Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ҚАРАҚАЛПАҚСТАННЫҢ ЖАҢАЛАНҒАН ТУРМЫСЫ

Мәмлекетимиз басшысының Қарақалпақстанға ҳәр бир сапары бул аймақта экономиканы раўажландырыў, қарақалпақ хал­қының социаллық турмысын жақсылаўға қаратылған қатар жойбарлар, режелер, усыныслары менен ҳәр бир пуқараның кеўлинде жаңа арзыў-мақсетлердиң көбейиўин, бахытлы келешекти усы бүгин көрип жасап атырғанлығын және бир мәрте көрсетеди. Ҳүрметли Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң Қарақалпақстан халқына болған шексиз итибары ҳәм меҳири бул аймақты және де абат, және де пәраўан етиў ушын алып барылып атырған кең көлемли жумысларда өз көринисин таппақта.
Бәршеге мәлим, кейинги еки жылда Өзбекстан тек жаңаланып, жасарып ғана қалмай, ал, пүткил дүньяны өзине қаратты. Халқымыз бир ўақытлары узақ Европаның раўажланған еллерине барып көриўди ҳәўес етер еди. Бүгин болса пүткил дүнья Өзбекстанға умтылмақта. Усы еки жылда мәмлекетимиз үлкен қурылыс майданына айланғаны сыр емес. Қуўанарлысы сол, бул қурылыс ислери бириншилерден болып Қарақалпақстанда өз көринисин тапты. Елимиз басшысы өз сапары даўамында мине усы қурылыслар жемиси болған қатар жойбарлар өз нәтийжесин бергенин атап өтер екен, қарақалпақ халқы менен бул реттеги ушырасыў жаңа режелер, жаңа ўазыйпалар ҳәм жаңа басламалар менен және де нәтийжели болыўын айтты.
Халқымыз бүгин Президентимиздиң тиккелей басламасы ҳәм итибары нәтийжесинде Қарақалпақстанның социал-экономикалық турмысы, журт келбетиниң пүткиллей жаңаланғанын, өзгергенлигин қуўаныш пенен атап өтпекте. Абат аўыллар, абат мәҳәллелер, көркем ҳәм ықшам имаратлар, дем алыў орынлары, қыябанлар пайда болды.
Жер асты, жер үсти байлықлары Президентимиздиң жаңа режелери ҳәм Қарақалпақстанға жөнелтилип атырған сырт ел инвестициялары менен санаат тараўын раўажланыў басқышына көтериўде әҳмийетли фактор болмақта. Исбилерменлердиң барлық тараўларда ислеп атыр­ған мийнетлери халық турмысының пәраўанлығын арттырмақта, дастурханларын берекетли етпекте.
Қарақалпақстанның жаңа­ланған турмысы дослық-татыўлық, инсанлардың меҳир-мүриўбети, кирип келген ҳәр бир жаңа күнниң үлкен мақсетлерге толып турғанлығы, халқымыз өз бахтын, келешегин бүгин көрип атырғаны олардың өз турмысынан разы ҳәм Президентимизге миннетдар болғанлығында көзге тасланбақта.
Соны айрықша бир қуўаныш пенен атап өтиў лазым, халықшыл, адамлардың дәрт ҳәм тәшўиши, қуўанышы, арзыў ҳәм үмитлерин сезе алатуғын, инсансүйиўши Президентимиз Нөкис қаласының көшелерин айланып жүрип, жас келин-күйеўлер то­йының қатнасыўшысы болды. Тойға жыйналғанлар бул жерде елимиз басшысын көрип, дәслеп өз көзлерине исенбеди. Жас келин Ҳүрлиман Арзымова, күйеў Султан Төремовлар өзлериниң тәғдири тарийхый бир ўақыя менен бахытқа толғанын, усындай бахытлы елдиң перзентлери екенлигин ҳәм усы елдиң хызмети ушын жанын пидә етиўге таярлығын атап өтти. Президентимиздиң бул жас шаңараққа жаңа турақ жай саўға еткени олардың кейинги турмысында усы журт тәғдири ушын жуўапкершилигин және де арттырды.
Мен дөретиўши сыпатында Президентимиздиң республика белсендилери менен ушырасыўындағы халқымыз турмысының пәраўанлығын арттырыў жолында реформалар избе-из даўам еттирип атырғанлығы, жаңа жойбарлар адамлардың турмыс дәрежесин және де жақсылаўға хызмет етиўи кереклиги ҳаққындағы сөзлерин тыңлар екенмен, Қарақалпақстан халқын қаншелли үлкен бир бахыт, тыныш-татыў, берекетли, пәраўан турмыс күтип турғанын сездим. Дөретиўши сыпатында аймақтың социал-экономикалық тараўларын буннан былай да раўажландырыўға қаратылған жаңа жойбарлар, жаңа режелер, баслама ҳәм усыныслар бизлер дөрететуғын жаңа шығармаларға тема болыўын ҳәм биз бундай жаратыўшылық мийнети менен қаҳарманлық көрсетип атырған ҳәр бир инсан өмирин қәлемге алып, тарийх бетлеринде қалдырыўымыз кереклигин аңладым.
Усы орында Президентимиздиң алдынғы сапарынан кейин Нөкисте қәд көтерген Ибрайым Юсупов атындағы инталы балалар мектеби оқыўшыларының дөретиўшиликтеги табысларын еследим. «Қарақалпақ әдебияты» газетасы бетлеринде жети жастан тоқсан жасқа шекемги болған қатар жаңа дөретиўшилер аты пайда болғанлығын айтып өтпекшимен. Бул халқымыздың Президентимиз алып барып атыр­ған ишки ҳәм сыртқы сиясаттан разы болып жасап атыр­ғанлығы, жаңаланған турмыстың жаслар менен кекселерге илҳам бағышлап атырғанының дәлили.
Бүгин жасларымыз дана болыўға умтылмақта, кекселеримиз болса бирден жасарып қалыўды арзыў етпекте.
Биз дөретиўшилер бундай жаңаланып атырған турмысты, Президентимиздиң халық ушын ислеп атырған жақсылықларын әлбетте, қәлемге аламыз. Биз бул жумысларды Мойнақ районынан баслаўымыз керек, деп ойлайман. Әсиресе, елимиздиң ең арқасында жайласқан «Қарақалпақстан» посёлкасының пүткиллей жаңа түске енгенлиги, бул жерде жасаўшы ҳәр бир пуқара: «Бизиң посёлкамыз Өзбекстанның Қазақстан менен шегаралас аймағы. Басқа мәмлекеттен усы аймақ арқалы Өзбекстанға кирип келген ҳәр бир адам посёлка көринисинде, желбиреп турған мәмлекетимиз байрағы, нур шашып турған гербине көзи түсип, бизиң елимиз жаснап, жаңаланып баратырғанлығының гүўасы болады. Биз Президентимизге тек миннетдар болып ғана қоймастан, елимиз басшысы тымсалында бахытлы журтымызды, инсанлардың бир-бирине болған дослық меҳирин, жақынлығын сеземиз. Тарийхымызды аңлаймыз, әсиресе, қарақалпақ халқына болған шексиз ғамқорлық, миллет даңқы ҳәм қәдирин қаншелли көклерге көтерип атыр­ғанлығынан қуўаныштамыз» деп, өз турмысынан разы болып жасамақта.
Президентимиздиң Мойнақ районына сапары ҳәм район буннан кейин пүткиллей жаңаланыўы ҳаққындағы көрсетпелери — санаат тараўында 12, аўыл хожалығында 5, халыққа хызмет көрсетиў бойынша 12 үлкен жойбарлардың әмелге асырылыўы — бул районның XXI әсир талапларына жуўап беретуғын жаңа бир көриниси, жаңа пәраўан турмысы басланып атырғанынан дерек береди. Булардың ҳәммеси ҳәр бир дөретиўши ушын үлкен илҳам дереги болыўына гүман жоқ.
Биз билемиз, Арал теңизи қурыўының ақыбетлерин жумсартыў, теңиздиң шорланған жерлеринде илимий изертлеў жумысларын алып барыў, экосистеманы жақсылаў, Аралдың қурыған бөлиминде тоғайлар пайда етиў, шарўашылықты раўажландырыў бойынша да Қарақалпақстанда үлкен жойбарлар тийкарында әмелий жумыслар алып барылады.
Президентимиз «Арал апатшылығынан ең көп зыян көрген ҳақыйқатында усы Мойнақ хал­қы, деп атап өтти. Мойнақшылардың сабыр-тақаты, Ўатансүйгишлиги, мийнеткешлиги ушын рахмет айтыўымыз, усыған мүнәсип хызмет етиўимиз керек», деди. Бул мәзи гәплер емес. Әсиресе, Мойнақта келеси жылы 20 көп қабатлы жайлар қурылып, жаңа қалашаның қурылыўы ҳаққындағы ўазыйпалар мойнақшыларды шексиз қуўандырды.
Қарақалпақстанлылар ертеңги күнге исенбекте. Неге дегенде, Президентимиздиң көрсетпеси тийкарында Өзбекстанның Қытай, Қубла Корея, Япония, Кувейттеги елшилери тәрепинен Қарақалпақстанда ири жойбарлар тийкарында әмелге асырылатуғын инвестициялар есабынан цемент, лак-бояў, алюмин фольгасын ислеп шығаратуғын заводлардың иске түсирилиўи пикиримиздиң дәлили. Халқымызға медициналық хызмет көрсетиўдиң сапасы жақсыланбақта, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелериниң хызмети кеңейт­тирилмекте, жас кадрларды тәрбиялаў мақсетинде Нөкис қаласында жаңа типтеги Президент мектеби қурылады. 2400 орынлық 7 мектеп салынады.
Булардың ҳәммеси Қарақалпақстанның турмыс тәризиниң жаңаланып атырғанлығы, журтымыздың азат ҳәм абат, турмысымыздың және де пәраўан, халқымыздың бахты шексизлигиниң тымсалы.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

14.06.2019 ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА АЙЫРЫМ ФЕРМЕРЛЕР ГЕКТАРЫНАН 80 ЦЕНТНЕРГЕ ШАМАЛАС ЗҮРƏƏТ АЛМАҚТА

Бүгин елимиздиң барлық аймақларында ырысқы-несийбемиз болған ғəллени қысқа ўақыт ишинде орып-жыйнап алыў жумыслары қызғын даўам етпекте. Атап айтқанда, Қарақалпақстан Республикасының барлық районларында ғəлле орым-жыйым мапазы шөлкемлескенлик пенен даўам етпекте.

11.06.2019 Кувейттиң жəне бир инвесторы менен бирге ислесиў жолға қойылмақта

Усы жылдың 10-июнь күни Өзбекстан Республикасының Кувейт мəмлекетиндеги Айрықша ҳəм толық ҳуқықлы елшиси Б.Аълоев ҳəм «Petroleum Dynamics Oil & Gas» компаниясының вице-президенти Махаешом Арйей басшылығындағы делегация республикамызда сапарда болды.

10.06.2019 ӨЗБЕКСТАН ТЕАТРЛАРЫНЫҢ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФЕСТИВАЛЫ БАСЛАНДЫ

Усы жыл 10-июнь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында «Сени жырлаймыз, заманлас!» Өзбекстан театрларының V республикалық фестивалының ашылыў салтанаты болып өтти.