Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Өзбекстан Республикасы ҳүкиметлик қарар ҳәм пәрманлары тийкарында банк системасындағы жеңилликлер

1. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-ноябрдеги ПФ-5242-санлы “Өнерментшиликти жәнеде раўажландырыў ҳәм өнерментшиликти ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў илажлары ҳаққында”ғы Пәрманы тийкарында:

Өнерментшилик жумысы субъектлери - "Өнермент" бирлеспеси ағзаларына жеңиллетилген микрокредитлер бериў, сондай-ақ  өнерментшилик орайларын раўажландырыў орайларын қурыў ушын "Микрокредитбанк" АКБ, "Халық банк" АКБ ҳәм "Агробанк" АКБ ушын кредит линиялары ашылған.

Өзбекстан Республикасы Тиклениў ҳәм раўажланыў фонды коммерциялық банклерге олар тәрепинен өнерментшилик жумысы субъектлерине миллий валютада жеңиллетилген микрокредитлер ажыратыў ушын кредит линиялары:

жеңиллетилген микрокредитлер алты ай жеңиллетилген дәўирди өз ишине алған ҳалда, еки жыл мүддетке, ең кем айлық ис ҳақының 300 есеси муғдарында;

өзлериниң ислеп шығарыў зәрүрликлери ушын әсбап-үскене ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўда жеңиллетилген микрокредитлердиң пайыз ставкасы қайта қаржыландырыў ставкасының 50 пайызын, айланба қәрежетлерди толтырыў ушын болса қайта қаржыландырыў пайыз ставкасында ажыратылады.

2. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 17-августдағы “Исбилерменлик жумысын раўажландырыўды қоллап-қуўатлаў Мәмлекетлик фондын шөлкемлестириў ҳаққында”ғы ПҚ-3225-санлы қарары:

Фондтың тийкарғы ўазыйпасы киши исбилерменлик субъектлерине коммерциялық банклери кредит муғдарының 50 пайызына шекем кепил болыў
(2 миллиард сўмнан көп болмаған кредитлер);

коммерциялық банклердиң көлеми 4 миллиард сўмнан аспайтуғын муғдардағы кредитлери бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги эквивалентте компенсация бериў:

миллий валютада - қайта қаржыландырыў ставкасының 1,5 барабарынан аспайтуғын пайыз ставкасында - 5 пайыз муғдарында;

сырт ел валютасында - коммерциялық банклер тәрепинен белгиленген пайыз ставкасының 40 пайызы, бирақ 3 пайыздан артық болмаған мўғдарда ажыратылады.

Кредитлер бойынша пайыз қәрежетлерин қаплаў ушын төмендеги жойбарларды қаржыландырыўда компенсациялар береди:

-аўыл хожалығында, биринши гезекте, энергия тежемкерлиги жоқары заманагөй ыссыханалар қурыў, шарўашылық, қусшылық, балықшылық, қояншылық, палҳаррешилик, жүзимшилик ҳәм бағшылықты, соның сенен бирге, интенсив бағларды раўажландырыўға;

-аўыл хожалығы өнимлерин қайта ислеў тараўында, мийўе-овощ өнимлерин сақлаў бойынша иныраструктура ҳәм усы өнимерди транспортировка қылыў менен байланыслы логистика орайларын шөлкемлестириў;

-исбилерменлик жумысының Фондын басқарыў Кеңеси белгилейтуғын басқа бағдарлардағы жойбарларға.

3. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 5-апрелдеги ПҚ-3651-санлы қарарына тийкар коммерциялық банклер тәрепинен кредит ажыратыў тәртиби:

Коммерциялық банклер тәрепинен мәмлекетлик емес мектепке шекемги билимлендириў жумысы менен шуғылланыўшы исбиерменлик субъектлерине
15 жыл мүддетке, сондай-ақ, 3 жыллық жеңиллетилген дәўир менен жыллық
1 пайызлы ставка бойынша кредитлер ажыратылады;

Кредитлердиң ресурс дереги – Министрлер Кабинети жанындағы Өзбекстан Республикасын раўажландырыў мәмлекетлик бағдарламаларын қаржыландырыў фондының айрықша ашылатуғын есап бети қаржылары.

Коммерциялық банклер тәрепинен исбилерменлик субъектлерине кредитлер қайтарыўлық, төлеўлилик, тәмийинленгенлик, мүддетлилик ҳәм мақсетли пайдаланыў шәртлери тийкарында бериледи;

         4. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 26-апрелдаги “Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелери жумысларын жетилистириў бойынша қосымша илажлар ҳаққында”ғы ПҚ-3680-санлы Қарары тийкарында

Фонд қаржылары төмендегилер ушын пайдаланылады:

- Фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелерине 3 жыл мүддетке, сондай-ақ 1 жылға шекем жеңиллетилген дәўир менен жыллық 7 пайызда (2 пайызлық банк маржасын есапқа алған ҳалда) кредитлар бериў ушын “Микрокредитбанк” АКБ, “Агробанк” АКБ ҳәмде Өзбекстан Республикасы Халық банкине  ресурслар жайластырыў;

-коммерциялық банклер арқалы Өзбекстан Республикасы Орайлық банкиниң қайта қаржыландырыў ставкасында (2 пайыз банк маржасын есапқа алған ҳалда) “Тамарқа хызмети” ЖШЖ, аўыл хожалығы тараўындағы басқа да ислеп шығарыў, қайта ислеў, таярлаў, тәмийинлеў, саўда кәрханалары ҳәмде лизинг компанияларына материаллық техникалық базасын беккемлеў, аўыл хожалығы техникалары ҳәм транспортларын сатып алыў, фермер, дийқан хожалықлары ҳәм тамарқа жер ийелериниң ыссыханалар қурыў ушын материаллар ҳәм аўысық бөлеклер сатып алыўға кредитлер бериў.

         5.Әдиллик министрлигинде 2018-жыл 22-февралда 2975-сан менен дизимнен өткерилген “Халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын коммерциялық банклер тәрепинен микрокредитлер ажыратыў тәртиби ҳаққында”ғы Нызам бойынша

Коммерциялық банклер тәрепинен пухараларға усы Нызам талаплары тийкарында халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ушын кредитлер ажыратыў белгиленген. 

Микрокредитлер банклер тәрепинен қарыз алыўшыларға ең кем ис ҳақының 100 есеси мўғдарына шекем жыллық 7 пайыз ставкада ажыратылады.

Банклер өз ишки кредит сиясатына тийкарланып республикамыздың айырым аймақларында жасаўшы қарыз алыўшыларға усы Нызамда белгиленген пайыз ставкасынан кемейтилген пайыз ставкаларында микрокредитлер ажратылыўы мүмкин.

Қарыз алыўшыларға микрокредит кеминде 3 айдан 6 айға шекем жеңиллетилген дәўир менен, 3 жылдан көп болмаған мүддетке бериледи.

Усы нызам талапларына көре, дизимдеги пуқараның режелестирген шаңарақ исбилерменлгин әмелге асырыў имканияты бар ҳәм банктен алынатуғын жеңиллетилген кредит қаржысын мақсетли жумсап, шаңарақ ағзаларын жумыс пенен тәмийинлениўи ҳәм кредитти өз ўақтында қайтарылыўын тәъмийнлейди деп пухаралардың өзин-өзи басқарыў органы баслықларының исеним билдирген усынысы ҳәм микрокредитлер қайтарылыўының тәмийнаты сыпатында усынылған тәмийнат түрлеринен бири тийкар болып есапланады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.