Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХОШ КЕЛДИҢ, БƏҲƏР ƏЙЙЯМЫМ

 «Əзиз Ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» деген идеяны өзинде жəмлеген «Наў­рыз»  улыўмахалықлық байрамы пайтахтымызда үш орында  —«Жаслар орайы», И.В.Савицкий атындағы Мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдында ҳəм «Истиқлол» балалар дем алыў орайында болып өтти.

«Жаслар орайы» алдындағы майданда Жас тамашагөй театры жəмəəтиниң, 22-санлы Балалар көркем өнер музыка мектебиниң, Нөкис мəденият ҳəм көркем өнер колледжиниң оқытыўшы ҳəм оқыўшыларының атқарыўындағы концерт бағдарламалары жыйналғанлар нəзерине усынылды. Сондай-ақ, бул жерде Миллий мəдений орайлардың, «Өзбекконцерт» мəмлекетлик мəкемесиниң эстрада қосықшылары, Шоманай, Қоңырат, Кегейли, Беруний, Тақыятас районларының көркем өнер жəмəəтлери халық хызметинде болды.

 Бир топар зыялылар менен елимиздиң көрнекли инсанларынан дүзилген үгит-нəсият топары да өткерилген мəдений илажларда қатнасты.

Байрам сейиллеринде халқымызға инам етилген концерт бағдарламалары ҳəм сахналастырылған байрам тамашалары жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады.

«Əзиз ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» сүрени астында И.В. Савицкий атындағы қарақалпақ мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдындағы майданда байрамға бағышланған улыўмахалықлық сейил болып өтти.

Майданның бир тəрепинде Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳəм республикамыздағы миллий мəдений орайлар тəрепинен  республикамызда жасап атыр­ған басқа миллет ўəкиллериниң миллий ки­йимлери, кестешилик үлгилери, үй-руўзыгершилик буйымлары, миллий тағамларының көргизбеси шөл­кемлестирилген болса, жəне бир тəрепте  елимизге белгили уста художниклер жас қəлемкешлерге мастер-класс өткерди. Сол жерде ҳəўескер художниклердиң дөретпелери көргизбеге қо­йылып, олар көркем-өнер ықласбентлеринде үлкен қызығыўшылық оятты. Майдан ортасындағы фонтан əтирапына қара үйлер, сыпалар жайластырылып, халықтың дем алыўы ушын шараятлар жаратылды.  

Музей алдында саат 10:30 да театрластырылған концерт-бағдарламасы басланды. Онда Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы теа­трының, 12-санлы Балалар музыка ҳəм көркем-өнер мектебиниң, «Əмиў толқыны», «Ҳүрлиман», «Айқулаш жулдызлары» ансамбльлериниң, миллий эстрада қосықшыларының шығыўлары сейилге жəне де жоқары кейпият бағышлады. Быйыл да Наўрыз байрамы жаңа көринисте, өзгеше кейпиятта өткерилди.  

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен байрамлар халық сейили түринде өткериле баслағаннан берли  жылдан-жылға миллий байрамларымыздың мазмуны байып, халқымыздың да руўхый дем алыўға, көркем-өнерге деген ықласы артпақта. Соның менен бирге халқымыздың ески, тарийхый үрп-əдет, дəстүрлерин тиклеўге ҳəм оларды жас əўладқа жеткериў арқалы өмирин узайтыўға ерисилмекте. Республикамыздағы басқа миллет ўəкиллериниң турмысына, үрп-əдетлериниң өзгешелигине ҳүрмет ҳəм итибар арт­ты.

Халық сейили тəризиндеги «Наўрыз» байрамы тамашалары «Истиқлол» балалар дем алыў орайында да болып өтти.

Байрам тамашасы бағдарламасынан «Қыз-жигитлер сейили», «Наўрыз сейили», «Наўрыз тойын той­лайық!» сыяқлы компози­циялар, сондай-ақ, қарақалпақ халық косықлары менен бирге, қазақ, орыс, корец, түркмен халықларының йошлы аяқ ойын ҳəм қосықлары, жəне де «Бəҳəр», «Сəлем Наўрыз», «Қайнар сүмелек», «Бəҳəрим келди», «Бəҳəр, бəҳəр» қосықлары орын алған.

Орайға кириўден-ақ,  қарақалпақ миллий кийиминдеги қыз-жигитлер саз-сəўбет пенен күтип алады. Олар тəрепинен таярланған миллий тағамларға толы дас­турхан, əсбап-үскенелер, қол өнери үлгилери көрген көзди қуўандырады.

Республикамыздағы 4 академиялық лицей ҳəм 21 кəсип-өнер колледжлери, районлардағы өнерментлер байрамның көтериңки руўх­та өтиўине белсене қатнаспақта.

— Бүгинги илажға 74 миллий буйымлар, 45 түрли миллий тағам, 20 дана қол өнери үлгилери менен қатнасып атырмыз, - дейди Нөкис санаат ҳəм хызмет көрсетиў кəсип-өнер колледжи  оқытыўшысы Б.Ибрайымова.

Сондай-ақ, қарақалпақ халқының миллий үрп-əдет ҳəм дəстүрлерин сəўлелендириўши көринислер «Қыз-жигитлер айтысы», халық қосықлары  атқарылмақта.  Усы жердиң өзинде Қарақалпақстан Республикасы дене тəрбиясы ҳəм спорт бойынша мəмлекетлик комитети тəрепинен  спорттың гүрес, белбеўли гүрес, ар­қан тартыс, тас көтериў түрлери бойынша жарыслар өткерилди.

Арқан тартысына жəми 8 команда қатнасты. Ең əҳмийетлиси онда гүрес ҳəм белбеўли гүрес бойынша палўан қызларымыз да белсендилик көрсетип, гилемге түспекте.

Пайтахтымызда байрам тамашалары еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.