Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

14.07.2015 Ел-журтқа садықлық тымсалы

Өткен дәўир ишинде сия­сий-экономикалық, руўхый тараўларда ерискен жетискенликлеримиздиң тийкарғы көриниси бул мәмлекетимизде орнатылған тынышлық, миллетлер аралық татыўлық, мәмлекет қәўипсизлигин сақлаў илажлары тәмийинленди деп исеним менен айта аламыз. Себеби, тек тынышлық болған мәмлекетте ғана сиясий-экономикалық реформаларды табыслы әмелге асырыў мүмкин.

06.07.2015 Жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясат - әмелде

Елимиз Президентиниң 2014-жыл 6-февральдағы «Өзбекистан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекетлик сиясатты әмелге асырыўға қаратылған қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарын орынлаўды тәмийинлеў мақсетинде Əмиўдәрья районында «Жер ажыратыў, ийелик етиў, пайдаланыўға ҳәм ижараға бериў мәселелерин көрип шығыўшы турақлы комиссия»сының арнаўлы шешими тийкарында жас шаңарақларды қоллап-қуўатлаў, «Камолот» үйлерин қурыў мақсетинде «Гүлзар» мәкан пуқаралар жыйыны аймағынан үш гектар жер ажыратылған еди. 

26.06.2015 Салтанатлы жыйналыс

Өзбекистан журналистлериниң кәсиплик байрамы — Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни республикамызда кеңнен белгиленбекте.

Президентимиздиң басшылығында елимизде демократиялық реформаларды буннан былай да тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетин раўажландырыў барысында мәлимлеме саласын реформалаў ҳәм сөз еркинлигин тәмийинлеўге қаратылған илажлар унамлы нәтийжесин берип атыр. Ғалаба хабар қуралларының жумысын заман талаплары дәрежесине көтериў ушын жаратылған ҳуқықый кепилликлер, мүмкиншиликлер, кең имканиятлар миллий журналистикамыздың жедел раўажланыўына хызмет етпекте. 

25.06.2015 Жаңа имаратқа байрамлар жарасады

Пискен гербиштен бир-тегис өрилген, сырттан қарағанда ашық жазғы театрға әдеўир усаған имарат жанына келгенимизде, қурылысшылар гербиш өриў, өрелерди беккемлеў жумыслары менен бәнтлигинен биз бенен оншелли иси болмады. Ҳәрким өз иси менен бәнт. Əдетте бундай ири қурылыс имараты қурылыстың көзин, пәс-бәлентлигин билетуғын жәмәәтке тапсырылыўы тәжирийбеден мәлим. Беруний районы орайында қәд көтерип атырған 1200 орынға мөлшерленген ашық жазғы театр имаратын кимлер қурып атырғанлығын ески танысымыз, «Берунийагроқурылыс» жуўапкершилиги шекленген жәмийетиниң прорабы Фаҳриддин Қаландаровты ушыратып аңғардық. 

22.06.2015 Фотокоагулятор үскенеси алып келинди

Денсаўлықтың қәдири жоқ. Оны барында қәдирлеў ҳәр кимниң де қолынан келе бермейди. Əсиресе, кеселликти өтлестирип алғанымызда, шыпакерлердиң де қолынан ҳеш нәрсе келмей қалыўы мүмкин ўақытлар болады. Бирақ, медицина тараўында үлкен жаңаланыўлар жүз бермекте. Ҳәтте, ең аўыр наўқасларды да соңғы медициналық үскенелер менен емлеў мүмкиншилиги жаратылмақта. 

22.06.2015 Əҳмийетли жойбарлар халқымыз мәпине

Нөкис қаласында «Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлер ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа да институтларына социаллық әҳмийетке ийе жойбарларды таярлаўда методикалық жәрдем көрсетиў, оларды әмелге асырыўдағы билим және көнликпелерин жетилистириў» темасында семинар болып өтти.

22.06.2015 Жоқарғы Кеңестеги қабыллаў

Мәмлекетимизде спортты, әсиресе балалар спортын раўажландырыўға дыққат-итибардың күшейиўи нәтийжесинде спортшы жасларымыз көплеген халықаралық жарысларда жақсы нәтийжелерди қолға киргизбекте.

19.06.2015 Жаңаланыў ҳәм жасарыў жолындағы нәўқыран қала

Ғәрезсизликтен кейинги жылларда Ҳүрметли Елбасшымыздың басламасы менен республикамыз халық хожалығының барлық тараўларында кең көлемли жаңаланыўлар менен өзгерислер әмелге асырылып, мисли көрилмеген дәрежеде жетискенликлерге ерисип атырғанымызды хал­қымыз үлкен қуўаныш сезимлери менен тилге алып, мақтанышлы түрде сөз етиўге ҳақылы. Қурылыс, илим, билимлендириў, медицина, ири санаат, аўыл-хожалығы ҳәм басқа да барлық салаларды раўажландырыў, усы тийкарда елимиздиң, жәҳәнниң ең алдынғы мәмлекетлери қатарынан мүнәсип орнын ийе­леўи мақсетинде Президентимиз тәрепинен қабыл етилип атырған Пәрман ҳәм қарарларының әмелий орынланыўын тәмийинлеў бағдарындағы халқымыздың беккем бирликли мийнетлери, пидайылығы да бүгинги күнде дүнья жәмийетшилиги тәрепинен тән алынбақта.

17.06.2015 Киши бизнес ушын кең имканиятлар

Нөкисте исбилерменлик жумысына байланыслы жеңиллик ҳәм имканиятларды әмелиятта қолланыў мәселесине бағышланған мәжилис болып өтти. 

12.06.2015 Және бир фонтан иске түсти

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрынан «Дослық» каналына шекемги аралықта диаметри 21 метр болған және бир музыкалы-реңли фонтанның қурылыс жумыслары жуўмақланып, пайдаланыўға тапсырылды. 

10.06.2015 Латвия художнигиниң көргизбеси

10-июнь күни Өзбекистан Көркем-өнер академиясы Қарақалпақстан филиалының көргизбелер сарайында латвиялы талант ийеси болған Валдис Бушстың жеке көргизбеси шөлкемлестирилди.