Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Инсан қәдири

Соӊғы жыллары Президентимиздиӊ тиккелей басламасы менен өз-ара экономикалық байланыслардыӊ тийкарғы «артерия»ларынан бири саналған халықаралық автомагистраллар менен қатар ишки хожалықлар ара жоллардыӊ қурылысына да айрықша кеўил аўдарылмақта. Усындай бир тегис рәўан жоллардан ийнимиз қозғалмай яки аяғымызды «шық илмей» мәнзилимизге жетсек, оларды салған инсанларға берекеттапсынымызды айтып, миннетдар боламыз. Сонлықтан болса керек, халқымыз «жол салған, көпир қурғанныӊ саўабы өз алдына» деседи.

Мақаламызға арқаў етпекши болған инсанды «Қутан көл» елатындағы 5-санлы мектеп әтирапындағы ишки хожалық жолларын қайта оӊлаў жумысларын алып барып атырған жерде, истиӊ қызған мәҳәлинде ушыраттық.

Балалығынан техникаға ықласы басым Ережепбай Есенбаев дәслеп ҳәзирги «Дарсан» хожалығында, «Ақмаӊғыт» автоколоннасында, Нөкис арнаўлы көшпели механизацияласқан колоннасында, «Приаралводстрой» трестиниӊ Нөкис арнаўлы көшпели механизацияласқан колоннасында ҳәр қыйлы маркадағы техникаларды басқарып, өзиниӊ искерлиги, уқыплылығы менен көзге түсти. Елимиз ғәрезсизлигиниӊ дәслепки жылынан баслап Нөкис районы жол хожалығы бөлип алып ислеў, оӊлаў ҳәм пайдаланыў кәрханасында бульдозер айдаўшысы болса, соӊғы он бес жылдан берли автогрейдер механизмин басқарып келмекте.

Ҳақыйқатында, ҳәр қандай техника басқарған адам экскаватор, автогрейдерди меӊгерип кетиўи қыйын. Буныӊ ушын айрықша уқып ҳәм тәжирийбе талап етиледи. Сонлықтан да, кәрхана баслығы Еркин Дәўлетназаровтыӊ: «Ережеп аға мәкемемиздиӊ «треги»,-деп берген тәрийпинде үлкен мәни бардай туйылады.

Республика ўәлаятларыныӊ ҳәм аймақ ишиндеги хожалықлар аралық жолларды оӊлаўға қәнигелестирилген кәрханада 50 ге шамалас адам турақлы жумыс пенен бәнт болса, олар арасында Е.Есенбаев өзиниӊ пидайылығы, мийнет сүйгишлиги менен басқаларға өрнек болып келмекте. Ол кәрхана тәрепинен быйылғы жылы әмелге асырылатуғын хожалықлар аралық 87 километр узынлықтағы жолларды оӊлаў ислеринде пидайылығы менен көзге түспекте. Көп жыллық мийнети даўамында техникадан нәтийжели пайдаланыў сырларын тереӊ меӊгерген. Жанылғы-майлаў материалларын ҳәм керекли аўысық бөлеклерди ақыллылық пенен ислетиў, техникадан пайдаланыў мүддетин узайтыў менен мийнет жәмәәтинде үлги болып келмекте. Кәрхана тәрепинен орынланыўы тийис болған жәми жумыс көлеминиӊ теӊ ярымын өзине бекитилген ДЗ-99 маркалы тракторын күтимли басқарыўы нәтийжесинде орынлап, жоллардыӊ сапалы оӊланыўына ерисип жүргенлигин гүллән кәсиплеслери мақтаныш тутады. Ҳәр жылы қурылыс-оӊлаў жумысларындағы белгиленген ис көлеминиӊ артығына орынланыўында оныӊ мийнетлери өз алдына. Мәселен, кәрхана тәрепинен соӊғы үш жылда көрилген 10 миллион сум сап пайданыӊ 2,1 миллион сумы тиккелей пидайы автогрейдерши тәрепинен әмелге асырылған. Бүгинги күнге қырықтан аслам шәкиртлери республикамыздыӊ әҳмийетли объектлеринде жемисли ислеп атырған оныӊ мийнетлери кәрхана басшылығы тәрепинен алғысланып келинбекте. 2007-жылы болса «Шуҳрат» медалы менен сыйлықланды.

Сондай-ақ, ол жәмийетлик қайырлы ислерге де белсене қатнасып, басламалар көрсетеди. Тиккелей оныӊ басламасы менен кәрхана тәрепинен «Төк таў» аўыллық-шыпакерлик пункти ҳәм «Ақмаӊғыт» посёлкасы орайындағы балалар спорт майданшасын оӊлаў жумысларына 3,5 миллион сумлық материаллық жәрдем көрсетилип, кем тәмийинленген еки шаӊараққа қарамал алып берген.

- Ережеп ағаныӊ бойына питкен барлық пазыйлетлерден үлги алса арзыйды,-дейди участка баслығы Зәрипбай Бекмуратов.

- Жол қурылысы бойынша жетик қәниге. Тапсырылған жумысты жоқары дәрежеде ҳәм ўақтынан бурын орынлаўға ҳәрекет етеди...

Ҳақыйқатында инсанныӊ қәдир-қымбаты көпшилик жағдайда ел ушын, халық ушын көрсеткен хызметлери менен өлшенеди. Демек, қырық жылдан аслам ўақыттан берли күн менен түнди, ыссы менен суўықты писент етпестен ҳәр ким басқарыў қолынан келе бермейтуғын түрли маркадағы техникаларды меӊгерип, халқымыздыӊ абадан турмысы, республикамыздыӊ гүллеп-раўажланыўы жолында Ережепбай Есенбаевтыӊ көрсетип атырған пидайы хызметлери оныӊ қәдир-қымбатыныӊ жоқары екенлигинен дәрек береди.

 

Басқа жаңалықлар RSS