilk» маркасы менен 55 түрли сүт өнимлери таярланып саўда орынларына жеткерип берилмекте.

— Келешектеги ис режелериңиз...

— Президентимиз Ш.Мирзиёевтың l5-16-декабрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына келген сапарында елимиз басшысы менен жүзбе-жүз ушырастым. Ол мениң шарўашылық тараўында енгизип атырған жаңалықларыма қанаатланып, өзиниң жүректен шыққан жыллы тилеклерин билдирди ҳəм «Каптива» маркалы автомашинаны саўға етти.  Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳəм республика ҳүкиметиниң бундай жоқары исеними ҳəм қоллап-қуўатлаўы маған жəне де күш-жигер ҳəм көтериңки кейпият бағышлады. Алдағы ўақытлары да халқымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлап шығып, елимизде аўыл хожалығы, соның ишинде мал шарўашылығының раўажланыўына өзимниң бар күш-жигерим, билим ҳəм ис-тəжирийбемди жумсайман. Мақсетим ­ Ўатанымыздың бир перзенти сыпатында илимде үйренген инновациялық жаңалықларды республикамыздың аўыл хожалығына кеңнен енгизиў ҳəм усы арқалы мəмлекетимиз экономикасының еле де алға қарай раўажланыўына өзимниң үлесимди қосыў, - дейди Алишер Қурбанов.

— Халқымызға қандай Жаңа жыл тилеклериңиз бар?

— Жоқарыда атап өткенимдей, мен он бир жыл даўамында Германияда оқып ҳəм ислеп, бирқанша турмыслық тəжирийбе арттырып қайттым. Сырт елде сизге оқып билим алыў ҳəм жумыс ислеў ушын қаншама қолайлы шараят жаратпасын, бəрибир туўылған жериңе жетпейди екен. Əсиресе, өзиң өнип-өсип камалға келген шаңарақта ата-ана ҳəм туўған-туўысқанлар, жақын ағайин, қоңсы-қоба ҳəм дос-яранлар менен Жаңа жылды күтип алыў маған зор кейпият бағышламақта. Илайым, бəрше ўатанласларымызға кирип киятырған 20l8-жыл жаңа бахыт ҳəм табыслар алып келсин. Аспанымыз ашық, елимиз тыныш болсын!

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.