Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЎАТАНҒА САДЫҚЛЫҚТЫҢ ƏМЕЛДЕГИ КӨРИНИСИ

«... Соңғы нəпесим қал­ғанша Ана-Ўатанымның садық перзенти болып қалыўға, əскерий хызметтиң барлық машақат ҳəм қы­йыншылықларын шыдамлылық пенен жеңиўге, мəмлекетлик ҳəм əскерий сырларды беккем сақлаўға ата-бабаларым руўхы алдында ант етемен».

Ўатан қорғаўшысы болыўды қəлеген ҳəр бир жигит айтыўды əрман еткен бул сөзлер екшемби күни пайтахтымыз орайында 870 мəрте бəлент жаңлады. «Бахыт үйи» алдындағы кең майданда Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери қурамында өзлериниң əскерий хызметлерин баслаған усыншама жаўынгер салтанатлы түрде ант берди.

Арқа-Батыс əскерий округиниң офицерлери ҳəм əскерлери, олардың ата-аналары менен жақынлары, республика ҳүкиметиниң ағзалары ҳəм кең жəмийетшилик ўəкиллери қатнас­қан бул салтанатлы мəресимде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы, аймақлық əскерий ҳəкимшилик секторының басшысы М.Ерниязов қызғын қутлықлады. Республикамыз басшысының атап өткениндей, Өзбекстан Республикасы Президенти, Қураллы Күшлер Бас сəркардасы Ш.Мирзиёевтиң басшылығында елимиздиң қорғаныў потенциалын күшейтиў ҳəм Қураллы Күшлеримизди беккемлеў, «Қəўипсиз қала ­ қəўипсиз мəмлекет» концепциясы тийкарында жəмийетлик тəртипти тəмийинлеўге қаратылған кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта. Əскерий хызметкерлерди ҳəр тəреплеме хошаметлеў мəмлекетлик сиясаттың баслы бағдарларының бирине айланды. Быйылғы жылдың өзинде Нөкис қаласында олар ушын жеңилликли тийкарда 36 квартиралы 2 турақ жай тапсырылған болса, Шоманай районында Шегара əскерлери хызметкерлери ушын 16 квартиралы 2 хызмет үйи пайдаланыўға берилди. Мине, усындай илажлар нəтийжесинде миллий армиямыз халқымызды исенимли қорғаў, турмысымыздың тынышлығын ҳəм шегараларымыздың қол қатылмаслығын тəмийинлеў менен бирге, өсип киятыр­ған жас əўлад ушын мəртлик, Ўатанға муҳаббат ҳəм садықлық сезимлерине тəрбия­лайтуғын ҳақыйқый турмыс мектебине айланып бармақта.

Илажда Арқа-Батыс əскерий округи сəркардасы, полковник Ф.Артықов, Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери ветераны, отставкадағы майор Т.Эргашев, ата-аналар атынан самарқандлы Х.Полатов, ташкентли Ш.Зухурова, шақырылыўшылар атынан Б.Абдирасуловлар əскерий ант бериўдиң əҳмийетине айрықша тоқтап, ант қабыллаған жаўынгерлерди қутлықлады.

— Əскерий хызметке шақырылғаныма енди ғана бир айдан асып баратыр, - дейди ташкентли жас əскер Баҳрам Каримов. — Усы бир айдың ишинде командирлеримиздиң пидайылығы нəтийжесинде əскерий тəртип қағыйдаларды бираз меңгердик. Бүгинги ант бериў мəресими болса бир өмир ядымда қалады. Усы антыма садық қалып, Ўатанымның, ел-халқымның тынышлығын тəмийинлеў жолында бар билимим менен күш-ғайратымды аямайман...

Əскерлердиң ант бериў мəресими Нөкис гарнизоны Офицерлер үйи əскерий оркестриниң сазлары астында сап дүзеп өтиў, əскерлердиң көргизбели шығыўлары ҳəм республикамыз көркем өнер шеберлериниң концерт бағдарламасы менен даўам етти.

Мəресимге Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңесиниң комитет баслықлары, Минис­трлер Кеңеси Баслығының орынбасарлары қатнасты.

 

Басқа жаңалықлар RSS

18.01.2019 АРАЛДЫҢ УЛТАНЫНДА 13 ОРЫНДА КОНЦЕРТ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИЛДИ

Бəршеңизге мəлим, ҳəзирги ўақытта Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен экологиялық шараятта жасап атырған республикамыз, соның ишинде Мойнақ районы халқының турмыс шараятларын буннан былай да жақсылаў, Арал теңизиниң қурыўы ақыбетинде жүзеге келген экологиялық жағдайды жумсартыў, аймақта жасыл тоғайлықлар пайда етиў бойынша кең көлемли жумыслар əмелге асырылмақта.

 

16.01.2019 САЛТАНАТЛЫ ЖЫЙНАЛЫС

Усы жыл 13-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Өзбекстан Республикасы Қураллы Күшлери дүзилгениниң 27 жыллығы ҳәм Ўатан қорғаўшылары күнине бағышланған салтанатлы жыйналыс болып өтти.

15.01.2019 ҚӘНИГЕЛЕСТИРИЛГЕН ОҚЫЎ-ӘМЕЛИЙ КУРСЛАРЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 15-январь күни Арқа-Батыc әскерий округиниң Нөкиc гарнизонында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер уйымларының кәнигелестирилген оқыў-әмелий курсларының дәслепки сабақлары басланды.