Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Елликқалада «Нафосат - бостаным мениң» VIII республикалық фестивалы болып өтти

Мине, бир неше жыллардан берли Қарақалпақстанның ең ири мәденият орайларының бири болған Елликқала районында «Нафосат - бостаным мениң» атамасында дәстүрий ҳәм вокал атқарыўшылар, эстрада қосықшылары, бақсылар, халфа ҳәм лапар атқарыўшыларының фестивалы ҳәм де өнерментлер менен художниклердиң көргизбеси өткерилип келинбекте. Өлмес ҳаўаз ийеси, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Түркменстан ҳәм Татарстан халық артисти Атажан Худайшукуровтың естелигине ең биринши мәрте жас қосықшылар арасында 1999-жылы «Қамбардың алтын сазы» атамасында өткерилген бул фестивальдың жыллар даўамында шеңбери кеңейип, онда жоқарыда айтқанымыздай, қосық атқарыўшылығының басқа да жөнелислери бойынша жас талант ийелери, сондай-ақ, өнерментлер ҳәм художниклер де өз өнерлерин сыннан өткеретуғын болды ҳәм фес­тиваль «Нафосат - бостаным мениң» атамасын алды. Усы күнге шекем ҳәр еки жылдан бир өткерилетуғын бул фестивальға қатнасқан ҳәм лауреат болған көплеген жас талант ийелери соң­ғылығында халық сүйген қосықшыларға айланып, көркем өнерде өз жолларын таўып кетти.

Ўақыт арғымағы тынбас­тан шаўып, ғәрезсизлигимиздиң 22 жыллық байрамы белгиленетуғын быйылғы жылдың 1-3-август сәнелеринде әййемги қорғанлар журтында бул фестиваль сегизинши мәрте көтериңкилик жағда­йында өткерилди. Өзбекстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери минис­трлиги, Жазыўшылар ҳәм Композиторлар аўқамлары, Көркем академия, «Камалат» жаслар жәмийетлик ҳәрекетиниң Орайлық кеңеси, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, А.Худайшукуров атындағы қор ҳәм Еликқала ра­йоны ҳәкимлиги тәрепинен «Қәдир-қымбатым, сүйенишим ҳәм мақтанышымсаң, ғәрезсиз Өзбекстан!» сүрени астында шөлкемлестирилген фестиваль ҳәм өнер­мент­лер менен художниклер көргизбесине мәмлекетимиздиң дерлик барлық ўәлаятларынан, Ташкент қаласы ҳәм Қарақалпақстан Республикасынан 250 ге шамалас жас талант ийелери қатнасты.

1-август күни фестиваль мийманлары Елликқаланың көзге көринген орынлары, тарийхый естеликлер ҳәм районда жүргизилип атырған абаданластырыў ҳәм қурылыс ислери менен танысты. Район орайындағы Еслеў ҳәм қәдирлеў майданы, «Устазға ҳүрмет», жаўынгер-интернационалистлер қыябаны комплекслеринде болып, гүл шеңберлерин қойды. Соны да айтып өтиў керек, қосықлар байрамы ҳәм ғәрезсизлигимиздиң 22 жыллығы мүнәсибети менен райондағы «Наўайы» АПЖ аймағында аўыллық-шыпакерлик пункти, «Сарыбий» АПЖ да үлги жойбар тийкарында салынған бес жай ҳәм усы жыйын аймағында жайласқан колледждиң қосымша оқыў корпусы, «Елликқала» АПЖ аймағында автомобильлерге жанылғы қуйыў шақапшасының қурылыслары питкерилип, пайдаланыўға тапсырылды.

2-августта Бостан қаласындағы мәденият сарайында фестивальдың салтанатлы ашылыў мәресими болып, онда Еликқала районының ҳәкими Н.Худайбергенов фестиваль мийманларын ҳәм жыйналғанларды қызғын қутлықлады. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев Жоқарғы Кеңес ҳәм Министрлер Кеңесиниң фестиваль қатнасыўшыларына жоллаған қутлықлаўын оқып еситтирди. Соң фес­тиваль мийманлары - Өзбекстан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министриниң орынбасары А.Муўсаев, Өзбекстан Композиторлар аўқамының баслығы Р.Абдуллаев, Өзбекстан халық артистлери §.Ахмедов, М.Йўлчиева, §.Саъдиев, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық артис­ти М.Раззақова, Өзбекстан халық бақсысы А.Паянов, Өзбекстан халық ҳапызы А.Сафаров, шайыр Е.Мадрахимов (Ашық Еркин), Қарақалпақстан Композиторлар аўқамының баслығы Н.Мухаммеддинов ҳәм басқалар сөзге шығып, жас талант ийелерин анықлаўда, оларды ел-журтқа танытыўда фестивальдың тутқан орнын айрықша атап өтти ҳәм бәйгиге түсип атырған жасларға табыслар тиледи.

- Устазым Атажан Худайшукуровтың естелигине шөлкемлестирилип атырған фестивальға бүгин мийман болып қатнасып атырман, - дейди хорезмли қосықшы, Өзбекстанда хызмет көрсеткен артист Рәўшанбек Матякубов. - Мен 1999-жылы ең биринши мәрте өткерилген таңлаўда жеңимпаз болып, көркем өнердиң кең гүзарына жоллама алған едим. Соннан берли фестиваль шеңбери әдеўир кеңейипти. Бүгин жеңимпаз болған жас атқарыўшылар ертең бир күн өмирден өз жолын таўып кететуғынына беккем исенемен...

 

Басқа жаңалықлар RSS