Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси

⌂ ЎЗ ҚР РУ EN

Жаңалықлар

28.08.2014 Байрамға қос қуўаныш

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2009-жыл октябрь айындағы 2010-2015-жылларда жоқары оқыў орынларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў бойынша мәмлекетлик бағдарламасы ҳәм 2011-жыл май айындағы «Жоқары оқыў орынларының материаллық-техникалық базасын беккемлеў ҳәм жоқары тәжирийбели қәнигелер таярлаўдың сапасын түп-тийкарынан жақсылаў ис-илажлары ҳаққындағы» арнаўлы қарары тийкарында 2012-жылдың февраль айында Ташкент педиатрия медицина институты Нөкис филиалы жаңа оқыў имаратының қурылыс ҳәм реконс­трукция жумыслары басланған еди.

23.08.2014 Нанкинде республикамыздың бирден-бир ўәкили

Көпшиликтиң хабары болса керек, усы күнлерде Қытай Халық Республикасының Нанкин қаласында жас өспиримлер арасында II жазғы Олимпиада ойынлары өткерилмекте. Бул ойынларда дүньяның 204 мәмлекетинен 3878 жас спортшы қыз-жигитлер спорттың 30 түри бойынша 200 ден аслам медальлар комплекти ушын гүрес жүргизеди.

23.08.2014 Пайтахтта өнерментлер көргизбеси

Бул күни пайтахтымыздағы Ашық театр әтираплары ҳәр қашанғыдан да гөззал түске енип, республикамыздың барлық район ҳәм қалаларынан жыйналған қолы гүл өнерментлер, олар ислеп шығарған бири-биринен шырайлы өнерментлик буйымлары менен толы болды.

21.08.2014 Туризмди раўажландырыўға бағдарланды

Жақында Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Өзбекистан Республикасында жасларға байланыслы мәмлекетлик сия­саттың әмелге асырылыўына қаратылған қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы усы жыл 6-февральдағы қарарының 16, 64, 65-бәнтлериниң орынланыўы бойынша Нөкис қаласы ҳәкимиятында  мәжилис болып өтти.

21.08.2014 Фестиваль күш ҳәм ғайрат берди

«Камалат» жаслар жәмийетлик  ҳәрекетиниң Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы байрамы алдынан   «Жалғызсаң, муқаддес Ўатаным, муҳаббатым ҳәм садықлығымды саған бағышлайман, гөззал Өзбекис­таным!» сүрени астында «Ғәрезсизлик перзентлери» жаслар фес­тивалы шөлкемлестирилди.

21.08.2014 Саламат бала – татыў шаңарақтың жемиси

Пайтахтымызда «Бала ҳуқықлары мәмлекет қорғаўында» темасында семинар болып өтти. Оған Қарақалпақстан Республикасы пуқаралық ислери бойынша судының судьялары, Прокуратура, Әдиллик, Ишки ислер министрликлериниң ўәкиллери, қала ҳәм районлық ҳаял-қызлар комитетлериниң баслықлары, мәҳәлле мәсләҳәтшилери, ПҲАЖ бөлими, меҳрибанлық үйлериниң жуўаплы хызметкерлери ҳәм ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

21.08.2014 Юбилейге уласқан әнжуман

Өткен ҳәпте жуўмағында Әмиўдәрья районы ҳәки­мия­ты, Өзбекистан Республикасы Олий мажлиси жанындағы Мәмлекетлик емес коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа институтларын қоллап-қуўатлаў жәмәәт фондының шөлкемлестириўинде «Fалаба хабар қуралларын қоллап-қуўатлаўға байланыслы кепилликлериниң тараўды раўажландырыўдағы әҳмийети» атамасындағы республикалық семинар ҳәм «Тараққиёт кўзгуси» газетасының 80 жыллық юбиле­йине байланыслы байрам әнжуманы өткерилди.

19.08.2014 Байрам алды ушырасыўлар

Fәрезсизлигимиздиң 23 жыллығына бағышланып мәмлекет көлеминде өткерилип атырған илажлар бизиң республикамыздың барлық район ҳәм қалаларында даўам етпекте. Жақында пайтахтымыздағы Жас тамашагөйлер теа­трында «Жалғызсаң, муқаддес Ўатаным, муҳаббатым ҳәм садықлығымды саған бағышлайман, гөззал Өзбекистаным» сүрени астында илим, билимлендириў, мәденият, әдебият ҳәм көркем өнер шеберлериниң қатнасыўында кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў болып өтти.

19.08.2014 Жәмлескенлик пенен мийнет етти

Елимиз ғәрезсизлигиниң 23 жыллық байрамын мүнәсип күтип алыў, аймағымыздың санитариялық жағдайын жақсылаў, халқымыз арасында әзелден киятырған мийрим-шәпәәтлик пазыйлетлерин еле де беккемлеў, кем тәмийинленген, жәрдемге мүтәж шаңарақларды  материаллық жақтан қоллап-қуўатлаў  мақсетинде усы жыл 16-17- август күнлери өткерилген улыўма халықлық қайыр-сақаўат шембилигине республикамыздың  турғынлары белсендилик пенен қатнасты.

14.08.2014 Жеңимпазлар анықланды

Пайтахтымыздағы Өзбекистан көркем өнер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң көргизбе сара­йында ғәрезсизлик байрамы алдынан жыл са­йын өткерилип киятырған «Ең уллы, ең әзиз» дәстүрий таңлаўының Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти.

07.08.2014 Сайлаўларда ғалаба хабар қуралларының роли

Жақында Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўин мониторинг етиў бийғәрез инс­титуты Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими тәрепинен «Сайлаўларды сәўлелендириўде ғалаба хабар қуралларының роли» атамасында дөгерек сәўбети шөлкемлестирилди.

07.08.2014 Жас өспиримлер тәрбиясына айрықша итибар

Усы жыл 6-август күни Нөкисте Адам саўдасына қарсы гүресиў, нызамсыз миграцияның алдын алыў ҳәм жас өспиримлер мәселелерине бағышланған мәжилис болып, оған республика ҳүкиметиниң ағзалары, район ҳәм қала ҳәкимлери, районлық ҳәм қалалық ҳаял-қызлар комитетлер баслықлары, тийисли министрликлер менен ведомстволардың, жәмийетлик шөлкемлердиң басшылары, жас өспиримлер ислери және адам саўдасына қарсы гүресиў бойынша комиссиялардың ағзалары, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

26.07.2014 Байрам алды ушырасыўлар

Өткен ҳәр бир күн бизлерди ең уллы, ең әзиз байрам болған Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 23 жыллығы даңқлы байрамына жақынластырмақта. Байрам алдынан район ҳәм қалаларымызда, аўыл ҳәм мәҳәллелерде, жәмийетлик шөлкемлерде ғәрезсизликтиң әҳмийети, усы дәўир ишинде қолға киргизилген жетискенликлер менен табысларымыз, ең баслысы, миллий қәдириятларымызды тиклеўдеги ислер, руўхый дүньямыздағы өзгерислерди кең халық қатламына жеткериўде ушырасыўлар, сәўбетлесиўлер ҳәм басқа да илажлар өткерилмекте.

25.07.2014 Мәселелер додаланып, ўазыйпалар белгиленди

Усы жыл 25-июль күни Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесинде 2014-жылдың дәслепки алты айында республикамызды социаллық-экономикалық жаўтан раўажландырыўдың жуўмақлары ҳәм жыл ақырына шекем белгиленген тийкарғы ўазыйпалардың орынланыўын тәмийинлеўге бағышланған мәжилис болып өтти.

05.07.2014 Жумысларымызды еле де жанландырыў - дәўир талабы

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы пуқаралық жуўапкершилик ҳәм миллий мақтаныш сезимин күшейтиў, адамларды Ўатан тәғдирине тийислилик сезиминде тәрбиялаў бағдарында бас­қышпа-басқыш системалы жумыс алып барыўды тийкарғы ўазыйпаларынан бири деп биледи.