Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХОШ КЕЛДИҢ, БƏҲƏР ƏЙЙЯМЫМ

 «Əзиз Ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» деген идеяны өзинде жəмлеген «Наў­рыз»  улыўмахалықлық байрамы пайтахтымызда үш орында  —«Жаслар орайы», И.В.Савицкий атындағы Мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдында ҳəм «Истиқлол» балалар дем алыў орайында болып өтти.

«Жаслар орайы» алдындағы майданда Жас тамашагөй театры жəмəəтиниң, 22-санлы Балалар көркем өнер музыка мектебиниң, Нөкис мəденият ҳəм көркем өнер колледжиниң оқытыўшы ҳəм оқыўшыларының атқарыўындағы концерт бағдарламалары жыйналғанлар нəзерине усынылды. Сондай-ақ, бул жерде Миллий мəдений орайлардың, «Өзбекконцерт» мəмлекетлик мəкемесиниң эстрада қосықшылары, Шоманай, Қоңырат, Кегейли, Беруний, Тақыятас районларының көркем өнер жəмəəтлери халық хызметинде болды.

 Бир топар зыялылар менен елимиздиң көрнекли инсанларынан дүзилген үгит-нəсият топары да өткерилген мəдений илажларда қатнасты.

Байрам сейиллеринде халқымызға инам етилген концерт бағдарламалары ҳəм сахналастырылған байрам тамашалары жыйналғанларға үлкен заўық бағышлады.

«Əзиз ўатанласлар, ҳəр күниңиз Наўрыз болсын!» сүрени астында И.В. Савицкий атындағы қарақалпақ мəмлекетлик көркем-өнер музейи алдындағы майданда байрамға бағышланған улыўмахалықлық сейил болып өтти.

Майданның бир тəрепинде Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳəм республикамыздағы миллий мəдений орайлар тəрепинен  республикамызда жасап атыр­ған басқа миллет ўəкиллериниң миллий ки­йимлери, кестешилик үлгилери, үй-руўзыгершилик буйымлары, миллий тағамларының көргизбеси шөл­кемлестирилген болса, жəне бир тəрепте  елимизге белгили уста художниклер жас қəлемкешлерге мастер-класс өткерди. Сол жерде ҳəўескер художниклердиң дөретпелери көргизбеге қо­йылып, олар көркем-өнер ықласбентлеринде үлкен қызығыўшылық оятты. Майдан ортасындағы фонтан əтирапына қара үйлер, сыпалар жайластырылып, халықтың дем алыўы ушын шараятлар жаратылды.  

Музей алдында саат 10:30 да театрластырылған концерт-бағдарламасы басланды. Онда Бердақ атындағы Қарақалпақ мəмлекетлик академиялық музыкалы теа­трының, 12-санлы Балалар музыка ҳəм көркем-өнер мектебиниң, «Əмиў толқыны», «Ҳүрлиман», «Айқулаш жулдызлары» ансамбльлериниң, миллий эстрада қосықшыларының шығыўлары сейилге жəне де жоқары кейпият бағышлады. Быйыл да Наўрыз байрамы жаңа көринисте, өзгеше кейпиятта өткерилди.  

Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң басламасы менен байрамлар халық сейили түринде өткериле баслағаннан берли  жылдан-жылға миллий байрамларымыздың мазмуны байып, халқымыздың да руўхый дем алыўға, көркем-өнерге деген ықласы артпақта. Соның менен бирге халқымыздың ески, тарийхый үрп-əдет, дəстүрлерин тиклеўге ҳəм оларды жас əўладқа жеткериў арқалы өмирин узайтыўға ерисилмекте. Республикамыздағы басқа миллет ўəкиллериниң турмысына, үрп-əдетлериниң өзгешелигине ҳүрмет ҳəм итибар арт­ты.

Халық сейили тəризиндеги «Наўрыз» байрамы тамашалары «Истиқлол» балалар дем алыў орайында да болып өтти.

Байрам тамашасы бағдарламасынан «Қыз-жигитлер сейили», «Наўрыз сейили», «Наўрыз тойын той­лайық!» сыяқлы компози­циялар, сондай-ақ, қарақалпақ халық косықлары менен бирге, қазақ, орыс, корец, түркмен халықларының йошлы аяқ ойын ҳəм қосықлары, жəне де «Бəҳəр», «Сəлем Наўрыз», «Қайнар сүмелек», «Бəҳəрим келди», «Бəҳəр, бəҳəр» қосықлары орын алған.

Орайға кириўден-ақ,  қарақалпақ миллий кийиминдеги қыз-жигитлер саз-сəўбет пенен күтип алады. Олар тəрепинен таярланған миллий тағамларға толы дас­турхан, əсбап-үскенелер, қол өнери үлгилери көрген көзди қуўандырады.

Республикамыздағы 4 академиялық лицей ҳəм 21 кəсип-өнер колледжлери, районлардағы өнерментлер байрамның көтериңки руўх­та өтиўине белсене қатнаспақта.

— Бүгинги илажға 74 миллий буйымлар, 45 түрли миллий тағам, 20 дана қол өнери үлгилери менен қатнасып атырмыз, - дейди Нөкис санаат ҳəм хызмет көрсетиў кəсип-өнер колледжи  оқытыўшысы Б.Ибрайымова.

Сондай-ақ, қарақалпақ халқының миллий үрп-əдет ҳəм дəстүрлерин сəўлелендириўши көринислер «Қыз-жигитлер айтысы», халық қосықлары  атқарылмақта.  Усы жердиң өзинде Қарақалпақстан Республикасы дене тəрбиясы ҳəм спорт бойынша мəмлекетлик комитети тəрепинен  спорттың гүрес, белбеўли гүрес, ар­қан тартыс, тас көтериў түрлери бойынша жарыслар өткерилди.

Арқан тартысына жəми 8 команда қатнасты. Ең əҳмийетлиси онда гүрес ҳəм белбеўли гүрес бойынша палўан қызларымыз да белсендилик көрсетип, гилемге түспекте.

Пайтахтымызда байрам тамашалары еле даўам етпекте.

 

Басқа жаңалықлар RSS

09.04.2018 ЖАСЛАР УШЫН ШЕБЕРЛИК МЕКТЕБИ

Пайтахтымызда елимизде исбилерменлик тараўында жоқары нəтийжелерге ерискен бир топар исбилерменлер менен жаслардың ушырасыўлары болып өтти.

09.04.2018 КОНСТИТУЦИЯМЫЗДЫҢ ШЕРЕК ӘСИРЛИК БАЙРАМЫ

Пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында 9-апрель — Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгениниң 25 жыллығына бағышланған салтанатлы мәжилис болып өтти.

07.04.2018 ҲЕШ БИР МҮРӘЖАТ ИТИБАРДАН ШЕТТЕ ҚАЛМАЙДЫ

Президентимиздиң «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек», - деген принципи тийкарында орынларда шөлкемлестирилген Халық қабыллаўханалары пуқараларымыздың мүрәжатларын тыңлап, турмыслық машқалаларын шешиўде мәмлекет ҳәм халық арасында байланыстырыўшы  көпир ўазыйпасын ат­қарып келмекте.

Өткен шемби күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов пайтахтымызда жайласқан Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасында болып, кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасты ҳәм олардың мүрәжатларын тыңлады.

03.04.2018 «МЕНИҢ ҚУЯШЫМ» БАЛАЛАР БАҚШАСЫ ПАЙДАЛАНЫЎҒА ТАПСЫРЫЛДЫ

Пайтахтымыздағы 32-санлы «Қосбулақ» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында «Мениң қуяшым» мектепке шекемги билимлендириў мәкемеси пайдаланыўға тапсырылды.

01.04.2018 «ҚЫЙТАҚ ЖЕРГЕ ЕГИН ЕГИЎ» АЙЛЫҒЫ БАСЛАНДЫ

Аўыл хожалығын жедел раўажландырыў ҳәм реформаларды терең­лес­тириў бойынша жумыслардың нәтийжелилигине бағышланып өткерилген видеоселектор мәжилисинде қый­тақ жерлерден нәтийжели пайдаланыўды шөл­кемлестириў мәселесине де айрықша итибар қаратылды.

01.04.2018 НӨКИСТЕ СТОМАТОЛОГИЯНЫҢ ӘҲМИЙЕТЛИ МӘСЕЛЕЛЕРИ ДОДАЛАНДЫ

Пайтахтымызда еки күн даўамында стоматологияның әҳмийетли мәселелерине бағышланған республикалық конференция болып өтти. Оған Ташкент қаласы, Әндижан, Бухара ўәлаяты ҳәм республикамыздың қала ҳәм районларынан келген тараў басшылары ҳәм қәнигелери қатнасты.

Илаждың биринши күнинде Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында жалпы мәжилис өткерилди.

Оны Қарақалпақстан Республикасы денсаўлықты сақлаў министри Д.Ходжиев алып барды.

01.04.2018 АЎЫЛЛАРЫМЫЗ ЕЛЕ ДЕ АБАТ БОЛАДЫ

Елимизде барлық тараўларда алып барылып атырған кең көлемли реформалар халқымыздың өмиринде ҳәм күнделикли турмысында өзиниң айқын көринисин таппақта. «Халық мәмлекетлик уйымларға емес, ал, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идея бул бағдардағы жумыслардың тийкарғы өлшемине айланып, халқымыздың жәмийетлик белсендилигин, олардың ертеңги күнге исенимин арттырмақта.

Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен турмысқа енгизилип атырған жаңа система-«Абат аўыл» бағдарламасы шеңберинде бизиң республикамызда да кең көлемли жумыслар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Беруний районының  «Бийбазар» аўыл пуқаралар жыйыны, «Хорезм» ҳәм «Палваш» мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларында жүргизилип атырған қурылыс ҳәм абаданластырыў жумыслары буның айқын мысалы болып табылады.

28.03.2018 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНЛЫ ИСБИЛЕРМЕНЛЕР ҚЫТАЙҒА БАРЫП ҚАЙТТЫ

Жақында Қарақалпақстан Республикасының қурылыс тараўы қəнигелери делегациясы қытайдың Пекин қаласында өткерилген «Constructtech-2018» қурылыс технологиялары, материаллары ҳəм үскенелери бойынша халықаралық көргизбеге, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы елшиханасы ҳəм Қытай Халықаралық саўданы раўажландырыў Кеңеси тəрепинен шөлкемлестирилген өзбек-қытай бизнес-форумына қатнасып, усы тараў бойынша жетекши компаниялар менен тəжирийбе алмасып қайтты.

25.03.2018 ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.