Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАҢА МӘСКАНЫНДА ҚУЎАНЫШҚА БӨЛЕНГЕН НУРАНЫЙЛАР

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Өзбекстан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ш.Уснатдинов, район ҳәкими М.Қосназаровлардың қатнасында қурылыс кәрханасының баслығы М.Жуманиязов, республикалық «Нураный» қоры районлық бөлими баслығы Қ.Пирназаровқа имараттың дәстүрий «алтын гилт»ин тапсырмақта.
Жаздың асықтай бултсыз, жадыраған ашық аспанлы, жанға жағымлы самалы елпип ескен Қурбан ҳайыт байрамы күни қанлыкөлшилердиң турмысында умытылмас сәне болып қалды. Таң азаннан ақлық-шаўлықларын жетелеген аталарымыз бенен апаларымыз Ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамы алдынан саўға ретинде тапсырылажақ ең заманагөй, архитектуралық үлгиде салынған Нураныйлар мәсканы — жаңа имаратына қарай жол алысты. Гөнерген, архаизмге айланыўшы «мәскан»ның мазмун-мағанасы «дем алыў орны», «Аталар шайханасы» деген мәнисти аңлатып, тек көркем шығармаларда ғана қолланып келген бир аўыз сөз арқалы тилимизди байытқанға қуўанамыз...
Нураныйларды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў бойынша соңғы жыллардағы Президентимиздиң Пәрманлары тийкарында бурын өз имаратына ийе болмай, қуўыс-қолтықларда жумысларын алып барыўшы  республикалық «Нураный» қоры районлық бөлимлери өз ўақтында ислениўи керек болған ийгиликли исти бириншилер қатары батыллық пенен қолға алған Қанлыкөл районы ҳәкимиятын қоллап-қуўатлап, мақтаныш етсек арзыйды. Ҳәр жылдағы жергиликли бюджеттиң режедеги көрсеткишинен артық орынланған түсими есабынан 560 миллион сумлық қаржы ажыратылады. Қурылысты райондағы көпке үлги исбилерменлердиң бири Махмуд Жуманиязов басшылық еткен көп тармақлы «Қанлыкөл қурылыс инвест» кәрханасы қысқа мүддетте сапалы қурып питкерген. Жаңа имарат қәўендерлер тәрепинен қатты ҳәм жумсақ мебельлер, керекли буйым, үскенелер менен толық тәмийинленди. Бай қорға ийе китапхана, күнделикли газета-журналлар оқыў ханасы, намаз оқыў ханасы, медициналық жәрдем көрсетиў, шахмат-шашка ойнап,  бир кесе шай үстинде гүрриңлесетуғын өз алдына бөлмелери бар. Район ҳәкимияты саўғаға берген үш компьютер интернет тармақларына жалғанған.
Мудамы сый-ҳүрметке бөленген аталарымыз бенен апаларымыздың ақыл-нәсиятлары, турмыслық ис тәжирийбелери бүгинги әўлад ушын зәрүр, - дейди республикалық «Нураный» қоры Қанлыкөл районлық бөлиминиң баслығы Қунназар Пирназаров.
Районымызда ҳүрметли демалыстағы 4983 нураныйларымыз өз шаңарақларының уйытқысы. Соннан екеўи урыс қатнасыўшысы болса, 10 ы тылда хызмет еткен, қалғанлары мийнет пидайылары есапланады.
Быйылғы жылы аўыл хожалығында узақ жыллар жемисли мийнет еткен Қ.Дүримбетов пенен Т.Ешқабуловалар Президентимиздиң Пәрманы менен «Меҳнат фахрийси» көкирек нышанының II ҳәм III дәрежелери менен сыйлықланды. Ҳүкиметимиз тәрепинен берилген ҳәрқандай жеңилликлер ҳәм ғамқорлықларға шексиз миннетдар. Истиң көзин билетуғын атайы дийқан, бағман аталарымыз бүгинги күнде қуўаныштан ғаўқылдасыўы менен мәсканымызға бөлип берилген 1 гектарға мийўели бағ жаратып, пайызлы жерге айландырыўдың әнжамына киристи. Ҳәўиз қаздырып, ғаз-үйреклер өсириўди жобаластырдық. Мәсканымызда жумыслар талап дәрежесинде алып барылыўы ушын қосымша штатлар сорап, Уставымызды тастыйықлаў, банктен есап бетимизди ашып, өз қорымызды жаратыў сыяқлы жумыслар алып барылмақта.
Район орайындағы қәддин көтерген бул саўлатлы имараттың салтанатлы ашылыў кешесине кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты. Жыйналғанларды Қаракалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығы Қ.Сариев, Өзбекстан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ш.Уснатдинов, район ҳәкими М.Қосназаров, нураный Қ.Закиров, шайыр Н.Дәўлетбаевлар қос-қос байрам менен қутлықлап, қуўанышларын бөлисти. Мәресимге мирәт етилген қордың барлық районлық бөлимлериниң жетекшилери ҳәммениң кеўил ашып келетуғын бундай мәсканларды жақын жыллар ишинде салыў ушын өз-ара пикир, үлги-жойбарлар алысты.
Жаслар жағы хызметте, қонақлар, сый-ҳүрметке бөленген нураный аталарымыз бенен апаларымыз кең жайылған байрам дастурханын дөгереклеп дуз-дәм татысты.
Халқымыз ушын исленетуғын ҳәрқандай хызметтиң үлкен-кишиси болмаса керек. Соңғы жыллары Қанлыкөл районының турмысында жүз берген жаңалықлар менен унамлы өзгерислерди өз қоллары менен жаратып атырғаны қандай жақсы. Мәселен, районның жақын өтмиши менен бүгини ҳәм келешегин көз алдыңа келтиретуғын музей шөлкемлестирилген, бас ғәзийнеге саналған китапқа тастан қашап естелик қойылғаны, таза бағдағы ашық аспан астында үлкен көринистеги шахмат-шашка майданшалары бәршеде қызығыўшылық оятпақта. Дүньядағы ең раўажланған мәмлекетлер қатары исенимли нық қәдемлер таслап киятырған ғәрезсиз елимизде, район турмысындағы әпиўайы ҳәм елеспесиздей болып көринген кишигирим нәрселер заманласларымыздың руўхый дүньясын байытып, өз жумысларына жоқары сана-сезим менен қатнас жасаўына алып келмекте.

       

 

Басқа жаңалықлар RSS