Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

СҮЎРЕТЛЕРДЕГИ ҲАҚЫЙҚАТЛЫҚ

Өзиниң әжайып дөретпелерин келеси әўладқа мийрас етип қалдырыўшы қыл қәлем ийелери болған художниклердиң  кәсиплик байрамы елимизде ҳәр жылы кең түрде белгиленип киятыр.

Өзбекстан Көркем-өнер академиясы Қарақалпақстан  бөлиминиң көргизбе сарайында17-21-апрель күнлери аралығында быйыл­ғы «Жедел исбилерменлик, инновациялық идея­лар ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы»на бағышланған дәстүрий «Сүўретлеў ҳәм әмелий көркем-өнер фестивалы» ҳәптелигиниң ашылыў кешеси болып өтти.

Фестивальды өткериўден гөзленген тийкарғы мақсет — ата-бабаларымыздан қалған мийрасларды көздиң қарашығындай сақлап, миллий сүўретлеў ҳәм әмелий қол өнеримизди халқымызға кеңнен танытыўдан ибарат. Оған республикамызға белгили художниклер — С.Байбосынов ҳәм Ж.Лепесовлар менен бирге жас талант ийе­лериниң  дөретиўшилик  мийнетлери қойылды.

Илажда Өзбекстан Көркем-өнер академиясы Қарақалпақстан  бөлими директоры У.Утегенова, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов, шайыр Ш.Аяпов, жазыўшы А.Султанов, Өзбекстан Республикасына хызмет көрсеткен жаслар устазы Ж.Лепесов, Өзбекстан Көркем-өнер  академиясының академиги С.Байбосыновлар сөзге шығып, жас талант ийелериниң дөретиўшилик жумысларын жоқары баҳалады ҳәм оларда жаңа идеялардың барлығын мақтаныш пенен айтып өтти. Буннан соң Президентимиз тәрепинен Сәрсенбай Байбосыновқа берилген Өзбекстан Көркем-өнер акаде­мия­сының   ағзалығын тастыйықлаўшы «академик» гүўалығы тапсырылды.

Художниклер дөреткен ҳәр бир картина мисли бир әлем. Ондағы излениў инсан өмириндей қурамалы болып, бул жумбақты шешиў художниктиң шеберлигинде көзге тасланады. Себеби, олар жаратқан картиналар китап сыяқлы сөйлеп тур­ғандай болып сезиледи.

Ҳәптелик шеңберинде профессионал художниклер менен бирге жас художниклердиң сүўрет салыўы, өнерментлер менен дизайнерлердиң көргизбелери, Өзбекстан художниклери Валерий Енин, Александр Тюрин, Ахмад Бабаевлардың қатнасыўында  шеберлик сабақларының өткерилиўи режелестирилген.

Фестиваль даўамында жеңимпаз болған жас художниклерге  диплом ҳәм сертификатлар тапсырылады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

23.05.2018 А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында

А.Х.Сапарбаевты Беруний районы ҳәкими лаўазымына тайынлаў ҳаққында
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының
БИЙЛИГИ

23.05.2018 РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСТИҢ СЕССИЯСЫ

Халық депутатлары Беруний районлық Кеңсиниң гезексиз жигирма сегизинши сессиясы болып өтти.

18.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Корея Республикасы «Evergreen Motors Group» компаниясының баслығы Ким Чанг Кеон басшылығындағы исбилермен, жәмийетлик ҳәм билимлендириў топары ўәкиллеринен ибарат делегацияны қабыллаў мәресими болды

17.05.2018 ОРАЙЛЫҚ САЙЛАЎ КОМИССИЯСЫНЫҢ МӘЖИЛИСИ

Усы жыл 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясының мәжилиси болып өтти.

Оны Орайлық сайлаў комиссиясының баслығы Е.Джуманазаров басқарып барды. 

08.05.2018 БАЙРАМ ТАМАШАЛАРЫНА УЛАСЫП КЕТТИ

Тарийхты еслеп жасаў, инсанды ардақлаў, өткенлердиң естелигин ҳүрметлеў — бул миллий қәдириятларымызда, дәстүрлеримизде айрықша орын тутады. Өйткени,  халқымыздың турмысында   өшпес из қалдырған бул сәне ҳәр бир шаңарақта, ҳәр бир қала ҳәм аўылда жыл сайын қуўаныш-қайғы менен  күтип алынады. Себеби, елимизде тәғдири мине усы сәне менен байланыспаған, яғный, ата-бабалары екинши жер жүзилик урыс­тың  зардабын тартпаған бирде-бир шаңарақ болмаса керек.

08.05.2018 ИНСАН ҚӘДИРИ УЛЛЫ, ЕСЛЕЎ МУҚАДДЕС

Пайтахтымыздағы «Ҳәсиретли ана» естелиги алдында 9-май — Еслеў ҳәм қәдирлеў күнине, сондай-ақ, Екинши жәҳән урысында қурбан болғанлардың ҳүрметине арналған мәресим болып өтти. 

04.05.2018 «МЕҲНАТ ФАХРИЙСИ» КӨКИРЕК БЕЛГИЛЕРИ ТАПСЫРЫЛДЫ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2016-жыл 28-декабрьдеги «Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураний» қорының жумысын буннан былай да жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманы тийкарында шөлкемлестирилген I, II, III дәрежели «Меҳнат фахрийси» көкирек белгилерин тапсырыў салтанаты болып өтти.

02.05.2018 ЖОҚАРҒЫ КЕҢЕСТЕГИ ҚАБЫЛЛАЎ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде усы жылдың 21 ҳәм 24-апрель күнлери аралығында Өзбекстан мусылманлары басқармасы тәрепинен шөлкемлестирилген Қуран жарысының «Ҳифз» жөнелиси бойынша биринши орын ийеси, жарыстың абсолют жеңимпазы жерлесимиз, Ташкент Ислам институтының талабасы Жолдасбай Нуритдиновты қабыллаў мәресими болды.

28.04.2018 МИЙНЕТТИ ҚОРҒАЎ: ЖАС ХЫЗМЕТКЕРЛЕРДИ ҚОЛЛАП-ҚУЎАТЛАЙМЫЗ

Қарақалпақстан Республикасы Жоқар­ғы Кеңеси жанындағы Пуқаралардың кепилленген мийнет ҳуқықларын тәмийинлеў мәселелери бойынша аймақлық комиссиясы ҳәм Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң шөлкемлестириўинде усы атамада «28-апрель — Дүнья жүзилик мийнетти қорғаў күни» мүнәсибети менен дөгерек сәўбети болып өтти.