Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ДОСЛЫҚ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫ РАЎАЖЛАНДЫРЫЎДА ЖАҢА БАСҚЫШ БОЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаевтың республикамызға сапары шеңберинде Қарақалпақстан Республикасы Минис­трлер Кеңесинде «Қарақалпақстан Республикасының инвестициялық потенциалы» темасында семинар болып өтти.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев басқарып барып, ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында елимизде шет мəмлекетлер, биринши гезекте, қоңсы еллер менен саўда-экономикалық, дослық ҳəм өз-ара пайдалы қатнасықларды раўажландырыў бағдарында  əмелге асырылып атырған кең көлемли илажларға тоқтап өтти.  2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳəрекетлер стратегиясының қабыл етилиўи, 2018-жылдың елимизде Жедел исбилерменликти, инновациялық идеяларды ҳəм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы, деп белгилениўи, усы мүнəсибет пенен Мəмлекетлик бағдарламаның қабыл етилиўи бул бағдардағы жумысларды жəне де жеделлестириў имканиятын бермекте.

Соның ишинде Қазақстан Республикасы менен байланыслар жылдан-жылға раўажланып бармақта. Бы­йылғы жылы Қазақстан Республикасында Өзбекстан Республикасы жылының, келеси жылы  елимизде Қазақстан Республикасы жылының өткерилиўи еки ел арасындағы  қатнасықларды сапа жағынан жаңа басқышқа көтериўге хызмет етеди.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Инвестиция комитетиниң баслығы К.Садықов, Туризмди раўажландырыў мəмлекетлик комитети Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бас­қармасының бас қəнигеси М.Қарлыбаев, Өзбекстан Саўда-санаат палатасы Қарақалпақстан Республикасы басқармасының баслығы Р.Зарикеев мийман­ларға республикамызды социаллық-экономикалық жақтан раўажландырыў бағдары, туризм потенциалы, исбилерменлик субъектлерине жаратылған шараятлар бойынша кең түрде мағлыўмат берди.

Атап өтилгениндей, бүгинги күни республикамызда шет еллер менен биргеликтеги 76, соның ишинде, Қазақстан Республикасы менен 4 қоспа кəрхана жумыс алып бармақта. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 2-декабрьдеги «Өзбекстан Республикасының туризм саласын жедел раўажландырыўды тəмийинлеў илажлары ҳаққында»ғы пəрманы, сондай-ақ,  2017-жыл 16-августтағы «2018-2019-жылларда туризм саласын раўажландырыў бойынша биринши гезектеги илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаў шеңберинде экономиканың əҳмийетли тармақларынан бири болған туризмди раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Республикамызда туризм тийкарынан мəдений, экология ҳəм зыярат етиў бағдарларында раўажланбақта. Егер 2016-жылы республикамызға бир қатар шет еллерден 6 мыңнан аслам турист келген болса, өткен жылы 8 мыңнан аслам турист келген. Олардың арасында     239 ы  Қазақстан Республикасының пуқарасы есапланады. Еки ел арасында туризм тараўындағы имканиятларды есапқа алатуғын болсақ, бул оғада аз көрсеткиш екенлиги атап өтилди.

Соның менен бирге, республикамызда киши бизнес ҳəм жеке исбилерменликти раўажландырыў, инвесторларға жаратылған қосымша қолайлықлар ҳəм жеңилликлер, «Нукус-фарм» еркин экономикалық зонасы, «Мойнақ» киши санаат зонасы бойынша алып барылып атырған жумысларға тоқтап өтилди.

— Бүгинги семинарда еки ел арасында исбилерменликти раўажландырыў, оларды қоллап-қуўатлаў бойынша бир қатар мəселелер сөз болды,-дейди «Қоңырат агро солодка сис­тем» жуўапкершилиги шекленген жəмийетиниң директоры Мансур Яқыпбаев.      — Жəми 100 ден аслам адам мийнет  етип атырған кəрханамызда өткен жылы 180 мың АҚШ доллары муғдарындағы өним Нигерия мəмлекетине экспорт етилди. Быйылғы жылы өнимлерди Нигериядан тысқары Қазақстанға да экспорт етпекшимиз...

Семинарда Қазақстан Республикасының Өзбекстандағы Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Ерик Утембаев еки ел арасында саўда-экономикалық, туризм, транспорт қатнаўы, денсаўлықты сақлаў, фармацевтика ҳəм басқа да тараўларды раўажландырыў бо­йынша алда турған ўазыйпаларға тоқтап өтти.

Илаж қатнасыўшылары өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

16.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСИНИҢ ГЕЗЕКСИЗ СЕССИЯСЫ ҲАҚҚЫНДА МƏЛИМЛЕМЕ

Усы жыл 16-март күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң гезексиз жигирмаланшы сессиясы болып өтти

08.03.2018 ӘМИЎ БОЙЫНЫҢ ҚОС АРЫЎЫ

Жәмийетимизде өзлериниң нәтийжели мийнетлери менен елимиз арасында бир қанша табысларды қолға киргизип киятырған ҳаял-қызларымыз шайыр анамыздың мүнәсип даўамшылары болып жетилиспекте.

07.03.2018 САЛТАНАТЛЫ БАЙРАМ ИЛАЖЫ

Пайтахтымызда 8-март — Ҳаял-қызлар күни мүнәсибети менен салтанатлы байрам илажы болып өтти.

19.02.2018 ӨЗ-АРА ШЕРИКЛИК МЕХАНИЗМЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесинде «Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки менен киши ҳәм орта бизнес субъект­лери арасында өз-ара шериклик механизмлери» темасында семинар болып өтти. 

19.02.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Европа тиклениў ҳәм раўажландырыў банки делегациясын қабыллаў мәресими болды.

Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов мийманларды республикамызға сапары менен қутлықлап, үлкемиздиң географиялық жайласыўы, халқы, ҳәкимшилик басқарыў дүзилиси, миллий байлықлары туўралы кең түрде мағлыўмат берди. Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 18-январь күнги «2017-2021-жылларда Аралбойы регионын раўажландырыўдың Мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы, сондай-ақ, өткен жыл 28-февраль күнги «2017-2018-жылларда Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын экономикалық раўажландырыў ҳәм халықтың бәнтлигин тәмийинлеў бойынша қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарлары шеңберинде әмелге асырылған кең көлемли жумысларға тоқтап өтти. 

18.02.2018 МАШҚАЛАЛАРДЫҢ ШЕШИМИ ҚАДАҒАЛАЎҒА АЛЫНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығы М.Ерниязов тәрепинен пуқараларды қабыллаў болды. 

16.02.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Шымбай районлық Кеңесиниң гезексиз жигирма алтыншы сессиясы болып өтти. 

15.02.2018 ЖАСЛАР — КЕЛЕШЕК ҚУРЫЎШЫЛАРЫ

Елимизде жасларды ўатанды сүйиўшилик, миллий дəстүр ҳəм қəдириятларымызға ҳүрмет руўхында тəрбиялаў, руўхый дүньясы жетик ҳəм физикалық жақтан бəркамал əўладты камал­ға келтириў, олардың ҳуқықлары менен мəплерин қорғаў бойынша бир қатар жумыслар əмелге асырылмақта. Əсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң басшылығында халықтың бəнтлигин тəмийинлеў, жаңа жумыс орынларын жаратыў, хызмет көрсетиў, өндирис орынларын ашыў ҳəм усының есабынан мийнет мигрантларының сырт еллерге нызамсыз шығыўының алдын алыў бағдарында да бир қатар илажлар алып барылмақта.