Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПАЙТАХТЫМЫЗДА ӨЗБЕКСТАН ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЛАРЫНЫҢ БАЙРАҚЛАРЫ БӘЛЕНТ КӨТЕРИЛДИ

Нөкис қаласының ең пайызлы орынларының биринде, яғный, ҳәммеге белгили И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейиниң алдында Ҳүрметли Президентимиз Ш.М.Мирзиёевтиң идеялары тийкарында Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақларын орнатыўға бағышланған илаж болып өтти.

Оған Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының ағзалары, Нызамшылық палатасының ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, шайыр ҳәм жазыўшылар, илимпазлар, Нөкис қаласындағы миллий ҳәм мәдений орайлардың ағзалары, мийнет ветеранлары, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреатлары, атақлы спортшылар, жаслар, кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты.

Илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов ашты ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан жыйналғанларды елимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы менен қызғын қутлықлады.

Ҳүрметли Президентимиз тәрепинен усы пайызлы, сулыў ҳәм гөззал жердиң таңланып, оның идеялары тийкарында усы флагштоктың қурылғанын, мәмлекетимиз байрақларының халқымыз өмири ҳәм елимиздиң раўажланыўында тутатуғын орнын әҳмийетин, сондай-ақ соңғы қысқа ўақыт ишинде көз алдымызда жүз берип атырған өзгерислер менен жаңаланыўларды айтықша атап өтти.

Илажда Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмоилов, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының баслығы С.Сайид, «Нураний» қоры Қарақалпақстан бөлиминиң баслығы Ш.Уснатдинов, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Ш.Базарбаева ҳәм басқалар шығып сөйлеп, елимизде ғәрезсизлик жылларында ерисилген табысларды, мәмлекетимиз байрақларының халқымыздың мақтанышы екенлигин атап өтти.

Атап өтилгениндей, ҳәр бир халық ушын мәмлекетлик нышанлар муқаддес ҳәм уллы саналады. Себеби, ол халықтың өтмишин, бүгинги ҳәм келешегин өзинде жәмлеген Ўатанның жарқын тымсалы болып табылады.

Сондай-ақ, елимиз байрағы ғәрезсизлигимизди, инсанларды ҳәмийше кәмилликке ҳәм бахытқа жетелейтуғын күшке ийе болыўы менен бирге, ол тынышлық, пәклик, ҳадаллық садықлық, турақлылық, раўажланыў, халқымыздың мақтанышы ҳәм келешекке болған исениминиң айқын сәўлелелениўи болып есапланады.

Буннан соң Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик гимнлери жаңлап, байрақлар жоқары көтерилди.

Ҳақыйқатында да, 55 метр бәлентликте желбиреп турған, ҳәр бириниң ени 8 метр, узынлығы 15 метр болған Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының байрақлары узақлардан көзге тасланып, кеўиллерде миллий мақтаныш сезимин оятады.

 Илажда республикамызға белгили көркем өнер шеберлериниң атқарыўындағы концерт бағдарламасы қойып берилди.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.