Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

МАҚСЕТИМ — ЎАТАНЫМЫЗ РАЎАЖЛАНЫЎЫНА ӨЗ ҮЛЕСИМДИ ҚОСЫЎ

Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев өзиниң ҳəр бир шығып сөйлеўинде өсип кия­тырған жас əўлад тəрбия­сына айрықша дыққат қаратып, олардың заман талабына сай билим алыўы ушын барлық қала ҳəм аўылларда қолайлы шараятлар жаратыў зəрүрлиги ҳаққында айтып өтеди. Əсиресе, сырт еллерде оқып ҳəм ислеп, ол жерде ис-тəжирийбе арттырған елимиз жасларының жетискенликлерине сүйсинип, оларды мəмлекетимизге қайтып алып келиў лазымлығына айрықша тоқтайды. Соңғы ўақытлары елимизде усындай жаслар­ға қаратылып атырған жоқары итибардың нəтийжесинде мəмлекетимиздиң көплеген жаслары өзлериниң туўылып өскен мəканларына қайта оралмақта. Усындай жаслардың бири Германияда аўыл хожалығы қəнигелиги бо­йынша магистр­лик, экономика бо­йынша докторлық илимий жумысын жақлап, он бир жыл даўамында ис-тəжирийбе арттыр­ған жерлесимиз Алишер Қурбанов болып табылады.

— 2009-жылы Германияның Вайнштейн университетинде магистрлик, 20l4-жылы Магдебург университетинде докторлық илимий жумысымды табыслы қорғап шықтым,-дейди бизге Алишер Қурбанов. — Соның менен бирге, усы жыллар ишинде сол елдеги дəн ҳəм палыз өнимлерин жетистириўши аўыл хожалығы фермасында, Найштадт-Айш қаласындағы ири шақлы малларды ҳасылландырыўшы шөлкемде стажёр, Хаундорфтағы аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеўши Троестер фирмасында ассис­тент, «AGROMAN SOLUTION UG» шөлкеминде атқарыўшы директор, Лейпцигте «IAK AGRAR CONSULTING GMBH» жойбардың менеджери болып жумыс иследим. 20l7-жылы «Панаев фармс» фермер хожалығы баслығы Ислам Панаев Германияға семиннтал нəсилли қарамал сатып алыўға барды. Сонда мен оған 60 бас семиннтал нəсилли буўаз қашар, Австриядан 300 бас ешки сатып алыўда өз мəслəҳəтлерим менен жəрдемлескенмен. Сентябрь айында аўылға нəўбеттеги мийнет демалысына келгенимде, усы алып берген маллардың аўҳалын көриў мақсетинде фермер хожалығына барғанымда бул жердеги жумысларда өзгерис киргизиў шəрт ҳəм тəртипке салыў зəрүр болған илажларды көрдим. Əне, соннан баслап усы хожалықтың жумысларын дурыс шөлкемлестириў ҳəм экономикалық жақтан тəртипке салыў бойынша өзимниң мəслəҳəтлеримди берип, мененджер хызметин атқарып келмектемен. Ҳəзир бул хожалықтың шарўашылықтағы жағдайы əдеўир жақсы тəрепке өзгерди. Бəҳəрде сатып алып келинген қашарларымыз бузаўлап, олардың бас саны l30 бас­қа жетти. Сондай-ақ, фермада Голландиядан алып келинген гольштейн нəсилли қарамаллар да бағылмақта. Ҳəзирги күнлери олардың ҳəр биринен күнине орташа 20 литрден сүт саўып алынып, өзлеримизде қайта исленип, «Panamilk» маркасы менен 55 түрли сүт өнимлери таярланып саўда орынларына жеткерип берилмекте.

— Келешектеги ис режелериңиз...

— Президентимиз Ш.Мирзиёевтың l5-16-декабрь күнлери Қарақалпақстан Республикасына келген сапарында елимиз басшысы менен жүзбе-жүз ушырастым. Ол мениң шарўашылық тараўында енгизип атырған жаңалықларыма қанаатланып, өзиниң жүректен шыққан жыллы тилеклерин билдирди ҳəм «Каптива» маркалы автомашинаны саўға етти.  Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёев ҳəм республика ҳүкиметиниң бундай жоқары исеними ҳəм қоллап-қуўатлаўы маған жəне де күш-жигер ҳəм көтериңки кейпият бағышлады. Алдағы ўақытлары да халқымыздың биз жасларға билдирип атырған исенимин ақлап шығып, елимизде аўыл хожалығы, соның ишинде мал шарўашылығының раўажланыўына өзимниң бар күш-жигерим, билим ҳəм ис-тəжирийбемди жумсайман. Мақсетим ­ Ўатанымыздың бир перзенти сыпатында илимде үйренген инновациялық жаңалықларды республикамыздың аўыл хожалығына кеңнен енгизиў ҳəм усы арқалы мəмлекетимиз экономикасының еле де алға қарай раўажланыўына өзимниң үлесимди қосыў, - дейди Алишер Қурбанов.

— Халқымызға қандай Жаңа жыл тилеклериңиз бар?

— Жоқарыда атап өткенимдей, мен он бир жыл даўамында Германияда оқып ҳəм ислеп, бирқанша турмыслық тəжирийбе арттырып қайттым. Сырт елде сизге оқып билим алыў ҳəм жумыс ислеў ушын қаншама қолайлы шараят жаратпасын, бəрибир туўылған жериңе жетпейди екен. Əсиресе, өзиң өнип-өсип камалға келген шаңарақта ата-ана ҳəм туўған-туўысқанлар, жақын ағайин, қоңсы-қоба ҳəм дос-яранлар менен Жаңа жылды күтип алыў маған зор кейпият бағышламақта. Илайым, бəрше ўатанласларымызға кирип киятырған 20l8-жыл жаңа бахыт ҳəм табыслар алып келсин. Аспанымыз ашық, елимиз тыныш болсын!

 

Басқа жаңалықлар RSS

12.07.2018 ЖАСЛАРДЫҢ МАШҚАЛАЛАРЫ ҮЙРЕНИЛИП, БАСЛАМАЛАРЫ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНБАҚТА

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 27-июньдеги «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманын толық ҳәм сапалы орынлаў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти.

11.07.2018 КЕМШИЛИКЛЕР СЫНҒА АЛЫНЫП, ЎАЗЫЙПАЛАР БЕЛГИЛЕНДИ

Усы жыл 11-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Инвестиция бағдарламасына кирген объект­лерде қурылыс, реконструкция ҳәм капитал оңлаў жумысларының барысы, 4 сектор басшылары тәрепинен сырт ел инвес­тицияларын тартыўға қаратылған илажлардың социаллық-экономикалық раўажландырыўға кирген жойбарлардың әмелге асырылыўы ҳаққындағы мәселелерге бағышланған мәжилис болып өтти.

10.07.2018 «НӨКИС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЭРОПОРТЫ» ЖАҢАРМАҚТА

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен-ақ елимизде барлық тараўлар сыяқлы авиация саласы да тез пәт пенен раўажлана баслады.
1992-жылы 28-январьда қайта шөлкемлестирилген «Өзбекстан ҳаўа жоллары» миллий авиакомпаниясы Халықаралық Пуқаралық авиация (ИКАО) шөлкеминиң тең ҳуқықлы ағзасы болып, халықаралық авиатасыўлар базарында мүнәсип орын ийелеўге ерис­ти. Елимиздеги барлық аэропортлар қайта реконструкцияланып, заманагөй ҳаўа лайнерлери менен тәмийинленди ҳәм бул илажлар бүгинги күнде де даўам етпекте.

10.07.2018 ЖАСЛАР ИСКЕРЛИГИ, ЖАҢА ИДЕЯЛАР ҲӘМ ЖОЙБАРЛАР ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАНДЫ

Усы жылдың 27-июнь күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Жаслар — келешегимиз» Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы Пәрманы қабыл етилди. Усы Пәрманның орынланыўын тәмийинлеў бойынша, жаслар арасында ушырасып атырған машқалаларды үйрениў мақсетинде республикамыз бойынша исши топар дүзилди.

30.06.2018 КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ ҚАЛАРЛЫҚ БАЙРАМЫ

2017-жылдың 30-июнь сәнеси елимиз жасларының турмысында ең умытылмас күнлердиң бири болып қалады.

Усы күни Ташкенттеги Симпозиумлар сарайында болып өткен Өзбекстан «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң IV қуралтайында  Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң тиккелей басламасы менен «Жаслар — келешек  қурыўшылары» сүрени астында профессионал жумыс­ты әмелге асыратуғын Өзбекстан Жаслар аўқамы шөлкемлестирилди. Аўқам шөлкемлестирилген күн — 30-июнь сәнеси елимизде «Жаслар күни» сыпатында белгиленетуғын болды.