Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев өзиниң ҳəр бир шығып сөйлеўинде өсип кия­тырған жас əўлад тəрбия­сына айрықша дыққат қаратып, олардың заман талабына сай билим алыўы ушын барлық қала ҳəм аўылларда қолайлы шараятлар жаратыў зəрүрлиги ҳаққында айтып өтеди. Əсиресе, сырт еллерде оқып ҳəм ислеп, ол жерде ис-тəжирийбе арттырған елимиз жасларының жетискенликлерине сүйсинип, оларды мəмлекетимизге қайтып алып келиў лазымлығына айрықша тоқтайды. Соңғы ўақытлары елимизде усындай жаслар­ға қаратылып атырған жоқары итибардың нəтийжесинде мəмлекетимиздиң көплеген жаслары өзлериниң туўылып өскен мəканларына қайта оралмақта. Усындай жаслардың бири Германияда аўыл хожалығы қəнигелиги бо­йынша магистр­лик, экономика бо­йынша докторлық илимий жумысын жақлап, он бир жыл даўамында ис-тəжирийбе арттыр­ған жерлесимиз Алишер Қурбанов болып табылады.

— 2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим. 20l7-жылы «Панаев фармс» фермер хожалығы баслығы Ислам Панаев Германияға семиннтал нəсилли қарамал сатып алыўға барды. Сонда мен оған 60 бас семиннтал нəсилли буўаз қашар, Австриядан 300 бас ешки сатып алыўда өз мəслəҳəтлерим менен жəрдемлескенмен. Сентябрь айында аўылға нəўбеттеги мийнет демалысына келгенимде, усы алып берген маллардың аўҳалын көриў мақсетинде фермер хожалығына барғанымда бул жердеги жумысларда өзгерис киргизиў шəрт ҳəм тəртипке салыў зəрүр болған илажларды көрдим. Əне, соннан баслап усы хожалықтың жумысларын дурыс шөлкемлестириў ҳəм экономикалық жақтан тəртипке салыў бойынша өзимниң мəслəҳəтлеримди берип, мененджер хызметин атқарып келмектемен. Ҳəзир бул хожалықтың шарўашылықтағы жағдайы əдеўир жақсы тəрепке өзгерди. Бəҳəрде сатып алып келинген қашарларымыз бузаўлап, олардың бас саны l30 бас­қа жетти. Сондай-ақ, фермада Голландиядан алып келинген гольштейн нəсилли қарамаллар да бағылмақта. Ҳəзирги күнлери олардың ҳəр биринен күнине орташа 20 литрден сүт саўып алынып, өзлеримизде қайта исленип, «Panamilk» маркасы менен 55 түрли сүт өнимлери таярланып саўда орынларына жеткерип берилмекте.

— Келешектеги ис режелериңиз...

— Президентимиз Ш.Мирзиёевтың l5-16-декабрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына келген сапарында елимиз басшысы менен жүзбе-жүз ушырастым. Ол мениң шарўашылық тараўында енгизип атырған жаңалықларыма қанаатланып, өзиниң жүректен шыққан жыллы тилеклерин билдирди ҳəм «Каптива» маркалы автомашинаны саўға етти.  Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳəм республика ҳүкиметиниң бундай жоқары исеними ҳəм қоллап-қуўатлаўы маған жəне де күш-жигер ҳəм көтериңки кейпият бағышлады. Алдағы ўақытлары да халқымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлап шығып, елимизде аўыл хожалығы, соның ишинде мал шарўашылығының раўажланыўына өзимниң бар күш-жигерим, билим ҳəм ис-тəжирийбемди жумсайман. Мақсетим ­ Ўатанымыздың бир перзенти сыпатында илимде үйренген инновациялық жаңалықларды республикамыздың аўыл хожалығына кеңнен енгизиў ҳəм усы арқалы мəмлекетимиз экономикасының еле де алға қарай раўажланыўына өзимниң үлесимди қосыў, - дейди Алишер Қурбанов.

— Халқымызға қандай Жаңа жыл тилеклериңиз бар?

— Жоқарыда атап өткенимдей, мен он бир жыл даўамында Германияда оқып ҳəм ислеп, бирқанша турмыслық тəжирийбе арттырып қайттым. Сырт елде сизге оқып билим алыў ҳəм жумыс ислеў ушын қаншама қолайлы шараят жаратпасын, бəрибир туўылған жериңе жетпейди екен. Əсиресе, өзиң өнип-өсип камалға келген шаңарақта ата-ана ҳəм туўған-туўысқанлар, жақын ағайин, қоңсы-қоба ҳəм дос-яранлар менен Жаңа жылды күтип алыў маған зор кейпият бағышламақта. Илайым, бəрше ўатанласларымызға кирип киятырған 20l8-жыл жаңа бахыт ҳəм табыслар алып келсин. Аспанымыз ашық, елимиз тыныш болсын!

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.01.2018 АБАДАН ТУРМЫСЫМЫЗДЫҢ ИСЕНИМЛИ СҮЙЕНИШИ

14-январь күни пайтахтымыздағы «Ҳǝсиретли ана» естелигине Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси менен Министрлер Кеңеси, Арқа-Батыс ǝскерий округи, оқыў орынлары, мийнет жǝмǝǝтлери, урыс ҳǝм мийнет ветеранлары атынан гүл шеңберлери қойылды.

12.01.2018 ӘСКЕРИЙ ТЕХНИКАЛАРДЫҢ КӨРГИЗБЕСИ

Пайтахтымызда Ўатан қорғаўшылары күни ҳǝм Өзбекистан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 25 жыллығына бағышланып ǝскерий техникалар көргизбеси болып өтти.

«Миллий армиямыз-жаслардың мǝртлик, қайсарлық ҳǝм ерлик мектеби!» сүрени астындағы ǝскерий  Ўатансүйиўшилик фестиваль-акциясы шеңберинде өткерилген илажды өткериўдеги мақсет — жасларды ҳǝм оларды Ўатансүйиўшилик руўхында тǝрбиялаў, олардың ǝскерий хызметке болған қызығыўшылығын арттырыў, сол арқалы  оларды халқымызға жат болған түрли ағымлардың тǝсиринен қорғаў болып табылады.

06.01.2018 ӘСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Шоманай районында Өзбекистан Республикасы Миллий қәўипсизлик хызмети шегара әскерлери әскерий хызметкерлерине ҳәр бири 8 квартиралы еки турақ жайды пайдаланыўға тапсырыў салтанаты болып өтти.

30.12.2017 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ОН ТОҒЫЗЫНШЫ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

2017-жыл 30-декабрь күни Нөкисте Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң он тоғызыншы сессиясы болып өтти.

Сессия жумысына Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ҳəм Қарақалпақстан Республикасы Ҳүкиметиниң ағзалары, ҳуқық қорғаў уйымлары басшылары, ғалаба хабар қуралларының ўəкиллери қатнасты.

29.12.2017 Балаларға Президент саўғасы

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы театрында ҳəм «Халықлар дослығы» майданында «Президент аршасы» атамасындағы дəстүрий байрам илажы өткерилди

29.12.2017 ƏСКЕРИЙ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ ЖАҢА ЖЫЛ САЎҒАСЫ

Нөкис қаласындағы «Дəрбент» мəкан пуқаралар жыйыны аймағында əскерий хызметкерлерге көп қабатлы,  18 квартиралы еки турақ жай пайдаланыўға тапсырылды.

28.12.2017 ЖАС ШАҢАРАҚЛАРҒА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Жаңа жыл байрамы пайтахтымыздағы «Қумбыз аўыл» мəкан пуқаралар жыйынының аймағында Өзбекистан жаслар аўқамының қалалық ҳəм ра­йонлық кеңеслерине «Матиз» жеңил автомашиналары, сондай-ақ, республикамыздың жəмийетлик-сиясий турмысында белсене қатнасып атыр­ған жас шаңарақларға жаңаланған үлги жойбарлар бойынша қурылған арзан турақ жайлар пайдаланыўға тапсырылды.