Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ТЕАТРЫМЫЗДАҒЫ «ТӘҒДИР СЫНАҚЛАРЫ»

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги, «Өзбектеатр» дөретиўшилик өндирислик бирлеспеси, елимизде мийман болып турған Өзбек миллий академиялық драма театры дөретиўши жәмәәтиниң белгили өзбек жазыўшысы ҳәм драматург Қ.Нарқабылдың «Тәғдир сынақлары» пьесасы тийкарында сахналастырылған спектакльдиң премьерасы болып өтти.

Премьераны Өзбекис­танға хызмет көрсеткен артист, Өзбек миллий академиялық драма театрының директоры Ф.Маҳсудов ашты ҳәм алып барды.

Онда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Республикалық «Нураный» қорының баслығы Ш.Уснатдинов, Өзбекистан халық артистлери Э.Камилов ҳәм Н.Аңсатбаевлар шығып сөйледи.

Атап өтилгениндей, өзбек жазыўшысы, драматург Қ.Нарқабыл бизиң китапқумар халқымызға жақыннан таныс. Көп қырлы дөретиўши соңғы пайытларда Өзбек миллий академиялық драма театры сыяқлы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик акаде­миялық музыкалы театры менен дөретиўшилик бағдарында  тығыз бирге ислесип келмекте. Усы күнге шекем академиялық театрымызда оның турмыстың ҳәр қыйлы көринислерин қамтып ал­ған «Қуяшты сен оятасаң», «Суў көрмей етик шешпе», «Бир бала менен бес ҳаял» ҳәм «Гүл алмаған гөззаллар» шығармалары сахналастырылып, тамашагөйлер тәрепинен жыллы күтип алынды.

Автордың гезектеги «Тәғдир сынақлары» спектакли турмысымыздағы ийманы пүтин, әпиўайы инсанлардың ой-пикирлери, арзыў-нийетлери ҳәм лаўазымынан өз мәпине пайдаланыўшы, инсаныйлық пазыйлетинен жырақ, әдеп-икрамлылық қағыйдаларына әмел етпейтуғын айырым басшылардың қыңыр ислери туўралы сөз етеди.

«Ҳақыйқат ийиледи, бүгиледи, бирақ, сынбайды», дегениндей, ўақыялардың кескин раўажланыўы даўамында бәрибир ҳақыйқат, жақсылық ҳәм пәк сезимлер жеңип шығады.

— Спектакль менде айрықша тәсир қалдырды, - дейди жазыўшы Ш.Уснатдинов. — Автор тәрбиялық әҳмийети жоқары болған шығармадағы шийеленискен ўақыя­лардың кульминациялық ноқатын жақсы таңлап, оның шешимин өзине тән шеберлик пенен ашып бере алған. Соған жараса таң­ланған актёр-актрисалар да өзлерине берилген рольлерди кәмине келтирип ойнады, деп айта аламан. Әсиресе, бас рольди атқар­ған Өзбекистан халық артисти Э.Камиловтың актёрлық шеберлигине тән бермей илаж жоқ. Себеби, ол өз образының ишки кеширмелерин, ишки қарама-қарсылықларын психологиялық ҳәрекетлери менен шыңына жеткерип атқара алды.

Жуўмақлап айтқанда, күшли драматизмге қурылған бул спектакльдиң тәр­биялық әҳмийети оғада жоқары болып табылады. Өзбекистан Республикасында хызмет көрсеткен артист Н.Маҳмудованың режиссёрлық жумысы менен художник Б.Қурбановтың шеберлиги шығарманың көр­кемлигин және де байыт­қан.

Премьерада Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов қатнасты. 

 

Басқа жаңалықлар RSS

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.

10.02.2018 Жаңа қарар қабыл етилди

Бəршеге мəлим, латын жазыўы тийкарында мəмлекетимиз атамасын дурыс жазыў мақсетинде 2014-жыл 7-апрельде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының арнаўлы қарары қабыл етилген еди. 

09.02.2018 ЎАТАНҒА ХЫЗМЕТ — ƏДИЎЛИ МИННЕТ

Пайтахтымызда жайласқан Арқа-Батыс əскерий округиниң шөлкемлестирилгенлигине быйыл l9 жыл толыўы мүнəсибети менен республикамыздың барлық орынларында «Тынышлығың ушын жаным пидə — муқаддес Ўатан!» ураны астында өткерилип атырған ҳəптелик шеңберинде бир қатар илажлар шөлкемлестирилип, буның тийкарғы салтанатлы мəресими жақында l-санлы балалар ҳəм өспиримлер спорт мектебинде болып өтти. 

07.02.2018 МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕР ОРАЙЛАРЫНА АВТОМАШИНАЛАР ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымызда Өзбекистан Республикасы Әдиллик минис­трлиги жанындағы Мǝмлекетлик хызметлер агентлигиниң  республикамыздағы бир қатар районлық орайларына хызмет автомашиналарын тапсырыў салтанаты болып өтти. 

28.01.2018 БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ КИТАПЛАРЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар орайында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти, уллы мəмлекетлик ҳəм сиясий ғайраткер Ислам Əбдиғаниевич Кəримовтың өмири ҳəм хызметин үгит-нəсиятлаўға қаратылған китапларды таныстырыў салтанаты болды.