Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

«АРАЛ ҲƏМ МОЙНАҚ ТƏҒДИРИ: ТЕҢИЗ ШЕГИНБЕКТЕ, БИРАҚ ИНСАН ШЕГИНБЕЙДИ»

Усы жылдың 4-январь күни Халықаралық пресс-клубтың гезектеги сессиясы туңғыш рет Нөкис қаласынан дерлик 400 километр узақлықта – Арал теңизиниң қурыған аймағында өткерилди.
«Арал ҳəм Мойнақ тəғдири: теңиз шегинбекте, бирақ инсан шегинбейди» сүрени астында болып өткен сессияға Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳəм Министрлер Кеңесиниң Баслықлары, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенаты, сондай-ақ, ҳүкимети ағзалары, Өзбекстан Республикасы Айрықша жағдайлар министрлиги жуўапкер хызметкерлери, қала ҳəм район ҳəкимлери, илимпазлар, тийисли мəкеме ҳəм шөлкемлер басшылары ҳəмде ғалаба хабар қураллары ўəкиллери қатнасты.
Бəршемизге мəлим, Ҳүрметли Президентимиз Шавкат Мирзиёев тəрепинен Аралбойы халқына, соның ишинде Мойнақ районына қаратылып атырған айрықша итибары нəтийжесинде бул аймақта бурын мисли көрилмеген ийгиликли ислер əмелге асырылмақта. 
Арал теңизи 45-50 жыл даўамында бир əўладтың көз алдында жоқ болып кетти. Ҳəзир теңиздиң қурыған майданында 5,5 млн. гектарлық жүдə үлкен саҳра пайда болып, оннан атмосфераға жылына 100 миллион тоннадан аслам дузлы шаң көтерилмекте. Бул дузлы шаңлар алыс-алыслар – Ирландия музлықлары, Европа мəмлекетлери, Норвегия тоғайлары, ҳəттеки, Антарктидаға шекем жетип бармақта. Жəҳəн машқаласына айланған Арал апатшылығы ақыбетлерин жумсартыў бойынша Ҳүрметли Президентимиздиң БМШ Бас ассамблеясиниң 72-сессиясында бул машқалаға дүнья кең жəмийетшилигиниң итибарын қаратқаны, сондай-ақ, Журтбасшымыздың басламасы менен БМШтың Аралбойы регионы ушын Инсан қəўипсизлиги бойынша көп тəреплеме шериклик тийкарында Траст фондының шөлкемлестирилгени Аралбойы халқына жаңа өмир бағышламақта.
Сессияда атап өтилгениндей, Мойнақта Судочье, Мойнақ қолтығы, Междуречье, Жалтырбас сыяқлы 10-17 мың гектарды қурайтуғын көллерди сақлап қалыў ҳəм балықшылықты раўажландырыў бойынша бағдарлама исленбекте. Усы көллерден тутылған балықлар Мойнақ консерва заводына жеткерип бериледи ҳəмде көллердеги қамыслар районда қурылып атырған ДСП заводының шийки заты ретинде пайдаланылады.
Президентимиздиң өткен жылдың 15-16-ноябрь күнлери Қарақалпақстанға сапары даўамында ҳəм Олий Мажлиске Мүрəжатында да Арал ҳəм Мойнақ темасына айрықша итибар қаратып, теңиздиң қурыған аймағында 500 мың гектарлық тоғайлықлар пайда етиў бойынша тапсырмаларды белгилеп берген еди. 
Қорғаныў тоғайлықларын пайда етиў мақсетиндеги ийгиликли ислер 2018-жылдың 17-декабринен басланды. Мойнақ районы орайынан 130-140 километр узақлықта, Аралдың қурыған ултанында штаб шөлкемлестирилип, бүгинги күнге шекем 119750 мың гектардан аслам майдан егис ушын таярланды ҳəмде 34665 мың гектардан аслам майданға сексеўил туқымы егилди. 
Аралдың қурыған ултанында өткерилип атырған илажларға республикамыз ҳəм ўəлаятлардан жəми 1 мың 500 ден аслам исши ҳəмде 400 ден аслам техникалар қамтып алынған.
Халықаралық пресс-клубтың усы сессиясы ўақтында қайырлы иске қол урылғаны, яғный, жанлы эфир арқалы Мойнақта алып барылып атырған кең көлемли ислерге өз үлесимди қосаман, яғный, қайыр-сақаўат етиўди қəлеўшилер ушын арнаўлы есап бети ашылғаны дағазаланды. Усы есап бетине қысқа ўақыт ишинде жерлеслеримизден 6 миллиард сўмнан артық пул келип түскенлиги айтып өтилди. Усы есап бетине келип түскен қаржылар аўыр шараятта мийнет етип атырған жерлеслеримизге ҳəр тəреплеме қолайлықлар жаратыў, тоғайлықлар пайда етиў сыяқлы ийгиликли мақсетлерге жумсалады.

 

 

Басқа жаңалықлар RSS

10.10.2019 Хошхабар: Тақыятас районы пахта тапсырыў шəртнамасын орынлады

Тақыятаслы пидайы, мийнеткеш пахтакешлердиң аўызбиршиликте  еткен мийнетлериниң нəтийжесинде бул район мəмлекетимизге пахта тапсырыў бойынша шəртнамалық режесин биринши болып артығы менен, яғный, 100,6 пайызға орынлап, мийнет жеңисине еристи.