Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ЖАҢА МӘСКАНЫНДА ҚУЎАНЫШҚА БӨЛЕНГЕН НУРАНЫЙЛАР

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев, Өзбекстан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ш.Уснатдинов, район ҳәкими М.Қосназаровлардың қатнасында қурылыс кәрханасының баслығы М.Жуманиязов, республикалық «Нураный» қоры районлық бөлими баслығы Қ.Пирназаровқа имараттың дәстүрий «алтын гилт»ин тапсырмақта.
Жаздың асықтай бултсыз, жадыраған ашық аспанлы, жанға жағымлы самалы елпип ескен Қурбан ҳайыт байрамы күни қанлыкөлшилердиң турмысында умытылмас сәне болып қалды. Таң азаннан ақлық-шаўлықларын жетелеген аталарымыз бенен апаларымыз Ғәрезсизлигимиздиң 27 жыллық байрамы алдынан саўға ретинде тапсырылажақ ең заманагөй, архитектуралық үлгиде салынған Нураныйлар мәсканы — жаңа имаратына қарай жол алысты. Гөнерген, архаизмге айланыўшы «мәскан»ның мазмун-мағанасы «дем алыў орны», «Аталар шайханасы» деген мәнисти аңлатып, тек көркем шығармаларда ғана қолланып келген бир аўыз сөз арқалы тилимизди байытқанға қуўанамыз...
Нураныйларды социаллық жақтан қоллап-қуўатлаў бойынша соңғы жыллардағы Президентимиздиң Пәрманлары тийкарында бурын өз имаратына ийе болмай, қуўыс-қолтықларда жумысларын алып барыўшы  республикалық «Нураный» қоры районлық бөлимлери өз ўақтында ислениўи керек болған ийгиликли исти бириншилер қатары батыллық пенен қолға алған Қанлыкөл районы ҳәкимиятын қоллап-қуўатлап, мақтаныш етсек арзыйды. Ҳәр жылдағы жергиликли бюджеттиң режедеги көрсеткишинен артық орынланған түсими есабынан 560 миллион сумлық қаржы ажыратылады. Қурылысты райондағы көпке үлги исбилерменлердиң бири Махмуд Жуманиязов басшылық еткен көп тармақлы «Қанлыкөл қурылыс инвест» кәрханасы қысқа мүддетте сапалы қурып питкерген. Жаңа имарат қәўендерлер тәрепинен қатты ҳәм жумсақ мебельлер, керекли буйым, үскенелер менен толық тәмийинленди. Бай қорға ийе китапхана, күнделикли газета-журналлар оқыў ханасы, намаз оқыў ханасы, медициналық жәрдем көрсетиў, шахмат-шашка ойнап,  бир кесе шай үстинде гүрриңлесетуғын өз алдына бөлмелери бар. Район ҳәкимияты саўғаға берген үш компьютер интернет тармақларына жалғанған.
Мудамы сый-ҳүрметке бөленген аталарымыз бенен апаларымыздың ақыл-нәсиятлары, турмыслық ис тәжирийбелери бүгинги әўлад ушын зәрүр, - дейди республикалық «Нураный» қоры Қанлыкөл районлық бөлиминиң баслығы Қунназар Пирназаров.
Районымызда ҳүрметли демалыстағы 4983 нураныйларымыз өз шаңарақларының уйытқысы. Соннан екеўи урыс қатнасыўшысы болса, 10 ы тылда хызмет еткен, қалғанлары мийнет пидайылары есапланады.
Быйылғы жылы аўыл хожалығында узақ жыллар жемисли мийнет еткен Қ.Дүримбетов пенен Т.Ешқабуловалар Президентимиздиң Пәрманы менен «Меҳнат фахрийси» көкирек нышанының II ҳәм III дәрежелери менен сыйлықланды. Ҳүкиметимиз тәрепинен берилген ҳәрқандай жеңилликлер ҳәм ғамқорлықларға шексиз миннетдар. Истиң көзин билетуғын атайы дийқан, бағман аталарымыз бүгинги күнде қуўаныштан ғаўқылдасыўы менен мәсканымызға бөлип берилген 1 гектарға мийўели бағ жаратып, пайызлы жерге айландырыўдың әнжамына киристи. Ҳәўиз қаздырып, ғаз-үйреклер өсириўди жобаластырдық. Мәсканымызда жумыслар талап дәрежесинде алып барылыўы ушын қосымша штатлар сорап, Уставымызды тастыйықлаў, банктен есап бетимизди ашып, өз қорымызды жаратыў сыяқлы жумыслар алып барылмақта.
Район орайындағы қәддин көтерген бул саўлатлы имараттың салтанатлы ашылыў кешесине кең жәмийетшилик ўәкиллери қатнасты. Жыйналғанларды Қаракалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси Баслығы Қ.Сариев, Өзбекстан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаў «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Ш.Уснатдинов, район ҳәкими М.Қосназаров, нураный Қ.Закиров, шайыр Н.Дәўлетбаевлар қос-қос байрам менен қутлықлап, қуўанышларын бөлисти. Мәресимге мирәт етилген қордың барлық районлық бөлимлериниң жетекшилери ҳәммениң кеўил ашып келетуғын бундай мәсканларды жақын жыллар ишинде салыў ушын өз-ара пикир, үлги-жойбарлар алысты.
Жаслар жағы хызметте, қонақлар, сый-ҳүрметке бөленген нураный аталарымыз бенен апаларымыз кең жайылған байрам дастурханын дөгереклеп дуз-дәм татысты.
Халқымыз ушын исленетуғын ҳәрқандай хызметтиң үлкен-кишиси болмаса керек. Соңғы жыллары Қанлыкөл районының турмысында жүз берген жаңалықлар менен унамлы өзгерислерди өз қоллары менен жаратып атырғаны қандай жақсы. Мәселен, районның жақын өтмиши менен бүгини ҳәм келешегин көз алдыңа келтиретуғын музей шөлкемлестирилген, бас ғәзийнеге саналған китапқа тастан қашап естелик қойылғаны, таза бағдағы ашық аспан астында үлкен көринистеги шахмат-шашка майданшалары бәршеде қызығыўшылық оятпақта. Дүньядағы ең раўажланған мәмлекетлер қатары исенимли нық қәдемлер таслап киятырған ғәрезсиз елимизде, район турмысындағы әпиўайы ҳәм елеспесиздей болып көринген кишигирим нәрселер заманласларымыздың руўхый дүньясын байытып, өз жумысларына жоқары сана-сезим менен қатнас жасаўына алып келмекте.

       

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.09.2018 САХНАДА — ТОҒЫЗ ТОҢҚЫЛДАҚ...

«Той десе қуў бас жумалайды» дегениндей Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында таза имараты пайдаланыўға тапсырылған пайтахтымыздағы Қарақалпақ мәмлекетлик жас тамашагөйлер театры әтирапы байрам түсине енип, әтирапына көркем өнер, ша¬йдалары, жаслар, қулласы усы тараўға қызығыўшы ықласбентлер менен толысты.

10.09.2018 АРХЕОЛОГ ИЛИМПАЗДЫҢ ЮБИЛЕЙИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Жаслар орайында Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институты археология бөлиминиң баслығы Өзбекстан Қаҳарманы Ғайратдин Хожаниязовтың туўылғанының 70 жыллығына бағышланған кеше болып өтти.

08.09.2018 УЛЛЫ БАБАМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҲҮРМЕТ

Өткен жума күни таң сәҳәринде қуслардың сайраған ҳаўазы Беруний районы халқын ертерек оятты. Ҳәттеки, тереклер, гүллер де ерте оянғанға мегзейди.
Сақый қуяш бизди Беруний журтында жыллы нурлары менен күтип алды. Кең азада көшелерди толтырған халайық Беруний бабамыздың руўхын таўап етиўге асықты.

05.09.2018 ПУҚАРАЛЫҚ ЖӘМИЙЕТИНИҢ ҲУҚЫҚЫЙ ТИЙКАРЫ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде «Инсан ҳуқықлары Пүткил жәҳән декларациясы ҳәм инсан ҳуқықлары тараўында билим алыў ҳуқықы» темасында ушырасыў болып өтти.

31.08.2018 АЙМАҚ БАЛАЛАРЫНА БАЙРАМ САЎҒАСЫ

Жаңа оқыў жылының дәслепки күни пайтахтымыздағы «Жаңа базар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағындағы 45-санлы улыўма билим бериў мектебиниң жаңа имараты пайдаланыўға тапсырылды.

30.08.2018 МИЙНЕТЛЕРИ МҮНӘСИП БАҲАЛАНЫП, ХОШАМЕТЛЕНДИ

Ең уллы байрамымыз-Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң  27 жыллық байрамы жақынласқан сайын кеўлимизди шексиз қуўаныш сезимлери бийлемекте. Халқымыздың уллы пазыйлетлеринен бири-байрамларды мийнетте мол табыслар ҳәм республикамыздың жәмийетлик-сиясий турмысында әҳмийетли орын ийелейтуғын ўақыялар менен күтип алыў әдети ғәрезсизлик байрамы алдында да нәтийжели даўам етпекте.

30.08.2018 ПАЙТАХТЫМЫЗДА ЖАҢА ТУРАҚ ЖАЙЛАР ПАЙДАЛАНЫЎҒА БЕРИЛДИ

Усы жыл 31-август күни кең жәмийетшилик ўәкиллериниң қатнасында бул имаратлардың пайдаланыўға тапсырылыўына арналған салтанатлы мәресим өткерилди.

Усы жерде атап өтиўимиз тийис, бул квартиралардың алтаўының социаллық жақтан қорғаўға мүтәж, кем тәмийинленген, бағыўшысын жоғалтқан ямаса майыплығы бар шахсларға басланғыш төлеми қәўендерлер тәрепинен төленип берилгени болды.