Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

ХАЛҚЫМЫЗҒА ЖАҢА ЖЫЛ ҚУТЛЫҚЛАЎЫ

Қәдирли ўатанласлар!
Әзиз дослар!
Ең дәслеп, бәршеңизди өзинде уллы мақсет ҳәм ийгиликли ислерди жәмлеп, халқымызды және де үлкен дөретиўшилик жумысларға руўхландырып атырған қутлы әййям — Жаңа жыл байрамы менен қызғын қутлықлайман.
Ҳәр бир шаңарақ өзгеше пайызға, ҳәр бир кеўил жыллы сезимлерге бөленип атырған усы қуўанышлы мәўритлерде сиз әзизлерге, қәдирдан нураныйлар менен меҳрибан ҳаял-қызларымызға, жигерли жасларымызға, пүткил халқымызға шын жүректен шыққан тилеклер билдириў инсанға қанаатланыўшылық бағышлайтуғынын айрықша атап өтким келеди.
Өтип баратырған жыл елимиздиң жаңа тарийхына алтын ҳәриплер менен жазылып қалатуғын, өзиниң умытылмас тарийхый ўақыялары, турмысымыздың барлық тараўларындағы өзгерислери ҳәм жаңаланыўлары менен ажыралып туратуғын дәўир сыпатында кеўиллерден терең орын ийелейди.
Изде қалып баратырған «Жедел исбилерменлик, инновациялық идеяларды ҳәм технологияларды қоллап-қуўатлаў жылы» кең көлемли раўажланыўлары, экономикамыздың және де беккемлениўи, исбилерменликти қоллап-қуўатлаў, халықтың турмыс абаданлығын арттырыў ҳәм инсанларды социаллық қорғаў сыяқлы ийгиликли ислери, санаат, экономика, қурылыс, транспорт ҳәм басқа да тараўларда бурын болмаған жоқары нәтийжелери менен ажыралып турмақта.
Әсиресе, ҳүрметли Президентимиздиң Қарақалпақстанға деген айрықша итибары нәтийжесинде халқымыздың ийгилиги жолында хызмет ететуғын бир неше ири кәрханалардың, социаллық-мәдений инфраструктура ҳәм басқа да объектлердиң иске түсирилгенлигин айрықша атап өтиў орынлы.
Санаўлы айлар ишинде Қараөзек районында «Титан цемент» кәрханасының иске түскени, Тақыятас районында металл-конструкция ислеп шығарыў заводының пайдаланыўға берилгени, Елликқала районында «Бостан мега текстиль» кәрханасының жумыс баслағаны, Кегейли районында целлюлоза ислеп шығаратуғын «Кегейли қағаз», боян тамырын қайта ислейтуғын «Ланко мия», сондай-ақ, Нөкис қаласында медицина буйым­ларын ислеп шығаратуғын «Нукусмедтех» кәрханаларының жумыс баслағаны турмысымызда жүз берген қуўанышлы ўақыялар қатарына киреди.
Соны айрықша атап өтиўимиз тийис, ҳүрметли Президентимиз жаратып берген имканиятлар нәтийжесинде өткен айлар даўамында тек ғана қосымша дәраматлар есабынан қала ҳәм районларымызда қурылыс-оңлаў жумысларын алып барыў, социаллық тараўлардың материаллық-техникалық базасын беккемлеў, халықтың бәнтлигин тәмийинлеў ҳәм басқа да ийгиликли мақсетлерге 635,4 миллиард сумлық қаржы ажыратылды.
Жуўмақланып атырған жылдың және бир әҳмийетли, тарийхый ўақыяларының бири бул — Бирлескен Миллетлер Шөлкеминиң қәўендерлигинде Аралбойы халықлары ушын көп тәреплеме шериклик тийкарындағы Траст фондының жумыс баслаўы болып табылады. Бул фонд жақын жыллар ишинде өзиниң унамлы нәтийжесин берип, халқымыздың социаллық-экономикалық жағдайын жақсылаўда, экологиялық апатшылық тәсирлерин жумсартыў бойынша инвестициялық жойбарларды өз ўақтында ҳәм нәтийжели әмелге асырыўда әҳмийетли орын ийелейди.
Және бир әҳмийетли тәрепи сонда, халқымыз ҳүрметли Президентимиздиң жуўмақланып атырған жылдың 15-16-ноябриндеги Қарақалпақстанға сапарын елимизге келген үлкен бахыт, мол берекет ҳәм дәўлет сыпатында қуўаныш пенен қарсы алды.
Себеби, ҳүрметли Президентимиз өз сапары даўамында республикамыздың және де раўажланыўы, халқымыздың бахытлы ҳәм абадан турмысы менен байланыслы бир қатар ири жойбарларды, әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп берди. 
Айрықша айтатуғын ўақыялардан және бири, жуўмақланып атырған жылдың 28-декабрь күни ҳүрметли Президентимиз өзиниң Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатында да Қарақалпақстанның социаллық-экономикалық жақтан және де раўажланыўына айрықша итибар қаратты. Әсиресе, Мойнақ районында барлық зәрүр инфраструктураларға ийе болған заманагөй қалаша жаратылатуғынлығын атап өтти.
Бул гүллән халқымыздың келешекке деген исенимин және де беккемлеп, ҳәр бир инсанды елимизде әмелге асырылып атырған дөретиўшилик ислерге үлес қосыўға руўхландырмақта.
Қәдирли ўатанласлар!
Елимизде «Жедел инвестициялар ҳәм социаллық раўажланыў жылы» деп жәрияланған Жаңа жылда түрли тараўларға, аймақларға жаңа технологиялар, алдынғы тәжирийбелер, жоқары маманлықтағы қәнигелер кирип келип, исбилерменликтиң жедел раўажланыўы, тараўларда жүргизилип атырған реформаларды буннан былай да тереңлестириў сыяқлы бир қатар мәселелер тийкарғы ўазыйпаларымыздан болып қала береди.
Байрам алдынан жаўған аппақ қар ҳақ кеўилли хал­қымызға бахыт, мол ырысқы-несийбе, дәрьямызға нәўпир суўлар алып келе берсин!
Сизлерди және бир мәрте Жаңа жыл байрамы менен қызғын қутлықлап, бәршеңизге беккем денсаўлық, мол табыслар тилеймен!
Жаңа жыл ҳәр бир шаңараққа аманлық, берекет ҳәм қуўаныш алып келгей!
Елимиз тыныш, халқымыз ҳәмийше аман болсын!
Жаңа жылыңыз бәршеңизге қутлы мүбәрек болсын, әзиз заманласлар!

М.ЕРНИЯЗОВ,
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Баслығы.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.