Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

БАЙРАМ ҚАРСАҢЫНДАҒЫ УМЫТЫЛМАС ЎАҚЫЯЛАР

Ең уллы, ең әзиз байрамымыз болған мәмлекетимиз ғәрезсизлиги күни жақынласқан сайын қәлбимизди ада болмас мақтаныш, қуўаныш сезимлери бийлейтуғыны сыр емес.
Ал, енди байрам қарсаңында қандай да бир қурылыс объекти жуўмақланып, пайдаланыўға тапсырылса ямаса умытылмас ўақыя жүз берсе бул сезимлердиң еки-үш есеге артатуғыны турған гәп.
«Тойға тояна» дегениндей, халқымыздың әзелден қанына сиңген әдетине көре ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық сәнеси де мийнеттеги мол табысларға қоса, республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алынбақта. Келиң жақсысы, бәрин бир шеттен сөз етейик.

БАЙРАҒЫ БӘЛЕНТ ЕЛДИҢ БАХТЫ ДА БӘЛЕНТ
Шемби күни нөкислилер ҳәм пайтахт мийманлары тилге тийек етип, мақтаныш тутса арзыйтуғын умытылмас үш ўақыяның гүўасы болды. Олардың бириншиси Нөкис қаласының ең пайызлы орынларының бири болған И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейи жанындағы майданда жүз берди. Ҳүрметли Президентимиздиң басламасы тийкарында бул жерде Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларының мәмлекетлик байрақлары орнатылды. 
Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси ҳәм Сенатының ағзалары, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң депутатлары, ҳүкимет ағзалары, жазыўшы-шайырлар, илимпазлар, Нөкис қаласындағы миллий-мәдений орайлардың ўәкиллери, мийнет ветеранлары, белгили спортшылар ҳәм кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасқан бул илажды Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов кирис сөз бенен ашты ҳәм жыйналғанларды ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамы менен қызғын қутлықлап, мәмлекетлик байрақлардың халқымыз турмысы ҳәм елимиздиң раўажланыўында тутқан орнына, сондай-ақ, соңғы ўақытларда республикамызда жүз берип атырған жаңалықлар ҳәм өзгерислерге кең түрде тоқтап өтти.
Буннан соң Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмаилов, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының баслығы С.Саййид, «Нураный»  қорының Қарақалпақстан бөлими баслығы Ш.Уснатдинов, Зульфия атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты Ш.Базарбаевалар сөзге шығып, мәмлекетимиз байрақлары халқымыздың мақтанышы, оның өтмиши, бүгини ҳәм келешегин өзинде жәмлеген Ўатанымыздың жарқын тымсалы екенин атап өтти.
Шығып сөйлеўлерден соң Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары мәмлекетлик гимнлериниң жаңлаған сеслери астында еки республиканың байрақлары салтанатлы жағдайда көтерилди.
— Бүгинги ўақыя жәмийетлик-сиясий тәрепинен де, тәрбиялық жағынан да айрықша әҳмийетке ийе, - дейди Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының баслығы, Өзбекстан халық шайыры Сирожиддин Саййид. — Буны әлбетте, үлкен сана ҳәм ой-пикирдиң, жоқары идеяның нәтийжеси деп билемен. Бул байрақлар жүдә бәлентте, жүреклеримиздиң шоққысына қадалғандай желбирейди...
Узынлығы 15, ени 8 метрден ибарат болған бул байрақлар 55 метр бәлентликте желбиреп, күн сайын шырайланып баратырған пайтахтымыз Нөкис қаласының гөззаллығына және де гөззаллық қосып, бул топырақта жасаўшы ҳәр бир инсанды Ўатан қәдирин және де тереңирек сезиниўге шақыратуғынына гүман жоқ.

АКТЁРЛАР ДА,  ТАМАШАГӨЙЛЕР ДЕ ШАД
Буннан соң мәресим қатнасыўшылары Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрына қарай жол алды. Бул жерде қайта реконструкциядан шыққан театр имаратын пайдаланыўға тапсырыў мәресими болып өтти. Театр алдына тартылған лента салтанатлы жағдайда кесилгеннен кейин мийманлар бул жерде театр хызметкерлери ҳәм тамашагөйлер ушын жаратылған шараятлар менен жақыннан танысты. Илаж даўамында театр жәмәәтине Өзбекстан Республикасы Президентиниң саўғасы — «Дамас» автомобили тапсырылды.
Театрымыз жәмәәти ушын бүгин жүдә қуўанышлы күн, - дейди Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театрының бас режиссёры Ырзамурат Айбатов. — Себеби, барлық мүмкиншиликлерге ийе усындай әжайып имаратқа ийе болдық. Буның ушын ҳүрметли Президентимизге, елбасшыларына, қурылысшыларға рахмет айтамыз. Алдағы ўақытлары жаңадан-жаңа спектакльлерди сахналастырып, халқымыздың руўхый дүньясын байытыўдай ийгиликли ислерге үлес қосыўға ҳәрекет етемиз...
Реконструкция жумысларынан кейин пүткиллей жаңа көриниске ийе болған бул театрда актёрлар ҳәм гримм бөлмелери, музей ханасы, барлық қоллайлылықларға ийе 300 орынлық тамашагөйлер залы қурып питкерилген. 1 миллиард сумға сахна перделери, сес күшейтиўши ҳәм жақтыландырыўшы сахна механизмлери, заманагөй инвентарьлар менен тәмийинленген. Әлбетте, бул ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамы алдынан халқымыз ушын да, дүзилгенине быйыл 40 жыл толатуғын театр жәмәәти ушын да әжайып саўға болды, десек асыра айтқан болмаймыз.
Республикамыз басшылары ҳәм жоқары дәрежели мийманлар, Ташкент қаласынан келген белгили актёрлар театрда жаратылған мүмкиншиликлер менен танысып, оларға жоқары баҳа берди. Соң олардың дыққатына қызықлы сахна көринислери қойып берилди.

 КЕМ  КЕЎИЛЛЕРГЕ  КЕҢ КЕЎИЛ
Президентимиз Ш.Мирзиёев 2017-жыл 21-январь күни Қарақалпақстан Республикасына еткен сапары даўамында Хожели районындағы «Мүриўбет үйи» ҳаял-қызлар интернатында болып, бул жерде топланып қалған машқалаларды сапластырыў, ондағы шараятларды жақсылаў ушын мәмлекет тәрепинен жәрдем көрсетилетуғынын атап өтип, бул бойынша бир қатар ўазыйпаларды белгилеп берген еди.
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 6-январьдағы мәжилис баянламасы менен мәмлекет бюджети есабынан интернаттың қурылыс объектин жайластырыў ушын ажыратылған жер майданы аймағында орайласқан ақаба суў тармақларының жоқлығы себепли объекттиң қурылыс орнын Нөкис қаласына көшириўге ҳәм ажыратылған қаржы шеңберинде қурылыс жумысларын баслаўға рухсат берилген еди. Өткен жылдың февраль айында басланған қурылыс жумыслары «Инвест строй Нукус» ЖШЖниң қолы гүл қурылысшылары тәрепинен алып барылып, мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң 27 жыллығы алдынан сапалы етип питкерилди.
Интернат имаратының ашылыў мәресимине бағышланған мәресимге Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы М.Ерниязов, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасының Спикери Н.Исмаиловлар қатнасып, имарат алдына тартылған лентаны салтанатлы жағдайда кести ҳәм интернат директоры Л.Кимге Президент саўғасы — «Исузу» автобусының гилтин тапсырды.
Соң мийманлар интернат ишин аралап көрип, бул жерде тәрбияланыўшылар ҳәм емлениўшилер ушын жаратылған шараятлар менен танысты. 250 орынға мөлшерленген бул заманагөй имаратта емлеў бөлими, дем алыў ханасы, азық-аўқат өнимлери сақланатуғын қоймахана, кең ҳәм жақтылы асхана, тигиў цехы, китапхана ҳәм спорт майданшалары ҳәм 172 орынлық тамашагөй залы болып, емлениўшилер ушын барлық шараятлар жаратылған.
— Жаңа имаратта медицина хызметкерлери ушын да, интернат тәрбияланыўшылары ушын да бурын болмаған мүмкиншиликлер бар, - дейди «Мүриўбет үйи» ҳаял-қызлар интернатының бас мийирбийкеси Амангүл Казбекова. — Буның ушын ҳүрметли Президентимизге, республикамыз басшыларына миннетдаршылығымыз шексиз...
                                                                                                                                                                           ***
Жоқарыда айтқанымыздай, ҳәр қандай байрамға ямаса қуўанышлы ўақыяға саўға менен келиў халқымызға тән қәсийет. Биз жоқарыда сөз еткен объектлер олардың айырымлары ғана. Ал, республикамыздың барлық район ҳәм қалаларында ғәрезсизлик байрамы алдынан қурып питкерилген социаллық объектлер қанша дейсиз!

 

 

Басқа жаңалықлар RSS