Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХОШ КЕЛДИҢ, БƏҲƏР ƏЙЙЯМЫМ

 «Əзиз Ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» деген идеяны өзинде жəмлеген «Наў­рыз»  улыўмахалықлық байрамы пайтахтымызда үш орында  —«Жаслар орайы», И.В.Савицкий атындағы Мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдында ҳəм «Истиқлол» балалар дем алыў орайында болып өтти.

«Жаслар орайы» алдындағы майданда Жас тамашагөй театры жəмəəтиниң, 22-санлы Балалар көркем өнер музыка мектебиниң, Нөкис мəденият ҳəм көркем өнер колледжиниң оқытыўшы ҳəм оқыўшыларының атқарыўындағы концерт бағдарламалары жыйналғанлар нəзерине усынылды. Сондай-ақ, бул жерде Миллий мəдений орайлардың, «Өзбекконцерт» мəмлекетлик мəкемесиниң эстрада қосықшылары, Шоманай, Қоңырат, Кегейли, Беруний, Тақыятас районларының көркем өнер жəмəəтлери халық хызметинде болды.

 Бир топар зыялылар менен елимиздиң көрнекли инсанларынан дүзилген үгит-нəсият топары да өткерилген мəдений илажларда қатнасты.

Байрам сейиллеринде халқымызға инам етилген концерт бағдарламалары ҳəм сахналастырылған байрам тамашалары жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады.

«Əзиз ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» сүрени астында И.В. Савицкий атындағы қарақалпақ мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдындағы майданда байрамға бағышланған улыўмахалықлық сейил болып өтти.

Майданның бир тəрепинде Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳəм республикамыздағы миллий мəдений орайлар тəрепинен  республикамызда жасап атыр­ған басқа миллет ўəкиллериниң миллий ки­йимлери, кестешилик үлгилери, үй-руўзыгершилик буйымлары, миллий тағамларының көргизбеси шөл­кемлестирилген болса, жəне бир тəрепте  елимизге белгили уста художниклер жас қəлемкешлерге мастер-класс өткерди. Сол жерде ҳəўескер художниклердиң дөретпелери көргизбеге қо­йылып, олар көркем-өнер ықласбентлеринде үлкен қызығыўшылық оятты. Майдан ортасындағы фонтан əтирапына қара үйлер, сыпалар жайластырылып, халықтың дем алыўы ушын шараятлар жаратылды.  

Музей алдында саат 10:30 да театрластырылған концерт-бағдарламасы басланды. Онда Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы теа­трының, 12-санлы Балалар музыка ҳəм көркем-өнер мектебиниң, «Əмиў толқыны», «Ҳүрлиман», «Айқулаш жулдызлары» ансамбльлериниң, миллий эстрада қосықшыларының шығыўлары сейилге жəне де жоқары кейпият бағышлады. Быйыл да Наўрыз байрамы жаңа көринисте, өзгеше кейпиятта өткерилди.  

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен байрамлар халық сейили түринде өткериле баслағаннан берли  жылдан-жылға миллий байрамларымыздың мазмуны байып, халқымыздың да руўхый дем алыўға, көркем-өнерге деген ықласы артпақта. Соның менен бирге халқымыздың ески, тарийхый үрп-əдет, дəстүрлерин тиклеўге ҳəм оларды жас əўладқа жеткериў арқалы өмирин узайтыўға ерисилмекте. Республикамыздағы басқа миллет ўəкиллериниң турмысына, үрп-əдетлериниң өзгешелигине ҳүрмет ҳəм итибар арт­ты.

Халық сейили тəризиндеги «Наўрыз» байрамы тамашалары «Истиқлол» балалар дем алыў орайында да болып өтти.

Байрам тамашасы бағдарламасынан «Қыз-жигитлер сейили», «Наўрыз сейили», «Наўрыз тойын той­лайық!» сыяқлы компози­циялар, сондай-ақ, қарақалпақ халық косықлары менен бирге, қазақ, орыс, корец, түркмен халықларының йошлы аяқ ойын ҳəм қосықлары, жəне де «Бəҳəр», «Сəлем Наўрыз», «Қайнар сүмелек», «Бəҳəрим келди», «Бəҳəр, бəҳəр» қосықлары орын алған.

Орайға кириўден-ақ,  қарақалпақ миллий кийиминдеги қыз-жигитлер саз-сəўбет пенен күтип алады. Олар тəрепинен таярланған миллий тағамларға толы дас­турхан, əсбап-үскенелер, қол өнери үлгилери көрген көзди қуўандырады.

Республикамыздағы 4 академиялық лицей ҳəм 21 кəсип-өнер колледжлери, районлардағы өнерментлер байрамның көтериңки руўх­та өтиўине белсене қатнаспақта.

— Бүгинги илажға 74 миллий буйымлар, 45 түрли миллий тағам, 20 дана қол өнери үлгилери менен қатнасып атырмыз, - дейди Нөкис санаат ҳəм хызмет көрсетиў кəсип-өнер колледжи  оқытыўшысы Б.Ибрайымова.

Сондай-ақ, қарақалпақ халқының миллий үрп-əдет ҳəм дəстүрлерин сəўлелендириўши көринислер «Қыз-жигитлер айтысы», халық қосықлары  атқарылмақта.  Усы жердиң өзинде Қарақалпақстан Республикасы дене тəрбиясы ҳəм спорт бойынша мəмлекетлик комитети тəрепинен  спорттың гүрес, белбеўли гүрес, ар­қан тартыс, тас көтериў түрлери бойынша жарыслар өткерилди.

Арқан тартысына жəми 8 команда қатнасты. Ең əҳмийетлиси онда гүрес ҳəм белбеўли гүрес бойынша палўан қызларымыз да белсендилик көрсетип, гилемге түспекте.

Пайтахтымызда байрам тамашалары еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

02.08.2018 ЖЫНАЯТШЫЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎДЕ БИРГЕ ИСЛЕСИЎДИ КҮШЕЙТИЎИМИЗ ТИЙИС

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң басшылығында усы жыл 27-июль күни жынаятшылықтың ерте алдын алыў бағдарындағы жумыслардың бүгинги жағдайы, бул бойынша ишки ислер уйымлары ҳәм басқа да мәмлекетлик уйымлардың жуўапкершилигин арттырыў, системада жүзеге келген машқалалар менен кемшиликлерди сапластырыў мәселелерине бағышланып болып өткен  видеоселектор мәжилисинен келип шығатуғын ўазыйпаларға арналған ушырасыў болып өтти.
 

02.08.2018 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОЙБАРЛАРДЫҢ ОРЫНЛАНЫЎ БАРЫСЫ ДОДАЛАНДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде республикамыз делегациясының сырт еллерге сапары даўамында дүзилген инвестициялық жойбарлардың ҳәм басқа да шәртнамалардың орынланыў барысы, бул бағдарда орын алып атырған айырым машқалалар және оның шешими бойынша алда турған ўазыйпаларға бағышланған мәжилис болып өтти.

24.07.2018 АРАЛ УЛТАНЫНДА ЖӘНЕ БИР ГАЗ ҚУДЫҒЫНАН ГАЗ ШЫҚТЫ

Бурын хабар еткенимиздей, «Үстирт геофизика экспедициясы» филиалы жәмәәти бүгинги күнде Үстирт кеңислиги ҳәм Аралбойы аймақларында ҳәм оның ултанында шет ел («Лукойл», “ERIEL”) компаниялары менен биргеликте тәбийғый жер асты байлықларын излеў ҳәм изертлеў жумысларын алып бармақта. Январь айында, олар тәрепинен төменги Сүргил кәни ашылып, оны өзлестириў бойынша жумыслар баслап жиберилген еди. Үстирт излеў-бураўлаў басқармасы менен биргеликте алып барылған жумыслар нәтийжесинде күни кеше бул жерде қазылған тағы бир қудықтан газ шыға баслады.

22.07.2018 КУБОК ЖЕҢИМПАЗЛАРЫ АНЫҚЛАНДЫ

Пайтахтымыз Нөкис қаласында спорттың мини футбол, волейбол ҳәм стол тенниси бойынша Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң кубогы ушын болып өткен жарыс жуўмақланып, жеңимпазлар анықланды.

20.07.2018 КӨШПЕЛИ ҚАБЫЛЛАЎЛАР

Өзбекстан Республикасы Президентиниң тапсырмасына бола, бүгинги күнде республикамыздың барлық қала ҳәм районларында көшпели қабыллаўханалар шөлкемлестириў режелестирилген. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы Муўса Ерниязов республикамыздың ең шетки аймақларынан бири болған — Қоңырат районының «Қарақалпақстан» посёлкасы турғынлары менен ушырасты.

17.07.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА 55 МЕТР БИЙИКЛИКТЕГИ БАЙРАҚЛАР ОРНАТЫЛАДЫ

Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма жети жыллық байрамы алдында Нөкис қаласында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылады.

16.07.2018 СПОРТ ОЙЫНЛАРЫНА СТАРТ БЕРИЛДИ

Республикалық ойын түрлери ҳәм жеңил атлетика бойынша қәнигелестирилген балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектебинде жарыстың ашылыў салтанаты болып өтти. Илажда  Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы С.Турманов шығып сөйлеп, жарыс қатнасыўшыларына әўмет тиледи.