Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 27 жыллығына бағышланып  Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы қабыл етилгениниң 70 жыллығы алдынан өткерилген илажға  профессор-оқытыўшылар, студент-жаслар ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Ушырасыўда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Баслығының орынбасары А.Ҳамраев, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Демократиялық институтлар, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары комитетиниң баслығы,  Инсан ҳуқықлары бойынша Өзбекстан Республикасы Миллий орайының директоры, академик А.Саидов,  Олий Мажлис Нызамшылық палатасы Демократиялық институтлар, мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары комитетиниң ағзасы И.Ходжиев, Пуқаралық жәмийети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез институты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлиминиң директоры М.Сарыбаев шығып сөйлеп, Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларацияның мазмун-мәниси, оның инсанның ҳуқық ҳәм еркинлерин қорғаўдағы әҳмийетине тоқтап өтти.

Атап өтилгениндей,  ғәрезсизлик жылларында елимизде демократиялық ҳуқықый мәмлекет, күшли пуқаралық жәмийетин қурыў, еркин базар қатнасықлары менен жеке мүлкке тийкарланған базар экономикасын раўажландырыў, халықтың тыныш және абадан турмыс кешириўлери ушын шараятлар жаратыў, Өзбекстанның халықаралық майданда мүнәсип орын ийелеўине қаратылған комплексли илажлар әмелге асырылмақта. Тийкарғы Нызамымыз болған Конституция, оның тийкарында қабыл етилген ҳуқықый ҳүжжетлер жәмийет ҳәм мәмлекет турмысының барлық тараўларын реформалаў ушын ҳуқықый тийкар жаратпақта. Нәтийжеде, бүгинги күни елимиз инсан ҳуқықлары бойынша 70 тийкарғы ҳүжжетке қосылды, БМШ тәрепинен бул бағдарда қабыл етилген 10 тийкарғы халықаралық шәртнаманың қатнасыўшысына айланды.

Усы жылы декабрь айында  Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән деклерациясының қабыл етилгенине 70 жыл толады. Усы мүнәсибет пенен 2018-жыл 5-майда Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән деклерациясы қабыл етилгениниң 70 жыллығына арналған илажлар бағдарламасы ҳаққында»ғы пәрманы қабыл етилди. Ҳәзирги ўақытта пүткил елимиз бойлап усы пәрман талапларын орынлаў шеңберинде көплеген илажлар өткерилмекте.

2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясында белгиленген ўазыйпаларды әмелге асырыў шеңберинде елимиздиң халықаралық қатнасықлардың толық ҳуқықлы субъекти сыпатындағы орнын ҳәм ролин еле де беккемлеў, раўажланған демократиялық мәмлекетлер қатарынан орын алыў, Өзбекстан әтирапында қәўипсизлик,   турақлылық ҳәм жақын қоңсышылық орталығын жаратыў бойынша избе-из илажлар әмелге асырылмақта.

Пәрман менен, мәмлекеттиң, жәмийеттиң ҳәм пуқаралардың Инсан ҳуқықлары пүткил жәҳән декларациясының принциплери ҳәм қәдриятларына итибарды күшейтиў, сондай-ақ, инсан ҳуқықлары менен еркинликлерин исенимли қорғаўды тәмийинлеўге қаратылған шөлкемлестириўшилик-ҳуқықый ҳәм басқа да илажлар системасын буннан былай да жетилистириў, сондай-ақ, нызамшылыққа ҳәм мәмлекетлик уйымлардың әмелий жумысына инсан ҳуқықлары менен еркинликлери тараўында халықаралық стандартларды имплементациялаў механизмлерин ҳәм тәртиби нәтийжелилигин арттырыў мақсетинде бир қатар илажлар режеси белгилеп берилди. Усы режеге муўапық, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлиги, Халық билимлендириў министрлиги Өзбекстан жаслар аўқамы менен биргеликте 2018-жыл 10-декабрьде елимиздеги барлық мектеп, лицей, колледж, жоқары билимлендириў мәкемелеринде Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы қабыл етилгениниң 70 жыллығына бағышланған улыўма миллий сабақлар өткериледи.

Ушырасыўда студент-жаслар өзлерин қызықтырған сораўларға жуўап алды.

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.